Arbejdsgrupper i sygeplejen

Sygeplejerskerne i TraumeCentret kan i forhold til interesse og kvalifikationer deltage i arbejdsgrupper, som er med til at udvikle sygeplejen i området.

Arbejdsgrupperne har fokus på:

 • Beredskab
 • Brandsår
 • Depotrum og varebestilling
 • Medicinbestilling og opbevaring
 • Mål for sygeplejen
 • Redderelever
 • Stikskader
 • Traumeambulatoriet
 • VIPS (Velvære, Integritet, Profylakse og Sikkerhed)

Beredskabsgruppen

Beredskabsgruppen består af 2 sygeplejersker, der varetager arbejdsopgaver relateret til TraumeCentrets og Rigshospitalets beredskab i forbindelse med f.eks. en større ulykke.

Opgaverne består bl.a. i træning af personalets brug af heldragter samt gasmasker, og løbende kontro​​​l og opdatering af: 

 • Udstyr i nødhospitalet.
 • Beredskabskasser til brug i nødhospitalet.
 • Udstyr til dekontaminering af kemisk forurenede patienter.
 • Pakning af nødjournaler.
 • Personligt beskyttelses udstyr.
 • Gruppen er med til at udarbejde og afvikle beredskabsøvelser i form af ”papirøvelser”.

Gruppen samarbejder med en portør fra TraumeCentret.

Brandsårsgruppen

I Brandsårsgruppen deltager 4 sygeplejersker. Gruppen har til opgave at udvikle sygeplejen til brandsårspatienter.

I samarbejde med brandsårslægerne har brandsårsgruppen fokus på udvikling og nytænkning i forbindelse med den akutte behandling af brandsårspatienter på TraumeCentrets særligt indrettede brandsårsstue.

Gruppen har udarbejdet en speciel sygeplejejournal til brandsårspatienter. Journalen er en kombination af VIPS og Tjek-liste (afkrydsning) og fungerer som både dokumentation af sygeplejen og ”huskeliste”.

På grund af brandsårspatienternes særlige behov, er der på brandsårsstuen et både varmt og fugtigt miljø. Gruppen arbejder derfor også på at optimere arbejdsmiljø og indretning.

Depotgruppen

TraumeCentrets depotgruppe består af 2 sygeplejersker. Gruppen har varierende opgaver og står bl.a. for:

 • Bestilling af varer hos interne og eksterne leverandører.
 • Samarbejde med diverse producenter i afprøvning af nyt udstyr
 • Kontrol af afdelingens sterilvarer i forbindelse med akkreditering og almen kvalitetskontrol.
 • Kontrol med lagerstatus for specialudstyr til brug ved traumebehandlingen

Arbejdet er en integreret del af hverdagen for gruppens medlemmer, dog afsættes der en gang om måneden en hel dag til kun at arbejde med depotfunktionen.

Medicingruppen

TraumeCentrets medicingruppe har det overordnede ansvar for:

 • Bestilling og check af antidot-beredskabet
 • Revidering af standardsortiment i samarbejde med relevante overlæger
 • Retningslinjer til personalet for omgangen med lægemidler fx opbevaring af medicin og udløbsdato
 • Oplæring af nyansat personale i medicinbestilling m.v.
 • Støtte- og vejledning af kollegaer i E-rekvirering af medicin
 • Ajourføring af medicinbestillingsbogen
 • Checke udløbsdato på al medicin i TraumeCentret én gang om måneden. 

Målgruppen

I TraumeCentret har der siden 1999 været en målgruppe for sygeplejen. Gruppen består af 4 sygeplejersker som udarbejder mål for den kliniske sygepleje samt varetager undervisning og implementering af nye tiltag.  Gruppen planlægger også temadage for sygeplejepersonalet og foretager kontinuerligt evaluering af de sygeplejefaglige mål.

Gruppen udarbejdede i 2005 en ”Patienttilfredshedsundersøgelse”. 

