​​

Viden, rapporter og publikationer

​Materiale fra Center for Seksuelle Overgreb helt tilbage fra år 2000.

Rap​​​porter

Årsstatistik

​Publika​​tioner, præsentationer og film

2020

 • Psykiske følger efter en voldtægt
  En række psykologer, herunder en fra Center for Seksuelle Overgreb, har udarbejdet et traumepsykologisk katalog om psykiske følger efter voldtægt. Kataloget er et af Justitsministeriets initiativer i forbindelse med vedtagelsen af en samtykkebaseret voldtægtslovgivning, som skal medvirke til at forebygge voldtægt og give voldtægtsofre bedre forhold i retssystemet. Kataloget kan bl.a. inddrages i undervisningen i politiet og anklagemyndigheden.
  Læs kataloget her

 • Behandling af senfølger hos voksne udsat for seksuelle overgreb efter det 18. år
  Rapporten omhandler et treårigt projekt i Center for Seksuelle Overgreb, hvor mennesker, der havde været udsat for seksuelt overgreb i voksenlivet for mere end måned siden, blev tilbudt længerevarende psykologbehandling. Rapporten omhandler erfaringer og resultater fra projektet.
  Læs rapporten her.

 • Er voldtægt gratis i Danmark? 
  Hvilke tanker og følelser efterlader det hos den ramte, når gerningsmanden går fri.
  Læs folderen her.
 • Nyhedsbrev for de ni voldtægtscentre i Danmark. Redigeret af Center for Voldtægtsofre i Aarhus.

2018

 • Børns oplevelse af at vidne i retten.
  Projektet er opstået på baggrund af centerets mangeårige erfaringer med behandling af børn der har været udsat for seksuelle overgreb. Projektet har givet indsigt i børns oplevelser af at skulle vidne i retten, og effekten af projektet blev, at der pr. 1. april 2017 kom en ny lovgivning på området. Projektet blev afviklet i perioden 2013-2017.
  Læs rapporten her.


 • Når gerningsmanden var en ven
  “What will my Friends Think?” Social Consequences for Victims of Sexual Assaults in Peer Groups. Clasen, LE., Bruun, AB. & Madsen, SA. Journal of Child Sexual Abuse, Apr;27(3):217-236. 

  På baggrund af Center for Seksuelle Overgrebs Ungeprojekt fra 2011-2013 blev de sociale konsekvenser af et overgreb, når gerningsmanden er en del af den unges omgangskreds, undersøgt. Artiklen beskriver, hvordan sociale relationer kan blive komplicerede i overgrebet efterspil, og hvorledes sociale konsekvenser bl.a. kan have en negativ indflydelse på anmeldelsestilbøjelighed og skoletrivsel, samt kan føre til isolation for offeret.
  Læs artiklen her.

2017​

 • Anmeldelsestilbøjelighed blandt ofre for seksuelle overgreb.
  Rapporten er udarbejdet af Justitsministeriets Forskningskontor oktober 2017 med datamaterialet fra Center for Seksuelle Ovegreb fra perioden 2006 til 2013. Læs rapporten her.


 • Ofres oplevelser ved anmeldelse af seksuelle overgreb til politiet.
  Rapporten er udarbejdet af Justitsministeriets Forskningskontor oktober 2017 med datamaterialet indsamlet via spørgeskemaundersøgelse af Center for Voldtægtsofre i Kolding, Center for Voldtægtsofre i Odense, Center for Voldtægtsofre i Herning, Center for Voldtægtsofre i Aarhus samt Center for Seksuelle Overgreb ved Rigshospitalet (dækker Region Sjælland og Region Hovedstaden) i sidste halvdel af 2016. Læs rapporten her. Undersøgelsen fortsætter i 2017

 • Børn og seksuelle overgreb – hvordan griber professionelle det an?

  Overgrebsfokuseret behandling af børn i hospitalsregi. Rathje, P. I: Børn og seksuelle overgreb – hvordan griber professionelle det an? Særskrift Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift.
  Om forældrearbejde i sager, hvor børn har været udsat for seksuelle overgreb. Baadsgaard, A. I: Børn og seksuelle overgreb – hvordan griber professionelle det an? Særskrift Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift.

  Et særskilt temanummer fra Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift samler den nyeste og mest kvalificerede viden om børn og seksuelle overgreb ud fra de professionelles perspektiv. Bidragene fra Center for Seksuelle Overgrebs Børneteam beskriver hhv. det psykologiske behandlingsarbejde på et hospital med børn udsat for seksuelle overgreb, samt hvorledes forældre som pårørende støttes og inddrages i behandlingen. 

