Juridiske forhold omkring kønsskifte

​Du kan skifte køn juridisk, få tildelt et nyt personnummer og ændre dit navn, hvis du følger retningslinjerne og lovgivningen på området.

Juridisk kønsskifte/ændring af CPR nr.

Økonomi - og Indenrigsministeriet tildeler efter skriftlig ansøgning nyt personnummer til en person, som oplever sig som tilhørende det andet køn. Tildeling af nyt personnummer er betinget af, at den pågældende afgiver en skriftlig erklæring om, at ønsket om nyt personnummer er begrundet i en oplevelse af at tilhøre det andet køn, og at den pågældende efter en refleksionsperiode på 6 måneder fra ansøgningstidspunktet skriftligt bekræfter sin ansøgning. Det er endvidere en betingelse, at den pågældende er fyldt 18 år på ansøgningstidspunktet. Læs mere om muligheden for at få et nyt personnummer på hjemmesiden cpr.dk.

Ændring af navn

I navnelovens § 13, stk. 2 står der, at et fornavn ikke må betegne det modsatte køn i forhold til den, der skal bære navnet. En kvinde må ikke have et mandenavn og omvendt. Til gengæld må alle have et kønsneutralt navn. Se listen over kønsneutrale navne på Ankestyrelsens hjemmeside.

Lovgivningen gør, at transkønnede efter juridisk kønsskifte kan stå i en situation, hvor man bærer et navn, der ikke svarer til det nye, juridiske køn. Det er derfor nødvendigt straks at ansøge om ændring af fornavnet hos personregisterføreren i eget sogn, så navnet ændres til et navn, som passer til det nye cpr nr., eller er et af de navne, som er både drenge og pigenavne. Find dit sogn på sogn.dk 

Hvis du allerede har eller har fået et kønsneutralt fornavn, kan du vælge enten at beholde dette eller efter juridisk kønsskifte at tage et navn, der er i overensstemmelse med det tildelte, juridiske køn. Du kan ligeledes vælge at afstå dit unisex/kønsneutrale fornavn og tage dit mellemnavn som fornavn, under forudsætning af at det er i overensstemmelse med navneloven.

Husk at orientere din egen læge, arbejdsgiver, uddannelsesinstitution, bank, SU- kontor, forsikrings og pensionsselskaber, telefonselskab mv for at sikre, at betalinger fortsætter uden problemer og du er dækket af forsikringen, som du plejer.

Navneskifte uden juridisk kønsskifte (uden at skifte CPR-nr.)

Det er muligt at skifte til et navn, der betegner det modsatte køn, uden at få juridisk kønsskifte (skifte CPR-nr.). Ansøgning om navneændring skal du indgive til personregisterføreren, der videresender ansøgningen til Familieretshuset, som indhenter en udtalelse fra CKI om, hvorvidt du er transseksuel eller ganske må ligestilles hermed. 

Hvis din ansøgning imødekommes, indfører Familiehuset ændringen i CPR med advis til personregisterføreren. Læs mere på retsinformation.dk.

Redaktør