Ordførende professorer i Juliane Marie Centret

Som et led i den optimerede koordinering mellem Institut for Klinisk Medicin og Hospitalerne, er der udpeget en ordførend​e professor for hver af JMC's fagsøjler.​

​De ordførende professorer for fagsøjlerne i Juliane Marie Centret er: ​Klinisk Genetik​

Gynækologi og Obstetrik​Professor Øjvind Lidegaard
​PædiatriProfessor Gorm Greisen

De ordførende professorer mødes en gang i semestret og udgør det forskningsstrategiske udvalg ved Institut for Klinisk Medicin. Udvalgets opgaver er bl.a. at sikre et fælles grundlag for lektor- og professorbedømmelser og diskutere IKM’s profil og strategi.

De opgaver, de ordførende professorer skal være med til at løfte er bl.a.:

  • ​At sikre et fælles grundlag for lektor- og professorbedømmelser og diskutere IKM’s profil og strategi.
  • At agere sparringspartner for Institutlederen i
  • forbindelse med nedsættelse af bedømmelsesudvalg til professor- og lektorstillinger
  • At støtte IKM’s bestræbelser på at udvikle a) akademisk identitet og forskningsbaseret medspil i den faglige udvikling på hospitalerne, b) forskning på tværs af geografier og med præklinik.
  • At fremme dialog om undervisningen mellem kursusansvarlige/koordinerende professorer og fagets professorer.
  • At indgå som formand for ansættelsesudvalget ved besættelse af lektorater i fagsøjlen. Øvrige medlemmer er den kursusansvarlige for det relevante område og den koordinerende professor/lektor for det geografiske område.
  • At sparre med institutlederen ift. faglige tilbagemeldinger til SUND – fx ved indstilling til priser, identifikation af grupper/personer til tværfaglige ansøgninger, faglig vurdering af forslag om oprettelse af professorater indenfor fagsøjlen etc. Fremmer dialogen mellem fagets akademiske stab og institutlederen omkring fagets udvikling
  • At arrangere et årligt møde for alle i fagsøjlen – hvor fagsøjlens forskning og undervisningsopgaver diskuteres. Mødets program aftales med fagsøjlens professorer og kursusansvarlige. Mødet er typisk et dagsmøde. IKM ansøger fakultetet om midler til afholdes af disse møder.  

Profil: 

Den ordførende professor er typisk lærestolsprofessor (dvs. med varig ansættelse) – men eksternt finansierede professorer kan også udfylde funktionen, hvis dette er mest hensigtsmæssigt for fagsøjlen.Redaktør