Medlemmer af netvaerket

​​​​

​​Jordemødre

Billede Navn og uddannelseForskningsinteresser og forskningsaktivitet
​​Ane Rom
​Jordemoder
Master i Public Health
Ph.d-studerende
Obstetrisk Klinik, JMC, RH
   
E-mail: 
anerom76@hotmail.com
ane.lilleøre.rom@rh.regionh.dk
​Igangværende ph.d.-studie: Gra​vide med leddegigt; obstetriske komplikationer samt langtidsopfølgning af børnenes helbred. 

Tidligere masterafhandling: Social ulighed i dødfødsel. Komparativt registerstudie af den sociale ulighed i dødfødsel i Danmark, Finland, Norge og Sverige fra 1981-2000
Anne Barfoed
Udviklingsjordemoder, 
Master i sundhedsantropologi

Obstetrisk Klinik Gentofte  

E-mail:  
Anne.Berlin.Barfoed@regionh.dk
Risiko og normalitets begrebers betyd​ning i en jordemoderfaglig kontekst (masterafh)

Naturlig eller aktiv fødsel? Artikel i Tidsskrift for Jordemødre nr 2 2009
Charlotte Emilie Worning 
Jordemoder, Master of Public Health,
Københavns Universitet
Obstetrisk Klinik - JMC-RH
 
E-mail:
tutsie10@hotmail.com

​Masterafhandling: Fysisk aktivitet blandt førstegangsfødende kvinder og fødslens forløb.

Hanne Kristine Hegaard
Jordemoder, ph.d.
Seniorforsker
     
Obstetrisk Klinik og
Forskningensenheden Kvinders
og Børns Sundhed. JMC
 
E-mail:
hanne.kristine.khegaard@regionh.dk
​Epidemiologiske studier, RCT og kvalitative studier.

Gravides lændesmerter og sygefravær, gravides psykiske trivsel og kvindens sundhedsadfærd (indtag af kosttilskud og livsstilsfaktorer) i den præ-konceptionelle periode og under graviditeten.

Kirstine Sylvan Andersen
Kvalitetsudviklingsjordemoder
 
Obstetrisk Klinik
 
E-mail:
Kirstine.sylvan.andersen@rh.regionh.dk
Registering af fødselsdata
Kirsten Aunstrup
Vicechefjordemoder
Afspændingspædagog, 
merkonom Videreuddannelse RH
Lederuddannelse 

Jordemodercentret,
Obstetrisk Klinik RH.

E-mail:  
kirsten.aunstrup@rh.regionh.dk

kirsten@aunstrup.com
Den normale fødsel, 
svangreprofylaksen, 
familiedannelse, 
Psyc/soc patienter.
Har arb. med opgave:'Hurtig hjem bedste løsning', (kvalitativ undersøgelse.)
Guidelines til udvælgelse af sårbare gravide
Lotte Broberg
Vicechefjordemoder
bachelor i
Folkesundhedsvidenskab in spe
I gang med RH's lederuddannelse

Svangre/barsel/familie afsnit
Obstetrisk Klinik  

E-mail: lotte.broberg@rh.regionh.dk
Komplikationer i graviditeten (bl.a. truende for tidlig fødsel) 

Sygeplejersker

BilledeNavn, uddannelse og ansættelseForskningsinteresser og forskningsaktiviteter
Gitte Petersen
Specialsygeplejerske
UCSF forskerkursus

Børneonkologisk Afdeling

E-mail:gitte.petersen@rh.regionh.dk
Afsluttet projekt
3 årigt projekt som ernæringssygeplejerske i Pædiatrisk Ernæringsenhed 1999-2001 med særligt fokus på sondeernæring, sonder, gastromi og centrale venekatetre.

Igangværende projekter
Undervisning og oplæring af sygeplejersker og forældre i pleje og håndtering af centrale venekatetre hos børn med kræft - intervention til forebyggelse af CVK relaterede infektioner

Etablering, oplæring og supervision af nøglepersons-team i forhold til pleje af børn med gastrostomi i de pædiatriske klinikker. 
Helena Hansson
Sygeplejerske, cand.scient san
Forskningssygeplejerske
ph.d.

