Fertilitetsbehandling og første samtale

Afdelingen tilbyder alle former for kunstig befrugtning og andre former for fertilitetsbehandling.

Opdateret 10.07.2020

Rigshospitalets Fertilitetsklinikken har nu genåbnet for behandling. I første omgang vil der være tale om en begrænset genåbning med et reduceret antal behandlinger for at sikre, at Fertilitetsklinikken kan overholde de krav, vi er pålagt fra Sundhedsstyrelsen. 

Som konsekvens af Coronaepidemien har Sundhedsministeriet valgt midlertidigt at dispensere fra alderskrav og den 5-årige fryseopbevaringstid af æg. Denne dispensation er gældende frem til d. 1. december 2020. Hvis du/I har været ramt af Coronanedlukning i forhold til alderskrav og opvaringstid så tag kontakt til klinikken mhp. afklaring af, om du/I er omfattet af dispensationen.

Vi kan nu tilbyde behandling med:  

 • IVF/ICSI behandling
 • IVF/ICSI behandling til patienter med HIV og/eller hepatitis           
 • Behandling med fryseæg (FET)
 • Behandlinger med insemination
 • Behandlinger med ægsortering (PGT) i kort behandling 
Vær særligt opmærksom på, at  behandling med ægsortering (PGT) vil være i "Kort Protokol". Det betyder første ultralydsskanning finder sted på cyklusdag 2-3, og at ægudtagning vil finde sted ca. 10-16 dage senere.

Sommerlukning

Du/I skal være opmærksomme på, at sommerlukning af afdelingens behandlinger nærmer sig. For yderligere oplysninger se vores Lukkeplan

Hvordan tilmelder jeg mig behandling?

Tilmelding til IVF/ICSI behandling 

Tilmelding til IVF/ICSI behandling skal ske på din blødnings første dag til afdelingens telefonsvarer: 3545 4071 - tast 3.

Du skal her tydeligt oplyse: 

 • Navn
 • Cpr. nr. 
 • Dato for første blødningsdag
 • Tlf. nummer vi kan træffe dig på

Tilmelding til behandling med ægsortering (PGT) 

Tilmelding til PGT behandling skal ske på din blødnings første dag til afdelingens telefonsvarer: 3545 4071 - tast 3.

Du skal her tydeligt oplyse: 

 • Navn
 • Cpr. nr. 
 • Dato for første blødningsdag
 • Cykluslængde 
 • Højde
 • Vægt
 • Oplys om du bruger p-piller
 • Tlf. nummer vi kan træffe dig på   

Tilmelding til FET behandling (behandling med fryseæg) samt behandling med insemination

Tilmelding til behandling med fryseæg eller behandling med insemination skal ske på din blødnings første dag til afdelingens sekretærer: 3545 4071 - tast 1 alle dage mellem kl. 8.30-10.00 og lørdage kl. 10.00-12.00 (lukket søn- og helligdage). 

OBS! Alle tilmeldinger til overstående behandlinger vil i den kommende tid blive screenet af afdelingens læger og prioriteret ud fra kriterier omkring alder, afbrudte behandlinger som følge af nedlukningen og særlige medicinske forhold.

Hvis du er syg

Hvis du er syg (det gælder alle sygdomme),  har været i kontakt med en person som er syg, eller er i karantæne pga. Covid-19, kan du ikke melde dig til fertilitetsbehandling. Du kan først melde dig til behandling 28 dage efter, du enten selv har overstået din sygdom, eller der er gået 28 dage, siden du har været i kontakt med en syg eller karantæneramt (jvf Sundhedsstyrelsens vejledning).  

Når vi har modtaget din tilmelding

IVF/ICSI/ægsortering (PGT)

Når vi har modtaget din tilmelding, kontakter vi dig mellem kl. 12.00-14.00 mandag - lørdag (vi ringer ikke om søndagen og i helligdage ). Her får du besked, om det er muligt for dig/jer at starte behandling. Dette gælder for både IVF/ICSI behandling, behandling med ægsortering (PGT) samt behandling med fryseæg.

Insemination

Når vi har modtaget din tilmelding, kontakter vi dig mellem kl. 12.00-14.00 mandag - lørdag (vi ringer ikke om søndagen og i helligdage ). Her får du besked, om det er muligt for dig/jer at starte behandling. 

Særligt for behandling med donorsæd gælder det, at man efter tilmelding til behandling vil blive kontaktet tirsdag, torsdag og lørdag mellem kl. 12.00-14.00 (gælder ikke på lukke- eller helligdage) mhp., om det er muligt for dig/jer at starte behandling.
 
