Vision, mål og værdier

Vores vision er at arbejde systematisk og evidensbaseret med at forbedre forholdene for unge med alvorlige og kroniske sygdomme, således at vi i et nationalt samarbejde kan udvikle danske retningslinjer for et Ungevenligt Sundhedsvæsen. Grundantagelsen i UME's arbejde er, at unge patienter først og fremmest er unge.

Inddragelse af unge

Vi inddrager unge aktivt i initiativer og evalueringer samt i den enkeltes behandling. Målet er, at den enkelte unge oplever bedst mulig livskvalitet og trivsel. 

Vi arbejder for, at unge oplever at:

 • være aktiv medspiller i egen behandling
 • blive mødt nysgerrigt i et autentisk nærvær
 • blive set, hørt og taget med på råd i en ligeværdig kontekst
 • blive respekteret som den, han eller hun er, og blive støttet i at bruge egne ressourcer
 • føle sig motiveret til selvstændiggørelse
 • kunne bruge ventetid på hospitalet aktivt
 • der er klare rammer og strukturer i forhold til roller, opgaver og aftaler
 • møde andre unge under behandling
 • blive inddraget i udviklingen og evaluering af nye initiativer

Royal College of Paediatrics and Child Health har med deres rapport 'Not just a phase' fra 2010 været en inspiration for UME's arbejde med involvering af de unge.

Kvalificering af personalet til at arbejde ungevenligt

Målet er, at sundhedsprofessionelle, der møder unge:

 • har viden om unges fysiske, psykologiske og sociale udvikling
 • har viden om de særlige juridiske og etiske problemstillinger, der gælder for unge
 • har kompetencer i at opbygge en tillidsfuld og udviklingsorienteret relation med unge med fokus på ressourcer og styrker
 • støtter unge patienter til gradvist at udvikle selvstændighed
 • møder unge med afsæt i den unges egen historie, udfordringer og drømme
 • kan støtte den unge og familien i en omdefinering af roller ved overgangen fra en familiecentreret til en voksenorienteret pleje og behandling
 • er respektfulde samarbejdspartnere, så den unge medinddrages i beslutninger
 • samarbejder med den unge i at finde nye veje

Indsamling, udvikling og formidling af vid en om ungdomsmedicin

Målet er, at opnå den højest mulige tværfaglige standard inden for ungdomsmedicin baseret på:

 • samarbejde med eget og andre hospitaler om evidensbaserede, landsdækkende retningslinjer for 'Det ungevenlige Hospital'
 • samarbejde med danske og internationale forskere for at opnå ny viden om unge patienters særlige udfordringer gennem forskning, udvikling og evaluering af tiltag
 • formidling af egne og internationale ungdomsmedicinske forskningsresultater
Redaktør