Børneonkologisk afdeling

E-mail:
helena.hansson@rh.regionh.dk
​Børneonkologi,
Pleje og behandling af børn
i eget hjem

Startede 1. maj 2008 ph.d.-studiet
'Pleje og behanding af børn med
kræft i eget hjem - et kontrolleret
interventionsstudie'.
Inge Rose Jørgensen

Afdelingssygeplejerske
SD/Merkonom/RH-lederuddannelse/UCFS
forskningskursus/Kursus i klinisk
beslutningstagen og forskningsmetodologi
under Åben Uddannelse ved
Københavns Universitet

Fertilitetsklinikken

E-mail:
  
inge.rose.joergensen@rh.regionh.dk
Har tidligere været aktiv med egne projekter og
gennemgået anerkendt uddannelse inden for
forskningsområdet.

Stilling som projektsygeplejerske
i 1. år til klinisk studie i samarbejde med
medicinalindustrien.

Er nordisk repræsentant i
Paramedical Board i European Society of Human
Reproduction and Embryology (ESHRE),
som bl.a.
indebærer kritisk læsning af andres forskningsarbejde.

Ingen igangværende forskningsprojekter. 
Janne Weis
Sygeplejerske, cand.cur.
Klinisk oversygeplejerske
ph.d.-studerende
Neonatalklinikken

E-mail: janne.weis@rh.regionh.dk
​Samarbejdet mellem forældre til for tidligt fødte børn og sundhedsprofessionelles betydning for forældres oplevelse af indlæggelse samt udvikling i forældredannelsesprocessen (udvikling af metode til at guide samarbejdet)
Bodil Pille
Klinisk Vejleder
Sygeplejerske og cand.pæd.
med interesse for
prægraduat uddannelse
og nyudannede sygeplejerskers
kompetencer. 

E-mail: bodil.pille.@rh.regionh.dk
Lise Hvidt
Sygeplejespecialist
Master i klinisk sygepleje

Børneintensivafdeling 5061

E-mail: 
lise.hvidt@rh.regionh.dk
​Børn, der skal stamcelletransplanteres, børn med kroniske sygdomme og syge børn i 3. verden. 
Martha Topperzer
Klinisk Vejleder
cand.scient.soc. i internationale 
udviklingsstudier og kommunikation 
(RUC 2007)

Centerledelsen 4074

E-mail:
martha.krogh.topperzer@rh.regionh.dk
​Ingen igangværende forskningsprojekter
Mette Linnet Olesen
Sygeplejerske
Postgraduat kursus (etårigt) i
forskningsmetodologi UCSF
 
MPH
Gynækologisk sengeafdeling og amb  
5032, gynækologisk ambulatorium 
samt Center for Voldtægtsofre.
 
E-mail:
mette.linnet.olelsen@rh.regionh.dk
linnet.perner@gmail.com
Afsluttet projekter:
Forskningsprojekt omkring gynækologi, det akutte valg af behandlingsmetode
ved ufrivillig abort i 1. trimester.
(Grounded Theory)

Igangværende projekt:
Et pilotprojekt omhandlende kvinder med underlivskræft og afdække deres behov i det efterfølgende kontrolforløb ved hjælp af interviews.
Merry Andresen
Sygeplejerske

BørneUngeAfdelingen

E-mail:merry.andresen@rh.regionh.dk
Pernille Grarup Hertz
Sygeplejerske
​Master i intern og ekstern     kommunikation (Odense Universitet)

Ungdomsmedicinsk Enhed
4101
 
www.ungdomsmedicin.dk
E-mail:  
pernille.grarup.hertz@rh.regionh.dk
​Fokus på unges udfordringer i forbindelse med kronisk eller længerevarende sygdom med særligt fokus på adherence.