Vi gør opmærksom på at Folketinget i perioden 5.april 2020 til 1. juli 2020 har suspenderet reglerne om aldersgrænser for patienter i fertilitetsbehandling som følge af nedlukningen. 

Må jeg have min partner med på Fertilitetsafdelingen?

 • Partner må deltage den dag, kvinden skal have taget æg ud (aspiration)
 • Partner må deltage den dag, kvinden skal møde til en graviditetsskanning 
 • Særligt vedr. inseminationsbehandling med en partner: Partner skal selv møde ind og aflevere sædprøve til laboratoriet på inseminationsdagen om morgenen. Kvinden må ikke være med. Ligeledes skal kvinden møde alene til selve inseminationsbehandlingen. Partner må ikke være med
 • Til alle andre undersøgelser/skanninger skal kvinden møde alene
Vi opdaterer løbende denne hjemmeside, når der er ny information 
Du kan orientere dig om Coronavirus samt seneste anbefalinger på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: www.sst.dk

Vedr. 1. samtale i Fertilitetsafdelingen

Patienter med tid til den første samtale i Fertilitetsafdelingen vil i den kommende periode blive ringet op fremfor at skulle møde op i afdelingen personligt. De berørte patienter bliver direkte kontaktet inden samtalen. 
Vi anbefaler, at du  downloader og læser pjecen; Ufrivillig barnløshed
 

VIGTIGT!

Inden din/jeres første samtale skal vi i afdelingen have modtaget tilsendte spørgeskema og samtykkeerklæringer senest 14 dage før  samtaletiden i Fertilitetsafdelingen. Dette gøres via MinSundhedsplatform. Disse dokumenter har stor betydning for planlægningen af din/jeres kommende behandling. 
Hvis ikke vi har modtaget de tilsendte dokumenter, vil vi være nødsaget til at udskyde samtalen, hvilket vil betyde længere ventetid mhp. at starte behandling.  


Update 10th July 2020
It is now possible to register for following fertility treatments. Initially it will be a limited reopening with a reduced number of treatments to ensure that the Fertility Clinic can comply with the requirements we are required by the National Board of Health.

As a consequence of Covid-19 the National Board of Health has chosen to temporary dispense the age limit for treatment including the 5 year limit for frozen embryos. This dispense is valid until the 1th of December 2020. Please contact the clinic if your treatment is covered by this dispense and you want to receive treatment.  

 • IVF/ICSI treatment
 • IVF/ICSI for patientens with HIV/hepatitis
 • PGT treatment 
 • Treatment with frozen embryos (FET) 
 • Insemination treatment

Be aware of closing dates for treatments

It will not be possible to receive treatment during the summer period. Get more information about closing dates for the different treatments via following link: Lukkeplan

How do I register for treatment?

Registration for PGT treatment

Registration for PGT treatment must be done the first day of your bleeding. You will have to leave a message at the clinics answering machine: 3545 4071 – press 3

We need following information: 

 • Your name
 • Cpr. number 
 • Date for your first day of bleeding
 • Your weight 
 • Your height
 • Are you using birth control pills  
 • Tel. number where we can reach you 

Registration for IVF/ICSI treatment

Registration for IVF/ICSI treatment has to be done the first day of your bleeding. You will have to leave a message at the clinics answering machine: 3545 4071 – press 3

We need following information: 

 • Your name
 • Cpr. number 
 • Date for your first day of bleeding
 • Tel. number where we can reach you 

Registration for FET treatment (treatment with frozen embryos) and insemination treatment 

Registration for treatment with frozen embryos and insemination treatment must be done the first day of your bleeding. You will have to contact the secretary at the Fertility Clinic between the hours 8.30-10.00 a.m. and Saturdays 10.00-12.00 (closed Sundays and public holidays): 3545 4071 - press 1.

NOTE!
All registrations will be prioritized by the doctors at the clinic based on age criteria, discontinued treatments due to the shutdown and special medical conditions.

If you are sick

If you are  sick (this applies to all diseases), have been in contact with a person who is  sick or quarantined due to Covid-19, you cannot receive fertility treatment.

You can only register for treatment 28 days after you have either overcomed your illness or 28 days have passed since you have been in contact with a sick or quarantined person.
 