 • Gruppebehandling i Børneteamet
  Gruppebehandling til ofre for seksuelle overgreb – børn og unges oplevelse og evaluering. Clasen, LE., Rathje, P., Lind, B., Jansen, HA. & Madsen, SA. Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, 54 (5).
  Siden 2001 har Børneteamet i Center for Seksuelle Overgreb på Rigshospitalet tilbudt gruppebehandling til børn og unge udsat for seksuelle overgreb. Denne behandling blev fra 2013-2015 evalueret via et spørgeskema udsendt til 78 tidligere gruppedeltagere. 

 • Anmeldelsestilbøjelighed og reaktioner efter et seksuelt overgreb
  Det er i praksis stort set straffrit at voldtage danske kvinder – de fleste tør slet ikke anmelde det. Soie, A. & Clasen, LE. Kronik i Politiken, 20. September.
  En kronik, der ud fra tal fra Centrets database og beskrivelser af ofrenes reaktioner efter et overgreb, belyser, hvorfor det kan være svært at anmelde et overgreb til politiet.  

2016

 • ​​​Somatic health of 2500 women examined at a sexual assault center over 10 years. Larsen ML, Hilden M, Skovlund CW, Lidegaard Ø. Acta Obstet Gynecol Scand. 2016 Aug;95(8):872-8.
  Læs artiklen her

 • Male victims of sexual assault; 10 years' experience from a Danish Assault Center. Larsen ML, Hilden M. J Forensic Leg Med. 2016 Jun 29;43:8-11. doi: 10.1016/j.jflm.2016.06.007. [Epub ahead of print]

 • Medforfatter på: Møder mellem offer og krænker. En antologi om mægling i en terapeutisk ramme ved seksuelle overgreb. Andersson H, Madsen KS (red.) Frydenlund.

  Karin Sten Madsen og Hanne Andersson tog initiativ til et to årigt fælles undervisnings - og metodeudviklingsforløb med temaet: Mediation. Medvirkende i forløbet var Sct. Stefans Rådgivningscenter i Københavns Kommune, Center for Seksuelle Overgreb på Rigshospitalet, JANUSCentret, Sexologisk Klinik, Psykiatrisk Center København, og Psykoterapeutisk Center, Stolpegård.

  Forløbet blev afsluttet med denne antologi. Antologien beskriver, hvordan man kan tilrettelægge og gennemføre møder mellem ofre og krænkere efter seksuelle overgreb. Antologien beskæftiger sig med møder mellem voksne såvel som mellem børn og voksne samt mellem unge og børn. Antologiens bidrag samler den eksisterende viden på området og beskriver de praktiske metoder, som de fem danske institutioner har opbygget.

  Her kan du læse pressemeddelelsen om antologien

 • Kapitler i anatologien:
 • Mediation set fra barnets perspektiv. Rathje, P. & Jansen, HJ. I: Møder mellem offer og krænker – En antologi om mægling i en terapeutisk ramme ved seksuelle overgreb. Andersen, H. & Madsen, K. S. (red) Frederiksberg: Frydendals Forlag.

 • Forældres deltagelse i mediation. Baadsgaard, A. I: Mødet mellem offer og krænker. En antologi om mægling i en terapeutisk ramme ved seksuelle overgreb. Andersson, H. & Sten Madsen, K. (red.) Frederiksberg: Frydendals Forlag

 • Fortællingen om overgrebet. Jansen, HA. I: Mødet mellem offer og krænker. En antologi om mægling i en terapeutisk ramme ved seksuelle overgreb. Andersson, H. & Sten Madsen, K. (red.) Frederiksberg: Frydendals Forlag

2015​

 • Ph.d.-afhandling af læge Mie-Louise J. Ø. Larsen: Sexual assault in eastern Denmark from 2000–2010 - Aspects of women's health before and after a sexual assault, Københavns Universitet, 2015 Læs ph.d.-afhandlingen (pdf) • Sexual assault: a descriptive study of 2500 female victims over a 10-year period. Larsen ML, Hilden M, Lidegaard Ø. British Journal of Obstetrics and Gyneacology. 2015 Mar;122(4):577-84.
  Læs artiklen her

 • ”Samtale om seksualitet”​​. 

