Behandlingsforløb

Alle forløb i CKI er individuelle og planlægges i et samarbejde mellem CKI og den henviste.

Vi respekterer dit valg

For at vi kan møde dig, som den du er, vil vi i CKI naturligvis tiltale dig med det navn og de pronominer, du selv anvender.  Ved det første møde, hvor vi ikke kender dig, vil vi kalde dig ind med dit efternavn, hvis det ikke tydeligt fremgår af henvisningen, hvilket navn, vi skal bruge. Dette for at møde dig bedst muligt som den du er og ønsker at være.


Indledende samtale

Alle, der henvises til CKI, starter med en indledende samtale med en forløbsleder, der sørger for at forløbet tilrettelægges med udgangspunkt i den enkeltes ønsker og behov for sundhedsfaglig hjælp og afklaring.

Ved denne indledende samtale vil der blive spurgt ind til baggrunden for henvisning til centeret og derudover afdækkes tidligere eller aktuelle sygdomme, medicinforbrug og andre forhold som kan have betydning for hvilken behandling, der kan tilbydes.
Læs mere om den indledende samtale i CKI, og hvad vi skal tale om. 

Planlægning af forløbet - behandlingsvisitation

Efter den indledende samtale planlægger vi dit individuelle forløb på en behandlingsvisitation og herefter drøftes den konkrete behandling på en multicisciplinær konference, som du kan læse mere om nedenfor.

På baggrund af den indledende samtale tilrettelægges dit videre behandlingsforløb ved en behandlingsvisitation en uges tid efter.  

Samtale i Gynækologisk Ambulatorium

I de fleste tilfælde vil du efter behandlingsvisitationen blive henvist til samtaler i Gynækologisk Ambulatorium om evt. hormonbehandling.

1. multidisciplinære konference

Efter samtalerne i Gynækologisk Ambulatorium, drøftes hele din behandling på en multidisciplinær konference, bestående af en overlæge i gynækologi, en plastikkirurg, forløbslederen af CKI og andre relevante fagpersoner afhængigt af din sygdomshstorie og forløb. 

Det multidisciplinære team tager stilling til hormonbehandling, samt evt. fjernelse af bryster og det videre forløb inkl. operationer. 

Hormonbehandling

Hvis du skal i hormonbehandling i forbindelse med kønsidentitetsforhold, starter du hormonbehandlingen i Gynækologisk Afdelings Ambulatorium, hvor kontrollerne også foregår. 

Transmænd eller andre, der ikke ønsker at vente i vores venteværelse, kan efterlade mobilnummer i skranken, så kalder vi ind via telefonen. Det er speciallæger i gynækologisk endokrinologi, der tager sig af hormonbehandlingen i CKI.

Efter ca. 2 års hormonbehandling kan du overgå til kontrol ved egen læge, privat praktiserende gynækolog, anden specialafdeling mv såfremt de pågældende accepterer dette, eller der foreligger en formaliseret aftale (fx Gynækologisk afdeling, OUH og endokrinologisk afd., RH/BBH).
Læs mere om hormonbehandling.

Stemmetræning

Du kan få stemmetræning, når du har været i hormonbehandling i minimum 3 måneder, og du skal være i gang med din sociale transition. Stemmetræningen foregår oftest i det lokale kommunikationscenter. 

Operationsforløb og plastikkirurgi

Hvis du ønsker nedre kirurgi, vil dette tidligst være muligt efter 1 års lægeordineret hormonbehandling, og efter en samtale med en plastikkirurg.  

Øvre kirurgi

Kirurgisk indgreb med fjernelse af bryster foretages tidligt efter 9 måneders hormonbehandling.

Hvis en transkvinde oplever manglende brystudvikling, kan vedkommende blive henvist til plastikkirurgisk vurdering tidligst efter 18 måneders hormonbehandling. I nogen tilfælde vil der være mulighed for brystforstørrende kirurgi.

Nedre kirurgi

Nedre kirurgi kan bestå af både fjernelse af både indre og ydre kønsorganer samt eventuelt tildannelse af nye. Dette foregår både i Gynækologisk Afdeling og Afdeling for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling.

2. multidisciplinære konference vedr. nedre kirurgi

På den 2. multidiciplinære beslutningskonference senere i forløbet, planlægger de sundhedsfaglige, hvordan nedre kirurgi skal foregå, fx med fjernelse af både indre og ydre kønsorganer samt eventuelt tildannelse af nye. 

Andre former for kirurgi

Nogle borgere i forløb for kønsidentitetsforhold har et ønske om andre former for kirurgi, herunder fx strubehovedkirurgi, ansigtskirurgi og fedtsugning. Dette tilbydes aktuelt ikke i CKI, og kan kun helt undtagelsesvist tilbydes i regionalt regi og kun ved betydelige funktionelle eller psykologiske gener.

Laserepilering 

Transkvinder kan henvises til lokal hudafdeling mhp laserepilering i ansigt. Laserepilering andre steder på kroppen er ikke en del af det offentlige tilbud. Dog vil transkvinder henvises til hudafdelingen på Bispebjerg Hospital mhp laserepilering i skridtet, forud for nedre kirurgi.

Medicin

Behandlingerne er uden egenbetaling, dog skal man selv betale sin medicin efter de almindelige regler om tilskud.

Psykologsamtaler

I de fleste forløb indgår et samtaleforløb med en psykolog i CKI. Samtalerne med psykologen er af både afklarende og af støttende karakter. Samtalerne vil have fokus på kønsidentitet og behandlingsønsker, men emner som livsforløb og seksualitet vil også indgå, da behandlingen vil påvirke seksualiteten i større eller mindre omfang.

Psykologernes opgave er at spørge ind til og afdække den samlede situation, herunder behov og ønsker. Samtalerne med psykolog skal også være af støttende karakter både før og under behandlingen. 

Eventuelle samtaler med en psykiater kan komme på tale, hvis den henviste fx har en psykiatrisk sygdom, som kræver behandling eller et aktivt forløb i psykiatrisk regi. 


Redaktør