Igangværende projekter:
Udvikling af transitionsprogrammer til unge med kronisk sygdom. Spørgeskemaundersøgelse om forholdene for unge på Rigshospitalet samt personalets syn på unges forhold på hospitalet

Kommende projekter:
- Undersøgelse af forældre til kronisk syge unge: deres rolle i sygdomsforløbet og behov i den unges løsrivelsesfase, afprøvning af diverse metoder til at støtte den unge og forældrene.
- Udarbejdelse af uddannelse for sygeplejersker med fokus på de problemer, der knytter sig til det at være ung og syg
 Ragnhild Måstrup
 Projektansvarlig sygeplejerske
 og ammekonsulent i
 Videnscenter for amning af børn
 med specielle behov.
 Ph.d.-studerende

 Neonatalklinikken

 E-mail:
 ram@rh.regionh.dk
Videnscenter for Amning af Børn med Specielle Behov 
Afsluttet projekter:
Sammenhæng mellem mælkemængde og amning
for præmature børn og deres mødre (Hvidovre)

Ekstrem for tidligt fødte børns reaktioner på hud-mod-hud kontakt.
Et klinisk interventionsstudie.
Publiceret august 2010 i Acta Paediatrica og oktober 2010 i Sygeplejersken.

Igangværende projekter:
Forhold for amning på danske neonatalafdelinger.

Ammeundersøgelse af for tidligt fødte børn på neonatalafdelinger i Danmark 2009-2011. En landsdækkende spørgeskemaundersøgelse.

Har erfaring med udformning af poster.
Sanne AllermannBeck
sygeplejerske
sygeplejevejleder

Neonatalklinikken

​E-mail:  
sanne.allermann.beck@rh.regionh.dk
​Har afsluttet projektet "rum til familiecentreret omsorg" med artikel i Journal of Neonatal Nursing:
Beck, S A et al: Room for Family-Centered Care - a Qualitative Evaluation of a Neonatal Intensive Care unit Remodeling Project. Journal of Neonatal Nursing 2009: jun. 15 (3): 88-99.
Link til artiklen.
Susanne Hwiid Klausen
Sygeplejerske
Uddannelsesleder
RSCN DipED
Cand.scient. san
Ph.d.-studerende
Centerledelsen JMC

E-mail:
susanne.hwiid.klausen@rh.regionh.dk
​Ph.d.-projekt:
Effekten af sms-baserede opfordringer til intensiv motion hos unge med medfødt hjertesygdom. Et randomiseret forsøg. 
Susanne Molin
Anæstesisygeplejerske
Børnesmertesygeplejerske
Børnesmerteenheden
Anæstesi- og Operationsafdelingen JMC

E-mail:
susanne.molin@rh.regionh.dk
​Børn og smerter


Bioanalytikere

BilledeNavn, uddannelse og ansættelseForskningsinteresser og forskningsaktivitet

Helle Bendtsen
Bioanalytiker

Fertilitetsklinikken

E-mail: helle.bendtsen@rh.regionh.dk
​Fertilitet, kvalitet og
patientsikkerhed 
    
Sidder som repræsentant for Lab.technician (bioanalytiker) i Paramedical Bord i European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHERE)

Det indebærer kritisk læsning af andres forskningsarbejder og bedømmelse til priser.

Vi arbejder bl.a. også med forskningskurser for at styrke sygeplejersker og bioanalytikeres kompetencer til at arbejde og præsentere egne arbejder.

Ingen igangværende forskningsprojekter


​Diætister

​BilledeNavn, uddannelse og ansættelseForskningsinteresser og forskningsaktivitet
Camilla Henriksen
cand.scient. i klinisk ernæring

Pædiatrisk Ernæringsenhed
tilknyttet
Klinisk Genetisk Afdeling

E-mail: cdbh@rh.regionh.dk
​Arbejder med sjældne metaboliske sygdomme og ønsker at opstarte et forskningsprojekt
inden for dette område i forhold til diætbehandlingen. 

Redaktør