  Samtaler med 14 kvinder i alderen 15-30 år set akut i Center for Seksuelle Overgreb, Rigshospitalet, København. Rapporten er udarbejdet af sygeplejerske Charlotte Ejsing.​ Læs rapporten (pdf)​​

 • IT-relaterede overgreb – Hvor slemt ka’ det være? Behandling af it-relaterede seksuelle overgreb.
  Jansen, HA.  I: Hvor slemt kan det være – en antologi om it-relaterede seksuelle overgreb på børn og unge. Red Barnet.
  I denne antologi fra Red Barnet gøres der opmærksom på, at IT-relaterede seksuelle overgreb kan være lige så alvorlige og behandlingskrævende som fysiske seksuelle overgreb. Indlægget fra Center for Seksuelle Overgreb gennemgår nogle af de udfordringer, der følger med online-overgreb ved at beskrive cases fra den psykologiske behandling frem.

 • Udvidelse af brugen af videoafhøring af børn op til 15 år
  Notat til Strafferetsplejeudvalget om udvidet brug af videoafhøring af børn.
  Jansen HA. & Rathje P.  I: Betænkning om videoafhøring af børn og unge i straffesager. Betænkning nr. 1553/2015 s. 189-198. Justitsministeriet.
  På baggrund af resultaterne fra Børneteamet og Børnerådets undersøgelse af børns oplevelser af at vidne i retssager vedrørende seksuelle overgreb, samt et åbent brev til Justitsministeren, rettede Folketingets Retsudvalg 19.12.13 spørgsmål til justitsministeren ”om ministeren agter at sikre, at børn over 12 år, som skal vidne i sager om seksuelt misbrug, får mulighed for at blive videoafhørt i stedet for at blive afhørt i retten”. 

 • Præsentationer fra BørneUngeteamets tema-dag. 7 september
  ​BørneUngeteamet i Center for Seksuelle Overgreb afholdt 7. september 2015 en temadag om seksuelle overgreb på børn. Se præsentationerne her:
  - af Anette Baadsgaard
  - af Line Engel Clasen

  - af Birgitte Boysen Kjær og Louise Baastrup

 • Film fra landsseminar for Centrene for Seksuelle Overgreb. 30 september


2014

 • Overgangen fra Center for Seksuelle Overgreb til Kommune
  Projektet er finansieret af Sundhedsstyrelsen og har til formål at kortlægge overgangen mellem Center for Seksuelle Overgreb og kommune med henblik på at undersøge, hvordan denne overgangsproces kan styrkes og udvikles. Projektet har, med sit fokus på praksis, til formål at bidrage med ny viden, der kan styrke og udvikle eksisterende praksis. 

  Projektet er gennemført i perioden september 2013 – marts 2014.

  Du kan hente rapporten her (pdf, åbner i ny fane)

 • Behandling af mennesker med kognitive funktionsnedsættelser udsat for seksuelle overgreb
  Projektet påbegyndtes i 2012 og afsluttes i april 2014. Projektet er finansieret af Socialstyrelsen og er et behandlingstilbud til mænd og kvinder over 18 år, som har en kognitiv funktionsnedsættelse og har været udsat for et eller flere overgreb. Herudover indgår der også gratis rådgivning til fagpersoner, der er i kontakt med målgruppen.

  Projektet er landsdækkende, og behandlingen foregår på Center for Seksuelle Overgreb, Rigshospitalet og Center for Voldtægtsofre, Aarhus Universitetshospital, og henvender sig til såvel udviklingshæmmede som hjerneskadede og andre, der har en kognitiv funktionsnedsættelse.

  I forbindelse med projektet er der udgivet en psykoterapeutiskguide.

  Guiden er en psykoterapeutisk guide til behandling af mennesker med kognitive funktionsnedsættelser, der har været udsat for seksuelle overgreb. Den giver en ramme og struktur for, hvordan psykologer kan organisere og gennemføre et behandlingsforløb med klienter i målgruppen.

  Du kan læse guiden her

 • Ungeprojektet
  Center for Seksuelle Overgreb startede i 2011 et nyt tværfagligt projekt med fokus på de unge mellem 15-18 år, der har været udsat for et seksuelt overgreb. Projektet blev iværksat, da der ikke eksisterede et behandlingstilbud til denne aldersgruppe, hvor overgrebet er sket for længere tid siden. De unge tilbydes et kortvarigt psykologisk behandlingstilbud med henblik på afhjælpning af krisereaktioner og traumebearbejdning. Et af formålene med projektet er blandt andet at øge forældrenes involvering i behandlingen af den unge. Projektet er finansieret af Socialstyrelsen. 
  Projektet løb frem til d. 31.12.2013. 

