Patientperspektiv

​Det er afgørende ikke bare ukritisk at bruge evidensen uden samtidig at medtænke den enkelte patients individuelle behov og foretage et klinisk skøn. Hvis ikke det sker, er der fare for omsorgssvigt. Patientperspektivet bør altid vægtes højt med en bevidsthed om betydningen af autonomi og paternalisme. ​

Sundhedsvæsenet bevæger sig i retning mod større autonomi for patienterne, samtidig med at anvendelsen af kliniske vejledninger lægger op til større paternalisme. Dette paradoks stiller store krav til sygeplejerskerne om samvittighedsfuldt at vurdere i hvert enkelt tilfælde, hvad den enkelte patient er bedst tjent med (Emanuel 1992, Cook 2001). Bruges de kliniske vejledninger ukritisk, uden klinikerens skøn og uden hensyntagen til den enkelte patients ønsker og behov, er der tale om cookbook-medicine (Sackett 1996).

Medinddragelse af patienten i accelererede operationsforløb tager sigte på at forberede patienten på behandlingsforløbet i gensidig dialog, sikre at patienten opnår viden om forløbet, samt at patienten deltager aktivt i egen rehabilitering (i det omfang det er muligt). 

Følgende spørgsmål søges besvaret i det videre arbejde med kliniske vejledninger:

Opnår patienten viden om operationsforløbet ved dialogbaseret undervisning?
Det tilstræbes at patienten får viden om behandlingskonceptet, herunder formålet med postoperativ smertebehandling, ernæring og mobilisering. Endvidere informeres om tipsperspektivet i forhold til rekonvalescensperioden. Patienter informeres både skriftligt og mundtligt inden operationen med opfølgning under hele processen.

Deltager patienten aktivt i egen rehabilitering?
Aktiv deltagelse i egen rehabilitering kan komme til udtryk på flere måder, bl.a. via dialog med behandlingsteamet, hvor patienten medvirker ved beslutningsprocesserne, samt at patienten viser initiativ eller vilje til deltagelse i egen rehabilitering i det postoperative forløb.

Sygeplejerskens rolle er at støtte sundhedsfremme og reducere risikoadfærd. Sygeplejerskens viden, holdning, sikkerhed, personlig attitude og evne til nærvær overfor patienten og i opgavevaretagelsen har angstdæmpende betydning for patienten, samtidig med at patienten opnår en følelse af at være unik.

Sygeplejerskens møde med patienten

Sygeplejeinterventionen tager udgangspunkt i en velovervejet og bevidst strategi for information og dialogbaseret undervisning, hvor målet med interaktionen er at hjælpe patienten til at vælge de helbredsrelaterede værdier der kan realiseres i den kliniske situation. Ved den præoperative samtale skal patienten og sygeplejersken udveksle indbyrdes forventninger til hinanden, så fælles aftaler kan finde sted. 

P
atienten skal være opmærksom på anbefalinger vedrørende motion og ernæring og bør på dette tidspunkt kunne sige til, hvis programmet af en eller anden grund skal justeres. Fx hvis patienten ikke plejer at spise morgenmad, kan man indgå en aftale om at dette måltid springes over, mens det overordnede mål for proteinindtagelse alligevel overholdes. Allerede ved den præoperative information bør planlægning af udskrivelse indledes sammen med patienten. 

Ev
idenstrekanten viser modsætningen mellem det professionelle perspektiv (klinisk ekspertise) og det patientens perspektiv (patientpræferencer). De to perspektiver kan forenes ved dialog.

Dette kan illustreres ved fire modeller for kommunikation: 

  1. Den paternalistiske model, hvor sygeplejersken træffer beslutningerne for patienten
  2. Den fortolkende model, hvor sygeplejersken tyder patientens ønsker og inddrage disse i beslutningen
  3. Den reflekterende model, hvor sygeplejersken kritisk diskuterer patientens ønsker med patienten, men hvor patienten selv træffer beslutningerne
  4. Den informative model (forbrugermodellen), hvor sygeplejersken informerer patienten, som så selv træffer beslutningerne.

Referencer 

Andersen IB, Matzen P (red.). Evidensbaseret medicin. København: Gads Forlag; 2005:23-30.

Sackett DL, Rosenberg WMC, Gray JAM, Haynes RB, Richardson WS. Evidence-Based Medicine: What it is and what it isn't. BMJ 1996;312:71-2.

Vermeire E, Hearnshaw H, Van Royen P, Denekens J. Patient adherence to treatment. three decades of research. A comprehensive review. J Pharm Ther, 2001;26:331-342.

Jensen TK, Johansen TJ(2000). sundhedsfremme i teori og praksis. En lære, debat- og brugsbog på grundlag af teori og praksisbeskrivelser, 1. udgave.


Mitchell M. Patient anxiety and modern elective surgery: a literature review. J Clin Nurs 2003;12:806-815.

Rudolfsson G, Ringsberg K. Post I. A source of strength – nurses’ perspectives of the perioperative dialogue. J Nurs Management, 2003;11:250-257.

Rudolfsson G, Hallberg L, Ringsberg K, Post I. The nurses has time for me: The perioperative dialogue from the perspective of patients. J Adv Periop Care,2003;3:77-73.

Hjort Jakobsen D, Sonne E, Kehlet H. Velinformerede patienter i accelererede forløb. Sygeplejersken 2004;19:36-38.

Emanuel EJ, Emanuel LL. Four Models of the Physician-Patient Relationship. JAMA 1992;267:2221-6.Redaktør