Grønlandssektionen

Grønlandssektionen har til formål at støtte behandling, forskning, uddannelse og udvikling i øre-næse-halskirurgi og audiologi i Grønland. Rigshospitalets har en af Europas største øre-næse-halskirurgiske og audiologiske afdelinger med ca. 70 læger og i alt 300 ansatte. Afdelingen behandler grønlandske, færøske og islandske patienter, som er komplicerede og kræver et højt specialistniveau. For eksempel behandles Grønlandske patienter med hovedhalskræft eller grønlandske børn med behov for benforankrede høreapparater på Rigshospitalet.

Læger med erfaring inden for grønlandske forhold er tilknyttet Grønlandssektionen, så både behandling af patienterne og evt. rådgivning eller undervisning inden for højt specialiserede forløb tilpasses grønlandske forhold og foregår i henhold til de rammer og retningslinjer Styrelsen for forebyggelse og Sundhed fastlægger. 
Grønlandssektionens overordnet formål er at støtte behandling, forskning, uddannelse og udvikling i øre-næse-halskirurgi og audiologi i Grønland, hvilket indebærer at: 

  • Forbedre patientforløbene for de grønlandske patienter i samarbejde med Grønlandskoordinationen og Det Grønlandske Patienthjem i København.
  • Udvikle patientinformation på grønlandsk og dansk, som beskriver forløb før, under og efter behandling på Rigshospitalet i samarbejde med det grønlandske sundhedsvæsen
  • Medvirke til at udveksle den specialistviden som f.eks. sygeplejersker, ergoterapeuter, diætister og audiologopæder har med fagpersoner i det grønlandske sundhedsvæsen. Herunder at tilbyde undervisning og efteruddannelse inden for de områder, som er væsentlige i Grønland
  • Medvirke til at udvikle nye tiltag inden for behandling af grønlandske patienter med ørenæsehalslidelser eller høretab gennem f.eks. telemedicin, hvor Rigshospitalet grønlandske tolke kan medvirke
  • Bidrage med information til udvikling af en national handleplan omkring forebyggelse af høretab.
  • Eksponere yngre uddannelsessøgende øre-næse-hals-læger på Rigshospitalet, for arbejdsmuligheder i Grønland med henblik på at facilitere rekruttering af danske øre-næse-halslæger til f.eks. kystture. 


Baggrund om Grønlandssektionen

Grønland er den nation i verdenen med den højeste forekomst af kronisk mellemørebetændelse og høretab. WHO anslår, at en forekomst på over 4 % udgør et alvorligt folkesundhedsproblem, der bør håndteres umiddelbart. Vi ved, at forekomsten i Nuuk, Sisimiut og Ilulissat er mellem 9-12 %, mens den er ukendt i mindre byer og bygder på både øst- og vestkysten. Ca. hvert femte barn i nævnte byer har haft kronisk mellemørebetændelse (flydeører), og vi ved, at 90 % af dem får permanente høreskader i varierende grad. Det anslås, at der i hver skoleklasse vil være 2-3 elever med behov for en høreforbedrende indsats (f.eks. høreapparater) for at kunne følge med i undervisningen. I et samarbejde mellem HBSC Greenland, Rigshospitalets og Sjællands Universitetshospitals øre-næse-halsafdelinger er det i en national grønlandsk undersøgelse af skolebørn med 1858 deltagere, vist at 13 % angiver, at de har høretab i en sådan grad, at de har svært ved at følge med i skolen.

Det er kendt, at den grønlandske befolkning har en forhøjet risiko for udvikling af hoved-halskræft. Studier har vist, at der er en betydelig forsinkelse før behandling iværksættes for grønlandske patienter, og overlevelsen er lav. For nyligt er der dog vist en forbedring i overlevelsen efter, at en systematisering af udredning og opfølgning er blevet iværksat fra øre-næse-halskirurgisk afdeling på Dronning Ingrids Hospital.

Grønland har således særlige udfordringer inden for netop øre-næse-halsområdet. I Danmark og de øvrige nordiske lande har man ca. en øre-næse-halslæge per 16.000 indbyggere. I Grønland, med en befolkning på 56.000 indbyggere, er der aktuelt ikke en fast øre-næse-halslæge.Subspecialer i Afdeling for Øre-Næse-Halskirurgi og Audiologi, Rigshospitalet

Ørekirurgi

Diagnostik og behandling af otologiske og vestibulære lidelser. Alle otologiske operative indgreb, herunder Cochlear Implant, for børn og voksne, og operationer for kronisk mellemørebetændelse, herunder benforankrede høreapparater ved eksempelvis flydeører.

Audiologi

Sektionen er landets største og varetager screening, udredning og høreapparatsbehandling af børn og voksne. Der varetages udredning og opfølgning på patienter behandlet med såvel Cochlear Implants som benforankrede implantater ved audiologiske læger samt audiologopæder. Afdelingen modtager patienter til second og third opinion vurderinger fra landets øvrige audiologiske afdelinger. Udredning, behandling og rehabilitering af børn og voksne med høretab foregår i tæt samarbejde med den ørekirurgiske sektion ved fælles gennemgange af patienterne.

Hoved- og halskirurgi

Cancerdiagnostik og behandlingsvurdering af grønlandske patienter foregår i tæt samarbejde med Onkologisk Klinik på Rigshospitalet. Behandling foregår desuden i samarbejde med ergoterapeuter, fysioterapeuter, kliniske diætister, socialrådgivere og logopæder. Afdelingen udfører alle kirurgiske indgreb af god- og ondartede knuder på halsen. Afdelingen er den eneste i landet, der tilbyder kirurgisk behandling af recidiv for næsesvælgcancer. Som en del af kræftbehandlingen tilbydes desuden patientundervisning.

Næse- og bihulekirurgi

Diagnostik og behandling af alle næse- bihulelidelser, inklusiv CAS (Computer Aided Surgery), FESS (Functionel Endoscopic Sinus Surgery) og stemmebåndskirurgi. Udredning og behandling for søvnapnøe. Ansigstsskader ved større traumer behandles i samarbejde med Rigshospitalets øvrige specialafdelinger herunder kæbekirurger, neurokirurger og plastikkirurger.  

Pædiatriske øre-næse-halslidelser

Udredning og behandling af børn med alvorlig sygdom, herunder medfødte misdannelser såsom børn med læbe-ganespalte i tæt samarbejde med pædiatrisk afdeling og plastikkirurgisk afdeling på Rigshospitalet. 

ØNH Sygeplejerskesektion

Sektionen varetager specialiseret øre-næse-halssygepleje og som noget særligt også specialiseret sygepleje til hoved-halskræftpatienter i eget hjem. Der er her også et fokus på at inddrage patienterne som aktører i deres eget opfølgningsprogram. 

Forskning og uddannelse

Inden for alle subspecialer pågår der høj forskningsaktivitet inden for faggrupper som f.eks. læger, sygplejesker og audiologopæder. I kraft af at være en universitetsafdeling er der i alle faggrupper erfaring med undervisning.

Forskningen foregår i både nationalt og internationalt samarbejde.Relevante samarbejdspartnereRedaktør