Afdeling for Fertilitet og COVID-19

Der kommer løbende opdatering på hjemmesiden. Vær opmærksom hvis du har en aftale i afdelingen eller afventer start på behandling.  ​

Dansk


Mundbind og adgang til afdelingen

Ved aftaler i Afdeling for Fertilitet eller Enheden for Gentagne Graviditetstab skal man bære engangsmundbind (der må ikke benyttes stofmundbind) under hele besøget. Det betyder, du/I selv skal medbringe engangsmundbind til jeres besøg i afdelingen. Hvis dette ikke er muligt, udleveres der engangsmundbind i Informationen i stueplan ved hovedindgangen.

Vi gør opmærksom på, at det i weekenderne/helligdagene kun er muligt at komme op på Afdeling for Fertilitet via Rigshospitalets hovedindgang. Alle andre indgange er låst.Når du skal møde i Afdeling for Fertilitet

Det er VIGTIGT, at du husker følgende: 

 • Du kan IKKE have din partner/ledsager med til aftaler/skanninger i Afdeling for Fertilitet. Kvinden skal møde op alene med mindre der foreligger særlig aftale med personalet

 • Ved alle aftaler skal der bæres engangsmundbind under hele besøget dvs. fra du træder ind i på sygehuset til du går ud af sygehuset igen 

 • Din partner/ledsager kan deltage ved ægudtagning (aspiration)

 • Din partner/ledsager kan deltage ved ægoplægning (transferering)

 • Din partner/ledsager kan deltage ved insemination

 • Din partner/ledsager kan deltage ved graviditetsskanning

 • Særligt vedr. inseminationsbehandlinger med en partner: Partner skal selv møder op og afl. sædprøven om morgenen på inseminationsdagen. Kvinden må IKKE være med. 

 • Alle patienter, som har tid til den første samtale eller en opfølgende samtale i Afdeling for Fertilitet, skal som udgangspunkt IKKE møde op i afdelingen. Samtalen foregår, så vidt det er muligt, telefonisk. Via indkaldelsen du/I modtager i e-boks, vil det fremgå, om samtalen skal foregå pr. telefon, eller om den skal foregå med fremmøde på Afdeling for Fertilitet.

Der er kun adgang til Rigshospitalet via hovedindgangen i weekender/helligdage

Læs mere om "Første samtale".Vær særligt opmærksom på

Er du patient i Afdeling for Fertilitet eller i Enheden for Gentagne Graviditetstab, Rigshospitalet skal du være opmærksom på Sundhedsstyrelsens vejledning i forbindelse med Coronavirus. 

Vi må IKKE behandle dig før 28 dage efter mulig smitte (jf. Sundhedsstyrelsens vejledning for fertilitetsområdet). 

Hvis du…   

 • ikke har overholdt Udenrigsministeriets vejledning i forhold til rejser til udlandet

 • har været i kontakt med personer, som er smittet/i karantæne


Hold dig altid orienteret  om Coronavirus samt seneste anbefalinger på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.COVID-vaccination

Dansk Fertilitetsselskab (DFS) har udarbejdet anbefalinger vedrørende Covid-19 vaccination til blandt andet kvinder og par som skal i fertilitetsbehandling.

Vigtige oplysninger til dig og din partner, som skal i fertilitetsbehandling: 

 • Både mænd og kvinder i fertilitetsbehandling anbefales at tage imod vaccinen, når de får den tilbudt 

 • Alle kvinder og mænd kan starte fertilitetsbehandling i ventetiden på vaccinen 

 • Vi anbefaler at man får begge vaccinationer og dermed pauserer behandlingen mellem de to vaccinationer. Kvinderne kan starte behandling umiddelbart efter stik nr. 2  

 • Skulle kvinden blive gravid mellem vaccination nr. 1 og 2, skal hun ikke afbryde graviditeten, men hun skal vente med stik nr. 2, til hun har født og er færdig med at amme

 • De to godkendte vacciner medfører formentlig ingen øget risiko for abort, dødfødsel, misdannelser eller nedsat fertilitet (få data)  

 • Raske gravide skal afvente vaccination, til de er færdige med at amme 

 • Gravide med kronisk underliggende sygdom/i risikogruppe kan muligvis have gavn af vaccinen, men det skal altid bero på en konkret lægefaglig vurderingQuick-test inden besøg i Afdeling for Fertilitet

For at mindske risikoen for smittespredning samt passe på patienter og personale opfordrer vi til, at du/I får foretaget en quick-test 24-48 timer inden dit/jeres besøg i afdelingen.
Dette er en opfordring – og ikke et krav. 

