Uddannelse af sygeplejestuderende

Her på siden kan du læse om, hvordan uddannelsen af sygeplejestuderende er struktureret i Afdeling for Øre-Næse-Halskirurgi og Audiologi.

Afdelingen uddanner sygeplejestuderende på 1, 2, 5 og 6. semester. 

Afdeling for Øre-Næse-Halskirurgi og Audiologi er placeret på 3 matrikler. Rigshospitalet, Gentofte Hospital og Bispebjerg Hospital. Uddannelsesopgaven varetages på Gentofte Hospital og Rigshospitalet.

På Rigshospitalet finder den kliniske undervisning sted i sengeafsnit 3073/74, ambulatorium 2071, operationsafsnit 2073 og dagkirurgisk afsnit/opvågning 3071. På Gentofte Hospital er der klinisk undervisning i sengeafsnit 311 og ambulatorium 305.

Vejledning og klinisk undervisning

Uddannelsen af sygeplejerskestuderende sker i et tæt samarbejde mellem de kliniske undervisere, der er tilknyttet afdeling, de daglige kliniske vejledere, praktikvejledere og ledelsen på afsnitsniveau og klinikniveau. 

Dit forløb og placering som studerende i afdelingen afgøres af fokusområder for klinikforløbet, samt vejlederkompetencer til stede i den pågældende periode. 

Vi er meget bevidste om betydningen af den gode modtagelse af dig som studerende, og vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang til vejledning og feedback, samt inddragelse i praksisfællesskabet.  

Planlagt refleksion for sygeplejerskestuderende på tværs af alle semestre samt social og sundhedsassistenteleve

Refleksion er en vigtig del af uddannelsen og giver mulighed for at erfaringsudveksle. Derfor foregår refleksion både løbende og ved planlagte seancer, hvor studerende og elever på forskellige niveauer deltager. refleksionsseancen varetages af klinisk underviser(e). 


Morgenkonference for sygeplejestuderende på tværs af alle semestre 

Morgenkonferencerne har til formål at afdække og udvikle de studerendes viden, færdigheder og kompetencer. Der arbejdes ud fra en særlig ISBAR systematik, hvor hver studerende præsenterer den patient de er tilknyttet på dagen og sætter det i relation til begreberne klinisk vurdering, klinisk beslutningstagen og klinisk lederskab. PRM-modellen anvendes som referenceramme til at sikre alle perspektiver er blevet belyst

Journal Club for sygeplejestuderende på 2. og 6. semester

I Afdeling for Øre-Næse-Halskirurgi og Audiologi holder vi Journal Club undervisning med studerende på henholdsvis 2. sem. og 6. sem., hver for sig. Formålet er at styrke kompetencerne i at søge, vurdere og anvende forsknings- og udviklingsbaseret viden i den kliniske sygepleje, hvilket er et krav på forskelligt niveau gennem uddannelsen.

Som forberedelse til Journal Club laver hver studerende et skriftligt oplæg, et undersøgelsesspørgsmål og en litteratursøgning mhp. at finde en relevant videnskabelig artikel som kan belyse problemstillingen.

Vi drøfter søgestrategien, og relevante spørgsmål relateret til artiklens relevans, metode, resultater/ fund, samt forholder os kritisk til artiklens kvalitet og anvendelse i relation til den kliniske problemstilling 


Særligt tilrettelagte forløb for sygeplejestuderende

Vi planlægger særlige forløb på tværs i afdelingen for sygeplejestuderende som en del af uddannelsesstrategien. Formålet er at give indblik patientens vej gennem systemet, og dermed det samlede patientforløb. Se eksempler herunder.

Se eksempler på forløb:


> 2. semester for sygeplejestuderende

Redaktør