Sikre fødsler

​ - En fælles nati​onal indsats for at undgå iltmangel under fødslen.​

​Projekt ”Sikre F​​ødsler"

I Danmark fødes ca. 60.000 børn om året. Af disse oplever ca.600 børn iltmangel under fødslen. De fleste får ingen mén af iltmanglen, men ca.10 børn om året udvikler svær hjerneskade som følge heraf, med de enorme menneskelige og økonomiske konsekvenser det indebærer.​

For​​mål

I 2013 og 2014 vil der være fokus på at nedbringe dette tal i projektet ”Sikre Fødsler”. Målet er at nedbringe antallet af børn født med iltmangel under fød­slen med 50 pct. Alle fødeafdelinger i Danmark del­tager. Bag projektet står de fem regioner, og pro­jektet udvikles af repræsentanter for Dansk Sel­skab for Obstetrik og Gynækologi, Dansk Selskab for Pædiatri, Jordemoder­foreningen, Dansk Sel­skab for Patient­sikkerhed, Patientforsikringen og fag­lige re­præ­sen­tanter fra regionerne.


Om p​​​rojektet

’Sikre fødsler’ omfatter 3 kliniske kvalitetssikrings- ”pak­ker”, som skal implementeres på landets fø­de­afdelinger, et E-lærings program i foster­over­vågning samt et endags kursus med kon­fron­ta­tions­undervisning i fosterfysiologi og foster­over­våg­ning med certifcering. Obstetrisk Afdeling har ansvaret for, at udvikle og koordinere den landdækkende undervisning og certificering. Det er målet, at under­vis­nin­gen og certifice­ring fremover vil være en betin­gel­se for at kunne arbejde som jordemoder eller læ­ge på landets fødeafdelinger. På Rigshospitalet står overlæge Nina Palm­gren og kvalitets­ud­vik­lingsjordemoder Kristine Sylvan Andersen samt lægesekretær Susanne Mårtens­son for implementeringen. 

Tilknyttet projektet er desuden ph.d.-stu­de­rende Line Thel­lesen. Ca. 2000 ansat­te på landets fødeafdelinger skal i efteråret 2013 igennem under­visning og test. Projekt ’Sikre Fødsler’ er lands­­dæk­kende og udgør et unikt tilbud til alle, der arbejder med fødsler. På Obstetrisk Afdeling opfatter vi projektet som helt enestående i sin form og ser frem til at være med til at sætte pro­jektet i søen og gøre en afgørende forskel for vo­res patienter. Overlæge Nina Palmgren
Obstetrisk Afdeling
Redaktør