Henvisning og visitation til Afdeling for Graviditet, Fødsel og Barsel

​​

In English: Pregnant women that are not resident in Denmark and/or
pregnant women who are not covered by the Danish Health Service


Hvem kan føde på Rigshospitalet?

Der er frit sygehusvalg i Danmark, derfor kan alle gravide i princippet ønske at føde på Rigshospitalet. Det er dog begrænset, hvor mange der kan tilbydes en plads. I Region Hovedstaden visiterer Den Centrale Visitation for Fødsler (CVF) alle fødsler efter gældende regler, herunder frit sygehusvalg. Det betyder, at hvis der er plads, vil du få opfyldt dit ønske om fødested.

Din egen læge opretter svangrejournalen og skriver, hvilket fødested du ønsker. Lægen sender derefter svangrejournalen til Den Centrale Visition for Fødsler. Der går ca. et par uger fra svangrejournalen er blevet sendt fra lægen til Den Centrale Visition før du får besked om, hvilket sygehus du er visiteret til. Svaret kommer i din e-boks.

Den Centrale Visitation for fødsler (CVF) foretager den primære visitation efter at have modtaget dine graviditetspapirer fra egen læge. Deres formål er at sikre en optimal fordeling af gravide mellem fødestederne efter faglige kriterier, optageområder og kapacitet, samt frit valg.

Ønsker du at ændre fødested til et andet hospital, kan det fødested, som du er tilknyttet forsøge at hjælpe med dette efter 2. trimester-skanningen (misdannelsesskanning), der tilbydes omkring 20. graviditetsuge. Fødestedet vil undersøge via CVF, om det er muligt at ændre fødested, hvorefter svaret vil blive sendt til din e-boks.

Du tilbydes en 1. trimester-skanning (nakkefoldskanning) på det hospital du er tilknyttet i forhold til din folkeregisteradresse. Dvs. at du ikke nødvendigvis bliver skannet på det hospital du kommer til at føde på.

Hvis du ønsker at tage imod tilbuddet om en 1.trimesterskanning, kan du læse mere om det her. 

Skanningen bookes elektronisk på Min Sundhedsplatform​

Spørgsmål ang. visitation og valg af fødested

Hvis du har spørgsmål til valg af fødested, er du velkommen til at kontakte Den Centrale Visitation for Fødsler (CVF).

Den Centrale Visitation for Fødsler (CVF)
Gentofte Hospital
Gentofte Hospitalsvej 4, 2. sal
2900 Hellerup

Telefon: 3867 4085 eller 3867 4084
Mandag-fredag kl. 9.00-14.00

Lands- og landsdelsfunktion

Rigshospitalet er højt specialiseret inden for graviditet og fødsel, hvilket betyder, at vi modtager gravide, hvor der er sygdom eller graviditets komplikationer hos fosteret eller moderen.

Gravide, der bor i Sverige (andre EU-lande)/grænsegængere

Der er særlige regler for gravide bosiddende i Sverige. Er du bosat i Sverige (eller et andet land inden for det europæiske fællesskab) og betaler skat i Danmark, skal du sende/faxe en kopi af dit gældende sygesikringsbevis, blanket EU 112 eller anden dokumentation af bopælsret til kautionskontoret eller fødevisitationen. Hvis din sygeforsikring i Danmark ikke er gældende for hele graviditeten, skal du selv betale for de ydelser, du modtager efter sygeforsikringen udløber.

Gravide, der ikke bor i Danmark og gravide, der ikke er dækket af den danske sygesikring

In English: Pregnant women that are not resident in Denmark and/or pregnant women who are not covered by the Danish Health Service


Hvis du er bosat i et andet EU-/EØS-land, kan du i særlige tilfælde alligevel blive undersøgt og behandlet i Region Hovedstaden i forbindelse med din graviditet og fødsel på samme vilkår (uden betaling), som kvinder, der har bopæl i Danmark. Det gælder fx i følgende tilfælde:

  • Hvis du er ansat ved en arbejdsgiver i Danmark og har et særligt sundhedskort.
  • Hvis du har det blå EU-sygesikringskort, og du ikke er kommet til Danmark alene med det formål at føde her. Hospitalet skal dog foretage en sundhedsfaglig afvejning af dit behov for sundhedsydelser under hensyn til den planlagte længde af dit ophold her i landet.
  • Hvis du har fået en forhåndsgodkendelse i det land, din sygeforsikring er lavet i til undersøgelser og behandling i forbindelse med fødsel i Danmark (dokumenteret ved formular S2 eller E 112).
 

Hvis du ikke opfylder en af de ovennævnte betingelser, kan der være mulighed for at modtage undersøgelse og behandling på et hospital i Region Hovedstaden mod betaling, hvis du er sygeforsikret i et andet EU-/EØS-land eller har tilknytning til et andet EU-/EØS-land, Grønland eller Færøerne.

Hvis du er sygeforsikret i et andet EU-/EØS-land, kan du søge om at få refusion i det EU-/-EØS-land, hvor du er offentligt sygeforsikret.

I alle tilfælde er det en forudsætning, at du er henvist til kontrolforløb og fødsel af en læge fra Danmark eller fra et andet EU-/EØS-land.

Du henvises til et fødested i regionen i henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinier. Fødestederne i regionen er Rigshospitalet, Hvidovre Hospital, Herlev Hospital eller Nordsjællands Hospital/Hillerød. Ved visiteringen tages hensyn til den gravides behov for særlig specialiseret kontrol, bopæl/opholdsadresse, ønsker om fødested og kapaciteten på de enkelte sygehuse.

Henvisningen sendes til:

Den Centrale Visitation for Fødsler (CVF)
Gentofte Hospital
Gentofte Hospitalsvej 4, 2. sal
2900 Hellerup

Du bedes i givet fald sende en kopi af det særlige sundhedskort, EU-sygesikringskort eller S2/E 112 til visitationen.

Hvis du har bopæl i udlandet og har spørgsmål til reglerne eller proceduren for behandling i Danmark, kan du kontakte den centrale visitation for fødsler på:

Tlf. 38 67 40 85

Alternativt patientvejleder på Rigshospitalet på tlf. 38 66 66 44.

Gravide, der har søgt familiesammenføring

Har du søgt om familiesammenføring, bedes du indsende en kopi af Udlændingestyrelsens brev om, at de har modtaget din ansøgning om familiesammenføring til kautionskontoret eller fødevisitationen.

Henvisning af gravide
Den Centrale Visitation for Fødsler (CVF)
Gentofte Hospital
Gentofte Hospitalsvej 4, 2 sal
2900 Hellerup

Spørgsmål ang. visitation og valg af fødested
Hvis du har spørgsmål til valg af fødested, visitation til fødested eller ændring af fødested er du velkommen til at kontakte den Centrale Visitation for Fødsler (CVF) på: 

Telefon: 3867 4085 eller 3867 4084
Mandag-fredag kl. 9.00-14.00​


Kort over optageområder i Region HIntern fødevisitation, Rigshospitalet
Afsnit 4002
Blegdamsvej 9
2100 Kbh. Ø
Fax: 35 45 38 78​


Redaktør