Om Ungdomsmedicinsk Videnscenter

Ungdomsmedicinsk Videnscenter (UMV) arbejder for at forbedre forholdene for unge i alderen 12-24 med kroniske og alvorlige sygdomme og sikre dem en naturlig plads i det danske sundhedsvæsen, hvor der tages hensyn til de særlige behov der opstår, når man både er i biologisk og psykosocial udvikling på samme tid. Grundantagelsen i UMVs arbejde er, at unge patienter først og fremmest er unge.

Målet med UMV's arbejde er, at den enkelte unge oplever bedst mulig livskvalitet og trivsel. Målet er at de unge er aktive i deres behandling, at de møder andre unge igennem deres behandling samt at de oplever kontrol over deres eget liv. Det kræver at de unge mødes af sundhedsprofessionelle, der kender til unges biologiske, psykologiske og sociale udvikling, og sundhedsprofessionelle som er fortrolige med unges patientrettigheder og fortrolige med at tage individuelle samtaler med unge, baseret på viden om, hvordan kronisk og alvorligt syge unge bedst støttes. Indsatsen i UMV er derfor målrettet både de unge og personalet, der arbejder med denne aldersgruppe.

Visionen er i et landsdækkende samarbejde at udvikle anbefalinger for Det Ungevenlige Sundhedsvæsen baseret på internationale retningslinjer (Department of Health 2011). Denne reference (kort resumé kan læses i boksen til højre) ligger til grund for UMV's arbejde, som er målrettet unge i alderen 12-24 år og personalet, der arbejder med denne aldersgruppe. UMV arbejder aktivt med at inddrage unge i forhold til nye initiativer og evalueringer samt i den enkeltes behandling . Læs mere om UMV's vision, mål og værdier her.

Et betydeligt aktiv for UMVs succes er involvering af unge i et rådgivende Ungepanel, som sikrer, at arbejdet tager afsæt i de unges perspektiv. 

De unge selv er ligeledes kommet på banen bl.a. med deltagelse af unge fra UMV i workshoppen 'Vores verden' i 2014, hvor de unge i samarbejde med professionelle journalister beskrev deres liv med sygdom. UMV deltog også i Mandag Morgen og Egmont Fondens store omsorgsmåling 'Når Sorgen Rammer', hvor resultaterne øgede Egmont Fondens interesse for at støtte børn og unge, der havde eller havde haft alvorlig sygdom inde på livet. I tillæg er UMV's indsats i perioden opsummeret i Egmont Rapporten 2014.

UMV's indsats og fokus grupperer sig i følgende tværfaglige områder:

  • Ungeambulatorier og transition (læge og sygeplejerske)
  • Empowerment af de unge - samtaler og aktiviteter (ungepædagoger og psykolog)
  • Uddannelse af sundhedsfagligt personale (alle)
  • Udvikling - forskning - videndeling, herunder formidling til de unge og sundhedsfaglige

UMVs tværfaglige team holder til i hospitalets forhal i lokaler, der også er de unges fristed, ungecafé HR BERG.

Historien bag etableringen af Ungdomsmedicinsk Videnscenter (UMV)

Egmont Fonden og Rigshospitalet indgik i 2008 et samarbejde om at udvikle ungdomsmedicin som nyt tværfagligt fagområde Danmark. Samarbejdet sikrede i 2008 etableringen af Ungdomsmedicinsk Videnscenter (UMV).

I perioden 2009-2011 afdækkede et tværfagligt team det ungdomsmedicinske fagområde. Teamet udarbejdede visioner, mål og værdier, definerede primære indsatser målrettet både de unge og personalet samt åbnede ungecaféen HR BERG i Rigshospitalets forhal. Projektet blev evalueret af en ekstern følge- og evalueringsgruppe (national og international ekspertise) som også fungerede som sparringspartnere og rådgivere for UMV. Projektets resultater blev samlet i rapporten 'Ungt Fokus - Hospital i udvikling'. 

En socialpædagog blev tilknyttet UMV i 2011. I 2011 blev ligeledes foretaget en evaluering af den socialpædagogiske funktion. Denne pegede på vigtigheden af en socialpædagogisk indsats for de unge patienters handlekraft opnået igennem understøttelse af ungdomslivet, nedtoning af sygdom og fastholdelse af meningsfulde aktiviteter i en omsorgsfuld relation. Modellen opsummeres i 'Ungt fokus - empowerment af kronisk og alvorligt syge unge'.

UMV's basisfunktioner blev implementeret på Rigshospitalet i december 2014 efter 6 års tværfaglig projektarbejde, primært støttet af Egmont Fonden i et tæt samarbejde med Rigshospitalet.

Egmont Fondens støtter fortsat udvikling af metoder til empowerment af unge i 2015-2018 i projektet 'Fra passiv patient til aktiv ung'.


Redaktør