  Du kan hente rapporten her (pdf, åbner i ny fane)

 • Gruppemetode. Start af nyt gruppeforløb – et eksempel
  Bruun Blauert, A. & Svale Lund, L. I: Gruppemetode. Jordahn, L., Kjems, H & Nørlund Brok, P. (red.) København: Hans Reitzels Forlag
  Bogen giver en alsidig introduktion til, hvordan man kan arbejde med gruppemetode. Bidraget fra Center for Seksuelle Overgreb beskriver overvejelser ifm. opstart af et nyt forløb og eksemplificerer, hvordan der arbejdes med grupper inden for behandling af seksuelle overgreb.

2013

 • Små børn udsat for seksuelle Overgreb – de professionelles vanskeligheder og dilemmaer.
  Rathje, P, Wodschow, A og Madsen SA. Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift. 50. Årgang 02
  En undersøgelse af omfang og karakteristika ved de 0-6 årige børn, der er henvist til Center for Seksuelle Overgreb, Børneteamet. I denne aldersgruppe er der ofte tale om ”mistankesager”, hvor et barn fx er kommet med bekymrende udtalelser, og det endnu er uvist, om der er tale om et seksuelt overgreb. I denne kortlægning vises, hvilke problemstillinger og vanskelige dilemmaer, der er i afklaringen af om et overgreb har fundet sted, når mistanken er rejst.

2012​​

 • ​​Voldtægt, undersøgelse og behandling. Artiklen giver en oversigt over voldtægtscentre i Danmark, hvor man kan hente hjælp, og hvordan den udøves. 
  Forfatterne arbejder på Rigshospitalets Center for Seksuelle Overgreb, hvor erfaringerne med håndtering af disse alvorlige s​ager samles og udbredes.Forfatter: Ph.d.-studerende Mie-Louise J.Ø. Larsen og Afdelingslæge Malene Hilden. Udgivet i Månedesskrift for alment pratiserende læger

​2011

 • Rust, Annelise. (2011). Meeqqanut Illu, Kalaallit Nunaat – et grønlandsk børnehus. Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, vol.48(6), s. 487-497
  Læs artiklen her (pdf, åbner i ny fane)

 • Rust, Annelise. (2011). Et grønlandsk børnehus. Psykolog Nyt, nr. 15, s. 10-12
  Læs artiklen her

 • Voldtægt der anmeldes. 
  Undersøgelsen har til formål, ud fra en samfunds- og sundhedsvidenskabelig synsvinkel, at beskrive og belyse de voldtægter, som kvinder har anmeldt til politiet i Danm​ark i årene 2000-2002. Afrapporteringen af undersøgelsen sker i form af en række delrapporter:
  • I: Fokus, metode og grundmateriale
  • II: Falske anmeldelser
  • IV: Gerningsmændene
  • V: Kvinder, der anmeldte voldtægt eller forsøg på voldtægt
  • VI: Voldtægtsanmelders vej gennem retssysteme
 • ​​​Rape, Trauma and Social Relations – A conduct of daily Life Approach
  This collection of articles presents a new approach to the social and personal meanings of what we term rape, attempted rape, e.g. to sexualised coercion and trauma i general. The approach is a social psychological one, and is health promotion related it takes its point af departure in person´s conduct of their daily lives. Forfatter: Bodil Pedersen – i samarbejde med Rikke Spjæt Salkvist, Katrine Sidenius, Christel Stormhøj og Center for Seksuelle Overgreb.

 • Behandling af børn udsat for IKT-relaterede overgreb
  Psychological Treatment of Children Sexually Abused Due to a Contact on the Internet.
  Jansen H, Wodschow A, Madsen SA. Ontario Association of Children’s Aid Societies Journal, 2011, 56, 3, 22-29.
  Studiet foreslår en behandlingsmodel til behandling af børn udsat for IKT-relaterede overgreb, på baggrund af en karakteristik af danske børn udsat for IKT-relaterede overgreb samt centrale temaer i den psykologiske behandling.
  Læs artiklen her

​2010

 • Voldtægt – råd og vejledning for pårørende
  Bogen henvender sig primært til pårørende og handler om, hvordan man som pårørende støtter ofret bedst muligt. Bogen indeholder 11 personlige beretninger skrevet af voldtægtsofre, forældre, veninder og kærester.
  Forfatter: Thomas Haansbæk
  Bogen kan downloades her
 • Subject subjected - Sexualised Coercion, Agency and the Reorganisation and Reformulation af Life Strategies 
  Forfatter: R. Spjæt Salkvist og B. Pedersen. 
  Outlines - Critical Social Studies, Vol. 10, no. 2, 2009. 

