OR-Black Box: Nyt koncept for tværfaglig uddannelse, kvalitetssikring og bedre patientsikkerhed

JMC og BørneRiget har indledt samarbejde med St Michaels Hospital, University of Toronto om at udvikle og implementere OR-Black Box til gynækologi og senere obstetrik og børnekirurgi.

Formål

OR-Black Box (Operating Room Black Box) er et instrument, der har til formål at finde systemfejl og afdække behov for organisationsændringer i operationsstuen via feedback og undervisning.

OR-Black Box-konceptet er udviklet på St.Michaels hospital i Toronto i samarbejde med Air Canada med det formål at gøre kirurgi mere sikkert.

OR-Black Box er en teknologisk platform, der registrerer mangfoldige datakilder, såsom video, lyd, patientfysiologi, software output fra kirurgiske instrumenter og adskillige andre sensorer. Efterfølgende udvikles og anvendes algoritmer inden for automatisk læring og kunstig intelligens til at identificere sikkerhedsrisici. 

På den baggrund kan uddannelsesinitiativer udvikles med henblik på:

  1. At minimere tekniske fejl og utilsigtede hændelser
  2. At forbedre team performance: kommunikation, ledelse og situationsbevidsthed samt 
  3. At optimere arbejdsmiljøet.

OR-Black Box er globalt under implementering på flere hospitaler i Nord-, Sydamerika samt Europa. Projektet udføres i samarbejde med Professor Teodor Grantcharov, der er Canada Research Chair in Surgical Safety. 

Godkendelser af projektet

Videnskabsetisk komite 

Videnskabsetisk komite har vurderet og godkendt projektet: Operating Room Black Box (H-18018801)

Videnscenter for Dataanmeldelser

Projektet Operating Room Black Box er behandlet af Videnscenter for Dataanmeldelser, Region Hovedstaden. Aktuelt er projektet under afsluttende behandling af CIMT (Center for It, Medico og Telefoni), Region Hovedstaden.

Der er aktuelt igangsat en spørgeskemaundersøgelse med titlen ”Medarbejderes holdninger til operationsstuens Black Box før implementering: En pilotundersøgelse". Dette projekt er godkendt af Videnscenter for Dataanmeldelser, Region Hovedstaden (VD-2019-165).

Operation Room Black Box-projektet er godkendt til at overholde Region Hovedstadens krav til dokumentation af sundhedsvidenskabelig forskning af Videncenter for Dataanmeldelser (VD-2019-275).

Der vil blive indhentet informeret skriftligt samtykke fra alle involverede medarbejdere og patienter forud for indgreb på den operationsstue hvor Operation Room Black Box vil blive implementeret.

Forskning og afprøvning af OR-Black Box

På Rigshospitalet vil vi i Gynækologisk Klinik i Juliane Marie Centret i en pilotfase implementere en OR- Black Box på en gynækologisk operationsstue. 

I 2018-19 er holdt oplæg om Black Box projekt for anæstesilæger, gynækologer, anæstesisygeplejersker, operationssygeplejersker ad flere omgange, samt oplæg for afdelingsledelser og for Center Med Udvalg - CMU JMC . Der er ialt holdt oplæg for ca. 300 medarbejdere. Tag gerne kontakt, hvis der er ønsker om oplæg på en konference eller møde.

På baggrund af pilottesten vil vi i dette projekt analysere faciliterende faktorer og barrierer for implementering samt etiske, medikolegale, tekniske aspekter samt medarbejder- og patientperspektiver. 

Efterfølgende analyser vil føre til forslag om uddannelsesinitiativer og kvalitetsforbedringsinitiativer. Arbejdet med OR-Black Box vil blive forskningsbaseret, og vi planlægger at inddrage ph.d.-studerende. 

Perspektiver

Perspektiverne er at videreudvikle og integrere OR-Black Box i børnekirurgi, fødestue og akutrum i BørneRiget. 

Projektansvarlige

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Jeanett Strandbygaard, Ph.d., postdoc, afdelingslæge jeanett.strandbygaard@regionh.dk eller professor Jette Led Sørensen jette.led.soerensen@regionh.dk 

Aktuelle projekter

  • Medarbejder perspektiver til implementering af OR-Black Box
    • Formål: Undersøgelse af medarbejder holdninger forud for indførslen af lyd- og videooptagelse på operationsstuen.
    • Metode: Udsendelse af spørgeskema med opfordring om at deltage til alle OP-sygeplejersker, anæstesi sygeplejersker, anæstesi læger, gynækologisk-obstetriske læger med tilknytning til operationsgangen i Juliane Marie Centret, Rigshospitalet.

Publikationer, der informerer om OR BlackBox

Links til yderligere information

Kontakt:

For yderligere information, kontakt;

Jeanett Strandbygaard, Ph.d., afdelingslæge, postdoc
jeanett.strandbygaard@regionh.dk

Jette Led Sørensen, Professor, uddannelsesansvarlig overlæge, MMEd, PhD
jette.led.soerensen@regionh.dk

Bent Ottesen, Lægelig chef BørneRiget, Professor, dr.med.
bent.ottesen@regionh.dk

Nynne Dose, læge
nynne.dose@regionh.dkRedaktør