Værdier, mål og strategi

​​

Værdier og hensigter


Pleje og behandling
Pleje og behandling tilrettelægges med henblik på at opnå størst mulig chance for overlevelse og mindst mulig risiko for handicap. Rimeligheden af livsbevarende behandling vurderes ud fra barnets aktuelle lidelse, udviklingsmuligheder og familiens situation. Barnet betragtes som et selvstændigt menneske og som det naturlige centrum for omsorg, pleje og behandling.  


Familieorienteret pleje
Forældrenes omsorg for barnet indgår som en selvfølgelig del af plejen. Omsorgen for forældre, søskende og evt. andre familiemedlemmer rettes mod at støtte og udvikle familiens funktion. Individuel, omsorgsfuld pleje og behandling af høj faglig og menneskelig kvalitet ydes i et miljø, der er præget af åbenhed, tillid og respekt.  


Kontinuitet
Der lægges vægt på kontinuitet i pleje og behandling. Forløbet fra før fødsel til afsluttet ambulant kontrol betragtes som en helhed. Der lægges vægt på et konstruktivt tværfagligt samarbejde og på et velfungerende samarbejde med andre afdelinger på hospitalet, andre sygehuse, samt med primærsektoren og patientforeninger.  


Forskning
Pleje og behandling udvikles kritisk med henblik på til enhver tid at kunne opfylde landets behov for højt specialiseret behandling. Forskning af international standard foregår inden for væsentlige neonatologiske områder.


Undervisning
Der tilbydes undervisning for alle relevante faggrupper på højeste nationale niveau. Medarbejderne får mulighed for faglig og personlig udvikling gennem uddannelse og vejledning og ved at deltage i udviklings- og forskningsprojekter.


Arbejdsmiljø og medarbejdere
Der lægges vægt på at udvikle det bedst mulige fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Det tilstræbes at rekruttere og fastholde de bedste medarbejdere.


Ressourcer
Opgaverne løses med det mindst mulige ressourceforbrug.


Åbenhed
Neonatalklinikken arbejder åbent og gennemskueligt over for brugere og offentlighed kun begrænset af hensynet til tavshedspligten.

 

Mål og strategier

Neonatalklinikkens vision og værdier tager udgangspunkt i Juliane Marie Centrets målsætning om at "det er resultatet for patienten der tæller".

Det er klinikkens vision at forbedre indsatsen over for de tidligt fødte, herunder forbedre kontinuiteten igennem hele hospitaliseringen og målrette indsatsen for familien mod de individuelle behov for information, vejledning og støtte.

Du kan læse mere om vores konkrete målsætning i Juliane Marie Centrets strategi for 2020​​

 

Tværfaglig målsætning

Neonatalklinikken har et tæt tværfagligt samarbejde med obstetrikere, føtalmedicinere, børnekirurger, børneanæstesiologer, børnekardiologer, børneintensivister, andre subspecialiserede børnelæger, thorax-, neuro- og ortopædkirurger samt øre- og øjenlæger.

 

Et velfungerende tværfagligt samarbejde er afgørende for at opnå kvalitet, kontinuitet og helhed i pleje og behandling. Et middel til sikring af dette er operationelle tværfaglige mål.
I 1997 indledtes en målsætningsproces, hvor alle medarbejdere i klinikken blev engagerede i tværfaglige grupper, med henblik på udarbejdelse af kvalitetsmål samt opstilling af proces-, struktur- og resultatkriterier.
Processen drejede sig i høj grad om holdningsdiskussioner med henblik på opnåelse af konsensus.

Vi har udarbejdet 12 standarder for vores tværfaglige kvalitetsmål, der fremstår som delmål til Neonatalklinikkens overordnede mål.


Herunder kan du læse dem i pdf-format.​

Læs om tværfaglig målsætning og fremtidige mål.

 

Redaktør