You will be contacted (except Sundays and public holidays) between the hours 12.00-14.00 and get informed if it is possible for you to start treatment. This applies to both IVF / ICSI treatment, treatment with frosen embryos and insemination treatment. 

We note that in the period 5th of April 2020 to 1st of July 2020, the Danish Parliament has suspended the rules regarding age limits for patients in fertility treatment as a result of the closure.
Regarding your appointment in the Fertility Clinic

IMPORTANT!

 • It is only possible for a partner to enter the Fertility Clinic on the day for the aspiration
 • It is only possible for a partner to enter the Fertility Clinic on the day for the pregnancy scan
 • Regarding insemination treatment with a partner: The partner must appear alone to bring the sperm sample to the laboratory as well as the woman must appear alone for the insemination treatment. 
 • For all other examinations the woman must appear alone

Regarding your first appointment in the Fertility Clinic

Before your first appointment at the Fertility Clinic it is very important that we receive the documents we have attached to your letter regarding your date of your appointment. You have received the documents via E-boks. You have to send your completed questionnaires to the clinic via MinSundhedsplatform. 

14 days prior to your consult it is absolutely necessary that we have received the documents. Otherwise we have to postpone you appointment in the Fertility Clinic. 


Vi behandler barnløse, der via egen læge, speciallæge eller en sygehusafdeling allerede er undersøgt for årsagen til deres barnløshed.  

Vigtigt at vide

Inden din/jeres første samtale skal vi i afdelingen have modtaget tilsendte spørgeskema og samtykkeerklæringer senest 14 dage før  samtaletiden i Fertilitetsafdelingen. Dette gøres via MinSundhedsplatform. Disse dokumenter har stor betydning for planlægningen af din/jeres kommende behandling. 

Hvis ikke vi har modtaget de tilsendte dokumenter, vil vi være nødsaget til at udskyde samtalen, hvilket vil betyde længere ventetid mhp. at starte behandling.  

Uploades via www.minsundhedsplatform.dk

 • Returner dit udfyldte spørgeskema senest 14 dage inden samtalen.

 • Medbring udfyldt samtykke til videregivelse af helbredsoplysninger til samtalen.

 • Bliv aktiv på www.minsundhedsplatform.dk hvor du kan følge med i dit forløb og let kan kommunikere med afdelingen. Kan hentes som app på App Store og Google Play.

 • Kom i god tid – gerne 15 min. før din aftalte tid.

 • Parkeringsforholdene på Rigshospitalet er stærkt begrænsede, og vi anbefaler derfor, at man benytter offentlig transport. Det er ikke muligt at få parkeringstilladelse til dette besøg. Hvis du benytter egen bil, skal du parkere på offentlig vej. Husk at betale


Derudover skal du:  
- Være oprettet på www.MinSundhedsplatform.dk til fremtidig skriftlig kommunikation til Fertilitetsafdelingen.
(Korrespondance ad denne vej gemmes i din elektroniske journal)

Du kan hente spørgeskemaerne her


Hvad kan du bruge ventetiden til

For at øge dine chancer for at blive gravid skal du være opmærksom på følgende:

Vægt
Hvis du har en BMI højere end 30 øges din risiko for komplikationer under fertilitetsbehandling og graviditet
Hvis din BMI er mindre end 19 kan det også være svært at blive gravid
Du kan med fordel bruge ventetiden til at optimere din vægt

Rygning
Rygning nedsætter chancen for at blive gravid og øger risikoen for graviditetskomplikationer. Derfor er det meget vigtigt at hverken du eller din eventuelle partner ikke ryger
Søg eventuelt hjælp til rygestop hos egen læge

Folinsyre
Folinsyre forebygger misdannelse af rygmarven hos fosteret. Det anbefales, at man tager 400 ug Folinsyre dagligt allerede 3 måneder før, man planlægger at blive gravid
Folinsyre kan købes i håndkøb på apoteket

Behandling, henvisning og ventetid

Læs mere om de forskellige typer af fertilitetsbehandling via oversigten nedenfor.

Efter behandling

Efter I/du har afsluttet behandling for barnløshed, vil vi gerne have oplysninger om ​det e​nkelte graviditets- og fødselsforløb. Oplysningerne bruger vi til at holde styr på afdelingens resultater og indberette til Sundhedsstyrelsen. Vi vil derfor bede jer/dig udfylde og returnere det skema I/du har fået ved graviditetsskanningen på Fertilitetsafdelingen. 

Fertilitetsafdelingens behand
linger

(klik på en af overskrifterne nedenfor for at læse mere)