Aktuelle projekter

​Se en liste over aktuelle projekter der udføres i forbindelse med OR Black Box

​​

Projekter

1. Operationspersonalets syn på den kirurgiske tjekliste – en spørgeskemaundersøgelse for personalet på den gynækologiske operationsgang på Juliane Marie Centret  


 • Baggrund: Korrekt brug af WHO’s kirurgiske tjekliste har vist at medfører fald i antallet af operationsrelaterede komplikationer. Studier viser imidlertid stor variation i hvordan tjeklisten egentlig anvendes. Dette stemmer overens med fund fra et observationsstudie fra Juliane Marie Centrets operationsgang, hvor 45 konsekutive operationer i 2021 blev videoanalyseret ved hjælp af ’OR Black Box’ systemet.

 • Formål: Formålet med spørgeskemaundersøgelsen er at kortlægge operationspersonalets holdninger til den kirurgiske tjekliste samt måle på graden af psykologisk tryghed på operationsstuen med henblik på at diskutere mulig årsag til varierende brug af den kirurgiske tjekliste.

 • Metode: Spørgeskemaet består af 25 spørgsmål, der undersøger operationspersonalets (herunder operationssygeplejersker, anæstesisygeplejersker, anæstesilæger og gynækologiske kirurger) holdninger til WHO’s kirurgiske tjekliste. Samtidigt måles på personalets oplevelse af psykologisk tryghed igennem en oversat validerede skala ”Psychological Safety Scale” af Professor Amy Edmondson. Spørgsmål vedrørende den kirurgiske tjekliste baseres på semistrukturerede interviews afholdt med repræsentanter fra de respektive personalegrupper. Spørgeskemaet sendes ud  elektronisk til alle medarbejdere på den Anæstesiologiske- og Gynækologiske Operationsgang på Juliane Marie Centret og alle besvarelser forekommer anonyme. 

 • Resultater: Forventes ultimo 2022.

2. The Operating Room Black Box project - a data driven paradigm shift in the operation room with focus on gynecological cancer surgery


 • Baggrund: Ovariecancer er den fjerde hyppigste cancerdødsårsag blandt kvinder i Danmark. Der er ca. 450 nye tilfælde årligt, og den samlede 5-års overlevelse er 40 %. Operation er den primære og mest anvendte behandling af ovariecancer, hvor formålet er at få fjernet alt synligt tumorvæv eller at reducere det til et minimum.  I en tredjedel af tilfældene er der tvivl om tumoren er operabel eller ej. I disse tilfælde vil speciallæger i gynækologisk onkologi udføre en MDT-skopi, som er en kikkertundersøgelse, hvor spredningen af tumoren vurderes ved hjælp af en valideret skala kaldet ’Predictive Index Value’. Denne procedure har stor betydning for, hvilket behandlingstiltag der vælges og er afgørende for at patienten ikke udsættes for unødvendig kirurgi. 

 • Formål: Det overordnede formål med dette studie er at undersøge, hvor enige gynækologer med forskellige specialisering (gynækologer med speciale i gynækologisk onkologi, gynækologer med andre subspecialiseringer, uddannelseslæger i gynækologer) er i vurdering af spredningen af ovariecanceren med henblik på at sikre korrekt behandlingstiltag til de kvinder, hvor der er tvivl om tumoren er operabel eller ej. Desuden vil vi undersøge om der er faktorer såsom forstyrrelser, non-tekniske færdigheder som har betydning for vurderingen.

 • Metode: Alle data fra operationsstuen indsamles ved hjælp af OR Black Box i form af lyd- og videooptagelser (gennem kameraer og mikrofoner i loftet) samt patient-fysiologiske registreringer (gennem anæstesimaskiner og laparoskopisøjlen). Målet er at indsamle 20 konsekutive MDT-skopier. Videoerne vil efterfølgende være tilgængelige på en cloud-baseret platform. Alle optagelser er 100 % anonyme, dvs. ansigter er slørede og lyd er forvrænget. 

 • Resultater: Forventes ultimo 2021

3. Undersøgelse af personalets holdninger til OR Black Box

 • Formål: Undersøgelse af personalets holdninger forud for indførslen af lyd- og videooptagelse på operationsstuen.

 • Metode: Spørgeskemaer, herunder SAQ (safety attitude questionnarie)  udsent til alle OP-sygeplejersker, anæstesisygeplejersker, anæstesilæger, gynækologisk-obstetriske læger med tilknytning til operationsgangen i Juliane Marie Centret, Rigshospitalet.

 • Resultater: forventes publiceret medio 2020

4. Review om gynækologiske operationsskalaer til brug ved bl.a. OR Black Box


Redaktør