Hvornår anbefaler vi en test?
Vi anbefaler en test inden følgende aftaler i Afdeling for Fertilitet 

 • Inden dit/jeres besøg i Afdeling for Fertilitet i forbindelse med en samtale
 • Inden kvinden møder til sin første skanning i forbindelse med opstart af en ny behandling
 • Hvis du skal modtage reagensglasbehandling i lang protokol, anbefaler vi en test inden både første og anden skanning (dvs. inden 21.  og 35. cyklusdag)  
 • Inden manden skal aflevere en sædprøve i afdelingen
 • Inden kvinden skal have taget æg ud (gælder både kvinde og ledsager)
 • Inden kvinden skal insemineres
 • Inden en graviditetsskanning 
Ved positiv Covid-19 test
Hvis du/I bliver testet positiv for Covid-19, skal du/I kontakte afdelingen pr. telefon hurtigst muligt.

Det er vigtigt, du/I IKKE møder op på hospitalet 

Hvis du/I har en positiv Covid-19 test, må du/I tidligst have fysisk fremmøde på afdelingen 14 dage efter første positive test, såfremt du/I også har været symptomfri i mindst 48 timer inden din/jeres aftaletid i afdelingen. 

Ved sygdom og/eller symptomer på Covid-19
Hvis du/I er syge, har symptomer på Covid-19 eller har været i kontakt med andre, som er smittet med Covid-19, bedes du/I kontakte afdelingen telefonisk.

Telefonnumre
 • Sekretariat alle hverdage samt lørdage kl. 10.00-12.00:                                           Tlf. 3545 4071, tast 2
 • Sygeplejerske alle hverdage kl. 9-10 og kl. 13.30-14.00:                                          Tlf. 3545 4071, tast 4 
 • Sygeplejerske weekend og helligdage kl. 8.00-9.00:                                                  Tlf. 3545 4071, tast 4 


Quick-test inden besøg i Enheden for Gentagne Graviditetstab

For at mindske risikoen for smittespredning samt passe på patienter og personale opfordrer vi til, at du/I får foretaget en quick-test 24-48 timer inden dit/jeres besøg i enheden.
Dette er en opfordring – og ikke et krav. 

Hvornår anbefaler vi en test?
Vi anbefaler en test inden følgende aftaler i Enheden for Gentagne Graviditetstab
 • Inden dit/jeres besøg i enheden i forbindelse med en samtale
 • Inden kvinden møder til sin første behandling med immunglobulin 
 • Inden graviditetsskanning (gælder både kvinde og ledsager)
Hvis du/I har flere aftaler i afdelingen
Hvis du/I har flere planlagte aftaler i enheden i en periode, anbefaler vi ugentlige test.

Ved positiv Covid-19 test
Hvis du/I bliver testet positiv for Covid-19, skal du/I kontakte enheden pr. telefon hurtigst muligt.

Det er vigtigt, du/I IKKE møder op på hospitalet 

Hvis du/I har en positiv Covid-19 test, må du/I tidligst have fysisk fremmøde i enheden 14 dage efter første positive test, såfremt du/I også har været symptomfri i mindst 48 timer inden din/jeres aftaletid i enheden. 

Ved sygdom og/eller symptomer på Covid-19
Hvis du/I er syge, har symptomer på Covid-19 eller har været i kontakt med andre, som er smittet med Covid-19, bedes du/I kontakte enheden telefonisk.

Telefonnumre
 • Sekretariat mandag til torsdag kl. 8.30-12.00:                                                         Tlf. 3545 8486
  English


Facemasks and entry

At appointments in the Fertility Department or the Recurrent Pregnancy Loss Unit you must wear a disposable facemask (not a cloth mask) throughout the visit. This means that you yourself have to bring a disposable facemask for your visit to the department. If this is not possible, disposable facemasks are provided in the Information at ground level at the main entrance, as all are asked to wear disposable facemasks when entering the hospital. 

Please notice that on weekends/holidays it is only possible to get to the Fertility Department via Rigshospitalet's main entrance. All other entries are locked.When visiting the Fertility Department

It is important that you remember:

 • Unfortunately you CANNOT bring a partner/companion to appointments in the Fertility Department. The woman must show up alone 

 • Wear a disposable facemask all the time 

 • It is possible to bring a partner during aspiration

 • It is NOT possible to bring a partner to pregnancy scans

 • Regarding insemination treatment with a partner: The partner must bring the sperm sample to the laboratory alone as well as the woman must appear alone at the clinic for the insemination treatment later the same day

 • During weekends/holidays it is only possible to enter the hospital via the main entrance

 • Some patients with their first appointment in the clinic will receive a phone call and others will have their appointment at the clinic. Please read the information letter about your appointment carefully.Contact the Fertility Department if...