 • Psykologisk behandling af børn udsat for “online grooming” – overgreb via internettet.
  Jansen, HA. I: Jansen

 • Seksuelle Overgreb – behandling, formidling og forskning
  HA. & Madsen SA. (red).
  København: Team for Seksuelt Misbrugte Børn, Rigshospitalet.

 • Små børn udsat for seksuelt overgreb
  Rathje, P. I: Seksuelle Overgreb – behandling, formidling og forskning.
  København: Team for Seksuelt Misbrugte Børn. Rigshospitalet.

 • Genhenvendelser
  Rathje, P. I: Seksuelle Overgreb – behandling, formidling og forskning.
  København: Team for Seksuelt Misbrugte Børn. Rigshospitalet.

 • Gruppebehandling som supplement til den individuelle terapi
  Rathje, P. I: Seksuelle Overgreb – behandling, formidling og forskning.
  København: Team for Seksuelt Misbrugte Børn, Rigshospitalet.

2009

 • ​"Patients' experiences of abuse in health care: a Nordic study on prevalence and associated factors in gynaecological patients"
  Forfattere:  K Swahnberg, B Schei, M Hilden, E Halmesmäki, K Sidenius, T Steingrimsdottir og Wijma B. 
  ACTA Obstetricia et Gynaecologica. 2007; 86: 349-356

20​​08

 • "Trying to fit in, yet standing out" – Psychological Consequences of Rape and Attempted Rape, Psychotherapeutic Treatment and the proces of Recovery 
  The topic of this study is sexual assault, focusing on victims' psychological reactions post assault and the process of recovery. The dissertation consists of three articles based on studies carried out in 2001-2006 at the Centre for Victims of Sexual Assault (CVS), Copenhagen University Hospital, Denmark, where the researcher is employed.
  The articles included in the dissertation are:
  I. Rust, A.: Sexual Assault, Acute Stress Disorder and Influential Variables.
  II. Rust, A.: Long-term Consequences of Sexual Assault: A Follow-up Study.
  III. Rust, A.: Acute and Long-term Psychotherapy of Victims of Sexual Assault including Hypnotic Techniques.
  Forfatter: Annalise Rust
  Rapporten kan downloades h​er.

 • ​Teenagevoldtægt – Karakteristika, konsekvenser og behandling 
  Bogen giver et billede af omfanget og karakteren af de henvendelser, der har været til centret, de psykiske følgevirkninger og det terapeutiske arbejde med unge voldtægtsofre. Gennem de unges fortællinger og samtaler med hinanden får man indblik i, hvordan en voldtægt griber ind i hele den unges tilværelse og påvirker hendes opfattelse af sig selv og andre. Bogen beskriver, hvordan en gruppeterapeutisk behandling kan hjælpe unge voldtægtsofre til at støtte hinanden og modvirke isolation og stigmatisering
  Forfatter: Annalise Rust, psykolog ved Center for Seksuelle Overgreb.

 • ​"Samtaler om seksualiseret overgreb".
  af Bodil Pedersen
  Publiceret i Månedsskrift for praktisk lægegerning, nr. 5./2008
 • ​"Barndommen stoppede da det skete". 
  Af Annalise Rust. 
  Kronik i Information den 24/10-08
 • ​"Questions of Agency - Explorations af the Meanings of Sexualised Coercion, Gender and Participation in Group Sessions."
  Abstract: The view that participating in psychosocial support groups can be helpful to women exposed to gendered violence such as rape and attempted rape, has much support. Drawing on a 'subject theory' approach and an empirical project, this article discusses some aspects of group practices. Which aspects of participation in groups may be helpful and which problematic? And what may we learn from working with groups? The discussion takes in such general questions as the position of professional counsellors and other participants, pathologisation, and the possible transfer of experience from one context to another, as well as more specific aspects of the meanings of victimisation, gender, sexualised coercion, and group participation.
  Forfatter: Bodil Pedersen
  Publiced in The International Journal of Narrative Therapy and Community Work, (3), 47 – 58

