Ambulatoriet for sygdomme i hjerne og nervesystem hos børn og unge

​I ambula​toriet følges børn og unge med sygdomme i hjerne og nervesystemet. 

​Hvem er vi

Læger:


Professor og overlæge Peter Uldall


Overlæge Peter Born

Overlæge Henrik Simonsen

Afdelingslæge Christina Høi-Hansen

Sygeplejersker:


Sygeplejerske og ungeambassadør Claudia Maria Fischer

Sygeplejerske Inga Danielsen

Sygeplejerske og patientkoordinator Susanne Jensen

Sekretærer:            


Sekretær Lone Mørck

Sekretær Ida Mejdahl

Sygeplejen

Sygeplejerskerne i BørneUngeKlinikkens ambulatorium for børn og unge med sygdomme i hjerne og nervesystem varetager følgende opgaver: 

  • Afholder selvstændige sygeplejekonsultationer med særligt fokus på den unge patient og dennes adherence
  • Planlægger og koordinerer indlæggelsesforløb mhp undersøgelse og behandlingstiltag
  • Deltager ved de lægefaglige konsultationer med særligt fokus omkring planlægning og koordinering af undersøgelser og behandlingstiltag
  • Informerer og vejleder børn, unge og forældre om behandlingstiltag og prøvesvar
  • Afholder selvstændige sygeplejekonsultationer mhp trivselskontrol og vejledning, epilepsisamtaler, vejledning omkring PEG-sonde etc.
 
​Patientkoordinator
Til ambulatoriet er knyttet en patientkoordinator som har til opgave at koordinere patientforløb mellem sengeafdeling og ambulatorium i BørneUngeKlinikken men også mellem afdelinger i BørneUngeKlinikken og andre klinikker. 

​Kontaktperson-ordningen
I sygeplejen arbejdes der udfra en kontaktpersonsordning så det i videst mulige omfang er patientens sygeplejefaglige kontaktperson (plejeansvarlig sygeplejerske (PAS)), som varetager de koordinerende funktioner omkring behandlingsforløbet i samarbejde med teamet af lægefaglige behandlere og den behandlingsansvarlige læge (BAL).

Kontakt sygeplejersken ved akutte spørgsmål omkring medicin og behandling, som ikke kan vente med afklaring til næste konsultation.

Ungeambassadør
En af sygeplejerskerne er uddannet som Ungeambassadører, en uddannelse udviklet i samarbejde mellem Ungdomsmedicinsk Videnscenter og en referencegruppe bestående af ledende sygeplejersker på Rigshospitalet.

Uddannelsens formål er at udvikle og fremme sygeplejerskers kompetencer i pleje, behandling og rehabilitering af unge patienter.

Behovet for kompetenceudviklingen i ungesygepleje er øget i takt med at der er flere unge med kronisk eller alvorlig sygdom i hospitalsvæsenet.

Redaktør