If you are a patient at The Fertility Department or at the Recurrent Pregnancy Loss Unit please contact the clinics if you have:

 • has not complied with the Ministry of Foreign Affairs' guidance in relation to trips abroad

 • if you have been in close contact with a person who has been sick or quarantined

If so we cannot treat you for 28 days after possible infection. Keep up to date on coronavirus outbreak on the authorities' website: www.sst.dk COVID-vaccination

Dansk Fertilitetsselskab (DFS) has made recommendations regarding Covid-19 vaccines for women and couples attending fertility treatment.

Important information for women/ couples undergoing fertility treatment: 

 1. Both men and women in fertility treatment are advised to receive the vaccine
 2. You can start fertility treatment while waiting for the vaccine 
 3. We recommend you get both vaccinations and pause the fertility treatment between the vaccinations 
 4. Women can start treatment right after the second vaccination
 5. Should the woman become pregnant between the 2 vaccinations it is not necessary to terminate the pregnancy. She will have to wait to receive the last vaccination until she has given birth and finished breastfeeding
 6. The two approved vaccines probably do not increase the risk of miscarriage, stillbirth, malformations or reduced fertility (few data)
 7. Healthy pregnant women should wait to receive both vaccinations until given birth and finished breastfeeding
 8. Pregnant women with a chronic disease/at risk group must contact a doctor to make sure it is possible to receive the vaccine despite their disease. This always must depend on a medical professional assessment.


Quick test before your appointment at the Fertility Clinic

To reduce the risk of spreading infection we urge you to get tested (quick test) 24-48 hours before your appointment at the clinic. 
A test before your appointment is not a requirement but we urge you to please help us take care of patients and staff.

When do we recommend a test?
We recommend a test before the following appointments at the Fertility Clinic
 • Before your appointment at the Fertility Clinic regarding a consultation with a doctor/nurse 
 • Before the woman has her first appointment at the clinic as she begins a new treatment 
 • If you begin a long protocol treatment, we recommend that you get tested before your first and second scan at the clinic  
 • Your partner must be tested before the appointment for delivering a sperm sample 
 • Before an aspiration (both woman and partner)
 • Before an insemination
 • Before a pregnancy scan  

Positiv Covid-19 test
If you have tested positive for Covid-19 you have to contact the clinic by phone as soon as possible.

It is very important that you do not enter the hospital! 

If you do have a positive Covid-19 test you cannot enter the hospital until 14 days after your first positive test and only if you have been without any symptoms for at least 48 hours prior to your appointment at the clinic.
 
Regarding illness and/or symtoms for Covid-19
If you do get ill, have Covid-19 symptoms or have been in contact with others who are infected with Covid-19 you must contact the clinic by phone as soon as possible.

Contact
 • Secretary weekdays incl. Saturday between 10.00-12.00 a.m.:     3545 4071, dial 2
 • Nurse weekdays between 9-10 a.m. and 1.30-2.00 p.m.:                 3545 4071, dial 4 
 • Nurse weekend and holidays between 8.00-9.00 a.m.:                      3545 4071, dial 4 

Thank you for your understanding

Kind regards
The staff


Quick test before your appointment at the Recurrent Pregnancy Loss Unit

To reduce the risk of spreading infection we urge you to get tested (quick test) 24-48 hours before your appointment at the clinic. 

A test before your appointment is not a requirement but we urge you to please help us take care of patients and staff.

When do we recommend a test?
We recommend a test before following appointments 

 • Before your appointment at the Recurrent Pregnancy Loss Unit regarding to a consultation with a doctor/nurse 
 • Before the woman has her first appointment at the clinic related to treatment  
 • Before a pregnancy scan (both woman and partner)

If you do have several appointments in the clinic
If you have several scheduled appointments at the clinic, we recommend that you get tested every week.

Positive Covid-19 test
If you have tested positive for Covid-19 you have to contact the clinic by phone as soon as possible.

It is very important that you do not enter the hospital!

If you do have a positive Covid-19 test you cannot enter the hospital until 14 days after your first positive test and only if you have been without any symptoms for at least 48 hours prior to your appointment at the clinic.
 
Regarding illness and/or symptoms for Covid-19
If you do get ill, have Covid-19 symptoms or have been in contact with others who are infected with Covid-19 you must contact the clinic by phone as soon as possible.

Contact
 • Secretary Monday to Thursday between 8.30-12.00 a.m.: 3545 8486

Thank you for your understanding.

Kind regards
The staffRedaktør