Praktikgruppen

Praktikgruppen består af 2 sygeplejersker, der er praktikvejledere for brandmænd og redder-elever under uddannelse.  Brandmændene har praktikforløb i TraumeCentret på 1 uge. Elevernes ophold varer 10 uger. Gruppen varetager introduktion, undervisning og evaluering af praktikanterne efter et forud fastlagt undervisningsprogram.

Stikskadegruppen

Stikskadeambulatoriet er en servicefunktion for ansatte på Rigshospitalet, der enten har stukket/skåret sig på en skarp genstand, eller på anden vis været i kontakt med blod, sekret el. lign.

Disse skader udgør potentielt en smitterisiko, hvorfor de tilskadekomne tilbydes hepatitis B vaccinations program samt opfølgning af HIV og hepatitis C blodprøver.

Gruppen består af 3 sygeplejersker. Funktionen er bla. at føre elektronisk statistik over skadesmekanismerne med henblik på forebyggelse, samt at undervise Rigshospitalets personale, herunder introducere nyansatte sygeplejersker i afsnittet til at kunne varetage sygeplejen til denne patientkategori. 

Traumeambulatorie-gruppen

TraumeCentret har et ugentligt ambulatorie, hvor patienter, der tidligere har været indbragt akut til Rigshospitalets TraumeCenter, kan få tilbudt ambulant kontrol ved en ortopædkirurgisk speciallæge.

Også patienter, der tidligere har været udsat for et traume og evt. er opereret på andet sygehus bliver henvist til vurdering.

Ambulatoriegruppen - 4 sygeplejersker - varetager sygeplejen (herunder sårpleje, suturfjernelse, gipsfjernelse, kontakt til hjemmeplejen samt forberedelse og assistance til mindre kirurgiske indgreb) og sikrer kontinuiteten i de ambulante forløb.

Sygeplejerskerne i ambulatoriegruppen har i samarbejde med læger og sekretærer været med til at oprette og udvikle funktionen, hvor der arbejdes selvstændigt og uafhængigt af resten af afdelingen.

Gruppen har præsenteret sit arbejde med to posters ved European Conference of Society of Trauma Nurses i København 16.-18.september 2004. Se begge posters her.

VIPS gruppen

På hele Rigshospitalet anvendes VIPS-pincippet (Velvære Integritet Profylakse Sikkerhed) i opbygningen af den sygeplejefaglige, skriftlige rapportmetode. VIPS-gruppen har udviklet TraumeCentret- & Akut Modtagelse`s sygeplejejournaler, der tilstræber at sikre kvaliteten af sygeplejen med henblik på opfyldelse af veldefinerede mål. Journalerne er udviklet, så de kan bruges, dels i afdelingens modtageafsnit, dels i den visiterede skadestue.

TraumeCentret modtager også patienter, der på grund af truende eller manifest medullært tværsnitssyndrom forårsaget af primære eller sekundære tumorer (metastaser), henvises til Rigshospitalets TraumeCenter mhp. på en onkologisk, neurokirurgisk, ortopædkirurgisk og radiologisk tværfaglig vurdering.

"Tværsnits-patienterne", der vanligvis kun opholder sig maksimalt ét døgn i TraumeCentret til en intensiv, tværfaglig udredning, frembyder en særlig sygeplejefaglig udfordring. Efter VIPS-princippet er der ved hjælp af fortrykte sygeplejejournaler for nyligt udviklet et dokumentationsredskab til denne patientgruppe.

VIPS-gruppen laver løbende audit på ovennævnte sygeplejejournaler og har afholdt undervisningsseancer for hele sygeplejegruppen, for at sikre kvalitet og kontinuitet i behandlingen.

Gruppen har udarbejdet en​ informationspjece til "tværsnits"-patienterne mhp. på at oplyse og afstemme forventninger i forhold til udredningsforløb.

Se informationspjecen


Redaktør