Uddannelse af sygeplejestuderende

Her på siden kan du læse om, hvordan uddannelsen af sygeplejerskestuderende og social- og sundhedselever er struktureret i Øre-næse-halskirurgisk og Audiologisk klinik.

Klinikken uddanner sygeplejestuderende på 1., 2., 5. og 6. semester.

Øre-næse-halskirurgisk og Audiologisk klinik er placeret på 3 matrikler. Rigshospitalet, Gentofte Hospital og Bispebjerg Hospital. Uddannelsesopgaven varetages på Gentofte Hospital og Rigshospitalet.

På Rigshospitalet finder den kliniske undervisning sted i sengeafsnit 3073/74, ambulatorium 2071, operationsafsnit 2073 og dagkirurgisk afsnit/opvågning 3071.

På Gentofte Hospital er der klinisk undervisning i sengeafsnit 311 og ambulatorium 305.

Vejledning og klinisk undervisning

Uddannelsen af sygeplejerskestuderende sker i et tæt samarbejde mellem de kliniske undervisere, der er tilknyttet klinikken, de daglige kliniske vejledere, praktikvejledere og ledelsen på afsnitsniveau og klinikniveau.

Dit forløb og placering som studerende i klinikken afgøres af fokusområder for klinikforløbet, samt de vejlederkompetencer der er til stede i den pågældende periode.

Vi er meget bevidste om betydningen af den gode modtagelse af dig som studerende, og vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang til vejledning og feedback, samt inddragelse i praksisfællesskabet.

Planlagt refleksion på tværs

Refleksion er en vigtig del af uddannelsen og giver mulighed for at erfaringsudveksle, og i ØNH har vi planlagt refleksion for sygeplejerskestuderende på tværs af alle semestre samt social- og sundhedsassistentelever. Refleksion og feedback foregår derfor både løbende og ved planlagte seancer, hvor studerende og elever på forskellige niveauer deltager. Reflektionsseancen varetages af en kliniske underviser.

> Læs mere om refleksion og evaluering for studerende og elever

Morgenkonference for sygeplejestuderende

Morgenkonferencerne foregår på tværs af alle semestre og har til formål at afdække og udvikle de studerendes viden, færdigheder og kompetencer. Der arbejdes ud fra en særlig ISBAR systematik, hvor hver studerende præsenterer den patient de er tilknyttet på dagen og sætter det i relation til begreberne klinisk vurdering, klinisk beslutningstagen og klinisk lederskab. PRM-modellen anvendes som referenceramme til at sikre alle perspektiver er blevet belyst.

Journal Club for sygeplejestuderende

I ØNH kirurgisk klinik holder vi Journal Club undervisning med studerende på henholdsvis 2. og 6. semester, hver for sig. Formålet er at styrke kompetencerne i at søge, vurdere og anvende forsknings- og udviklingsbaseret viden i den kliniske sygepleje, hvilket er et krav på forskelligt niveau gennem uddannelsen.

Som forberedelse til Journal Club laver hver studerende et skriftligt oplæg, et undersøgelsesspørgsmål og en litteratursøgning med henblik på at finde en relevant videnskabelig artikel som kan belyse problemstillingen.

Vi drøfter søgestrategien, og relevante spørgsmål relateret til artiklens relevans, metode, resultater/ fund, samt forholder os kritisk til artiklens kvalitet og anvendelse i relation til den kliniske problemstilling

Særligt tilrettelagte forløb for sygeplejestuderende

Vi planlægger særlige forløb på tværs i klinikken for sygeplejestuderende som en del af uddannelsesstrategien. Formålet er at give indblik patientens vej gennem systemet, og dermed det samlede patientforløb. Se eksempler herunder.

Se eksempler på forløb:

> Modul 4 for sygeplejestuderende

>​Modul 12 for sygeplejestuderende

Redaktør