​2007

 • ​​"Fra offer til handling" 
  Af Karin Sten Madsen. 
  Udgivet i Psykoterapeuten, maj 2007. 
  Center for Seksuelle Overgreb tilbyder at assistere kvinder, der ønsker at tage kontakt med den mand, der voldtog dem. Artiklen beskriver kvindernes bevæggrunde til ønske en dialog med manden, og hvordan dialogen tilrettelægges og gennemføres.
  Artiklen kan downloades he​r

 • ​"Vo​ldtægt & drug rape" 
  Bogen retter blikket mod de ting, der går forud for en voldtægt, og beskriver, hvordan piger kan tage deres forholdsregler, når de går i byen og drikker sig fulde. Bogen er baseret på historier fra den virkelige verden.
  Voldtægt og Drug Rape er tænkt som redskab til undervisning i folkeskolen, på efterskoler, i de erhvervsfaglige grunduddannelser, på handelsskoler, HF og gymnasier.
  Forfattere: Arne Schmidt Møller, Lotte Juul, Kim Barren og Jørgen Lange Thomsen
  Læs mere om bogen h​er 

20​​06

 • ​"Er det virkelig sket?" En undersøgelse af kvinders reaktioner på retspraksis efter politianmeldelse af voldtægt (2006)
  I undersøgelsen indgår 15 kvinder, der i kvalitative interviews har fortalt om deres oplevelse af mødet med det danske retsvæsen fra politianmeldelse til domfældelse. Kvinders udsagn er blevet beskrevet for at give et indblik i, hvorfor mange kvinder kan opleve det som en yderligere belastning, når de anmelder til politiet og møder retssystemet. Undersøgelsen dokumenterer, at politi, advokater og dommers adfærd i mødet med den kvinde, der anmelder, både påvirker den betydning, hun tillægger overgrebet og hendes selvopfattelse.

 • ​"Når det utænkelige sker – om sociale følger af voldtægt og voldtægtsforsøg" 
  Af Rikke Salkvist. 
  Psykologisk Set nr. 62, årg. 23, s. 20-30
 • ​"Pæne piger bliver da ikke voldtaget"
  Af Annalise Rust. 
  Dit lægemagasin 8/06: 26-32. 
  Kan downloades her
 • ​"Var det voldtægt?" – En undersøgelse af menneskerettigheder og voldtægtssager i Danmark 
  Dette forskningsprojekts formål er, ud fra en menneskeretlig ramme, at undersøge baggrunden for og betydningen af, at så forholdsvis få voldtægtssager ender med en domsafgørelse i det danske retssystem. Det empiriske materiale består af politijournaler og en interviewundersøgelse med anklagere og kriminalpoliti fra fire politikredse. Herudover er der foretaget interview med bistandsadvokater, ansatte på Rigshospitalets Center for Voldtægtsofre, frivillige rådgivere hos Joan-Søstrene og endelig interview med menneskerettighedseksperter.
  Forfatter: Camille Laudrup & Helle Rahbæk
  Rapporten kan downloades her

 • ​"Køn, "onde cirkler"
  Artiklen udforsker spørgsmålene; Hvordan kan man forstå forbindelser mellem kønnenes samfundsmæssige betingelser og mænds seksualiserede overgreb mod kvinder? Hvilke betydninger kan forekomsten af seksualiserede overgreb få for kvinder som gruppe 'an sich', og især hvilke betydninger kan overgrebene få for kvinder, der selv har været udsat for dem? Hvorledes kan disse betydninger forstås i et(dis)empowerment-perspektiv? Og endelig hvilke diskussioner vedrørende karakteren af konkrete støtteforanstaltninger og samfundsmæssige forandringer nødvendiggør de ovenstående spørgsmål? Det empiriske fundament for artiklen er en undersøgelse, der er foretaget af Bodil Pedersen i 2002-2003. Den omhandler kvinders personlige perspektiver på betydninger af seksualiserede overgreb og tager afsæt i 40 psykologsamtaleforløb og interviews med 15 brugere af Rigshospitalets Center for Voldtægtsofre. (I dag Center for Seksuelle Overgreb)
  Forfatter: Bodil Pedersen.
  Udgivet i Psyke & Logos, nr. 27, side 432-465.
  Kan downloades he​r

