Den psykosociale behandling

Center for Seksuelle Overgrebs Børneteam tilbyder overgrebsfokuseret korttidsterapi til børn og unge op til 16 år, der har været udsat for seksuelle overgreb. 

​​​​

De forskellige behandlingstilbud i Børneteamet kan omfatte psykologisk krisehjælp, individuel psykologbehandling til barnet/den unge samt parallel behandling af forældre. 

Et tæt samarbejde mellem psykologen og socialrådgiveren sikrer, at Børneteamet har en helhedsorienteret tilgang til barnets/den unges situation og behandling.

Psykologbehandling

Det psykologiske behandlingsforløb tilrettelægges efter det enkelte barns eller den unges behov, ud fra alder og køn, overgrebets karakter og omfang, barnets tanker og følelser, symptomer og psykiske problemer, familiens reaktioner og barnets/den unges relation til krænkeren. 

Psykologisk "førstehjælp" er først og fremmest at kunne tage "hånd om" et barn, der er i krise. Afsløring af seksuelle overgreb mod børn udløser alvorlige krise- og traumereaktioner hos såvel barnet som de voksne, der har omsorgen for barnet/den unge.

Psykologen hjælper barnet/den unge med at bearbejde de psykologiske konsekvenser af overgrebet og de psykologiske følgevirkninger af en oplevet krænkelse uanset om, der bliver et retsligt efterspil. 

Målet med behandlingen er at hjælpe barnet til at få styr på de tanker og de følelser, som overgrebet og reaktionerne på afsløringen har skabt. Barnet/den unge støttes til at sætte ord på reaktioner og følelser på overgrebet i en form, der bekræfter, at følelserne er sunde og naturlige reaktioner på en unaturlig, forkert og forbudt handling begået mod barnet/den unge. 

Typiske temaer for samtalerne kan være den ofte svære afsløring af overgrebet, reaktioner på overgrebet, tanker og følelser relateret til overgrebet, samt hvordan overgrebet kan påvirke de nære relationer. 

Støttende pårørende samtaler

I Børneteamet indgår den behandlingsmæssige støtte til ikke-krænkende forældre – eller andre omsorgspersoner – som et afgørende element i behandlingen af barnet. I disse samtaler yder vores socialrådgiver krisehjælp og samtaleterapi til forældrene og rådgiver om barnets reaktioner og behov. Målet er at yde den terapeutiske indsats til forældrene eller andre nære omsorgspersoner, der er nødvendig for at genetablere forældrenes funktionsniveau og genskabe ro og en tryg tilknytning i familien.

De sideløbende sessioner med hhv. barn og forældre sluttes altid af med en fælles familiesamtale, der har til formål at styrke og genopbygge relationen, tillidsforholdet og tilknytningen mellem barn og forældre.  

Behandling i Børneteamet omfatter ikke den, der er under mistanke for at have begået overgreb.

Rådgivning - hvad gør man ved mistanke om seksuelt overgreb på børn?

Ved mistanke om, at et barn bliver eller har været udsat for et seksuelt overgreb, kan man kontakte Børneteamet i Center for Seksuelle Overgreb, og få råd og vejledning. 

Sekretariatet kan kontaktes på tlf. nr.: 3545 3984. Sekretæren formidler kontakt til en af teamets behandlere, som bestræber sig på at vende tilbage inden for 1-3 hverdage. 

Børneteamet i Center for Seksuelle Overgreb yder telefonrådgivning til både private og professionelle. Er du sagsbehandler yder vi gerne rådgivning med henblik på henvisning til Børneteamet, men i øvrigt henvises til de regionale Børnehuse for råd og vejledning.

Vi opfordrer i øvrigt til, at man som sundhedsfagligt personale, lærer, socialrådgiver, pædagog eller politi indledende orienterer sig på hjemmesiden "Når mistanken opstår".

Hvad sker der ved henvendelse til Børneteamet i Center for Seksuelle Overgreb?

Når teamet får et opkald, afdækkes den bekymring, der er årsag til opkaldet. 

Til forældre vil rådgivningen indledningsvis omhandle information og vejledning om børns udvikling og reaktioner samt råd om, hvordan de uden at forskrække barnet kan tale med barnet om den bekymring, der er opstået. I samarbejde med den, der har henvendt sig, forsøger vi at finde frem til, hvad der vil være den bedste hjælp i den aktuelle situation.

Samtalen kan ende med, at der gives tid til en visiterende samtale eller en lægeundersøgelse i Børneteamet.

Som andet sundhedspersonale har vi i centret skærpet underretningspligt og har pligt til at kontakte de sociale myndigheder ved bekymring for et barn under 18 år.


Redaktør