​​

Om projektet

Læs om formålet med projektet, baggrunden og projektgruppen

Baggrund

Mere end hver tredje danske fødende oplever at få vesvækkelse. Derfor er et af de almindeligste indgreb under en fødsel at stimulere veerne medicinsk for at undgå en for langvarig fødsel. Imidlertid kan ve-stimulerende drop have en negativ effekt på såvel mor som det ufødte barn. De negative effekter kan blandt andet være overstimulering af veerne, som potentielt kan føre til iltmangel hos barnet. Det forventes at vesvækkelse kan forebygges, men på nuværende tidspunkt er der kun få studier, der i tilstrækkeligt omfang belyser dette.

En National Klinisk Retningslinje udgivet i 2014 af Sundhedsstyrelsen, med det formål, at sikre en evidensbaseret indsats overfor vesvækkelse foreslår væske i drop som et muligt forbyggende tiltag. Hypotesen kommer fra sportsmedicinen, som har dokumenteret at skeletmuskulatur arbejder bedre ved regelmæssig væsketilførsel. Energiforbruget under en fødsel kan sidestilles med en ekstrem sportspræsentation og i klinisk praksis har jordemødre og fødselslæger ofte forklaret vesvækkelse med, at den fødende er fysisk udtrættet, og at hvile, mad og drikke er en del af løsningen. Dog uden at dette er underbygget videnskabeligt. Det vides således ikke om årsagen til en eventuel effekt af væske er, at kvinder med vesvækkelse er dehydreret. Vi har valgt at lave tre delstudier for at undersøge vesvækkelse grundigt og væske i drop som et forebyggende tiltag. 

Formål

The DRIP study projektet består af en række studier der undersøger fødselskomplikationen vesvækkelse. Det igangværende kliniske studie skal undersøge væskebalancen/dehydrering hos fødende, da dette formodes at have en sammenhæng med vesvækkelse.

Projektgruppen


Nina Olsén Nathan, projektansvarlig, ph.d.-studerende, jordemoder.
Forskningsenheden Kvinder og Børns Sundhed, Rigshospitalet


Hanne Kristine Hegaard, professor. 
Forskningsenheden Kvinders og Børns Sundhed, Rigshospitalet


Thomas Bergholt, professor.
Afdeling for Graviditet, Fødsel og Barsel, Rigshospitalet


Line Rode, afdelingslæge, ph.d.
Afdeling for Klinisk Biokemi, Rigshospitalet Glostrup


Kim Ekelund, overlæge, klinisk lektor. 
Afdeling for Bedøvelse og Operation, JMC, Rigshospitalet


Christiane Gam, læge, ph.d.
Herlev HospitalAnne Ersbøll, læge, ph.d. ​

Projektstøtte

Projektet er muliggjort af projektstøtte fra en række institutioner og fonde. Vi vil gerne rette en tak til:

  • Hans og Nora Buchards Fond 
  • Grosserer L.F. Foghts Fond
  • Kong Christian den Tiendes Fond
  • Augustinus Fonden
  • Aase og Ejnar Danielsens Fond
  • Jordemoderforeningens Forsknings- og Udviklingsbeholdning
  • Rigshospitalets Forskningspulje

Der søges løbende om støtte til projektet og listen opdateres. De projektansvarlige har ingen økonomiske interesser i de bidragende organisationer.


Kontakt

Du kan finde kontaktoplysninger for The DRIP study he​r

Redaktør