 • ​"Vi har ligesom et skæbnefællesskab -Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13-16 år"
  Ekstern evaluering af gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13-16 år, i Center for Seksuelle Overgreb.
  Evaluering er foretaget af UFC Børn og Unge.
  Rapporten kan downloades her

​200​​5

 • ​Voldtægtsofres begrundelser for ikke at politianmelde.
  En undersøgelse af hvilke forhold og overvejelser der kan lægge til grund for beslutningen om ikke at anmelde overgrebet til politiet. Undersøgelsen omfatter 111 kvinder, der i 2001 modtog psykologisk hjælp i centeret.
  Forfatter: Annalise Rust
  Udgivet i Retfærd 108, Nordisk juridisk tidsskrift. 28. årgang 2005 nr. 1.

 • ​"Et kys, ville da have været okay!" 
  Af Annalise Rust. 
  Ungdomsskolen, Nr. 7, september.
  Download
 • ​"Etnicitet og seksualiserede overgreb - En kvalitativ undersøgelse af 12 unge kvinders beretninger"
  Artiklen tager udgangspunkt i 12 unge etniske kvinders beretninger om seksualiserede overgreb og viser nødvendigheden af at fortage en afvejning af på den ene side ikke at overbetone etnicitetens betydning og på den anden side ikke at underbetone de generelle sociale vilkår. Det empiriske materiale består af interviews og terapiforløb. Disse er dele af en større undersøgelse initieret af Rigshospitalets Center for Voldtægtsofre i København.
  Forfatter: Bodil Pedersen. 
  Udgivelse: Nordisk Psykolog, 57(4), side 323-344

 • ​"Voldtægtsofrets partner – Hvordan går det ham?" 
  En rapport om voldtægtsofrets partner som belyser, hvordan en voldtægt opleves fra en pårørendes side. I rapporten beskrives det, hvilke reaktioner og tanker der ses hos partneren til en kvinde, som har været udsat for en voldtægt. Desuden beskrives partneres rolle i parforholdet efter overgrebet og voldtægtens påvirkning af seksuallivet. Undersøgelsen er et kvalitativt interviewstudie, der omfatter 10 partnere til voldtægtsofre.
  Forfatter: Thomas Haansbæk
  Rapporten kan downloades her
 • ​"Hvor ku´ du gøre det?  Konfliktmægling ved seksuelle overgreb"
  Konfliktmægling har, som forsøg, været introduceret på Center for Seksuelle Overgreb (dengang Center for Voldtægtsofre). Rapporten beskriver baggrund, forløb og resultater.
  Forfatter: Karin Steen Madsen
  Læs rapporten her (pdf, åbner i ny fane)

 • ​"Jeg har haft sex med en mand, jeg ikke kender." 
  Af Annalise Rust.
  Lægemagasinet for praktiserende læger, marts 2005. 
  Download

200​​4

 • ​​Kønnets betydning i det professionelle arbejde med ofre for seksuelle overgreb/voldtægt (2004)
  En kvalitativ interviewundersøgelse med politifolk, sygeplejersker og gynækologer, der arbejder med ofre for voldtægt Udarbejdet i perioden 2001-2005 som led i forskningsprogrammet "Køn og vold" ved Nordisk Forskeruddannelsesakademi (NorFA) under Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd.
  Kan lånes på biblioteket.
 • ​"Knowing the unseen and seeing the unknown. Health consequences of sexual abuse – a gynaecologic perspective"
  Af Malene Hilden
  Ph.d.-afhandling omhandlende akutte og kroniske følger af seksuelle overgreb.
  Afhandlingen kan downloades her.

 • ​​"Perspektiver på voldtægt"
  I forbindelse med et forskningsprojekt på Center for Voldtægtsofre undersøger artiklen muligheder og begrænsninger i terapi-forskning som forskningstilgang. Hvad skal der til for, at de berørtes egne perspektiver kommer i spil? Kan tilgangen muliggøre en relevant berigelse af psykologisk teori og praksis, som også kan bidrage til udviklingen af andre former for praksis i forhold til seksualiserede overgreb?
  Forfatter: Bodil Pedersen, Psyke & Logos, nr. 25, årg. 25
  Artiklen kan downloades h​er
 • ​​"Et socialpsykologisk perspektiv på betydninger af voldtægt"
  Af ​Bodil Pedersen. 
  Psykologisk Set, nr. 52, årg. 20

200​​​​0-2003

​​

Redaktør