Center for Hørelse og Balance

Center for Hørelse og Balance samler behandlingen og forskningen i høre- og balancesygdomme i Region Hovedstaden og bygger på et unikt samarbejde mellem DTU, Københavns Universitet, patientforeninger og Region Hovedstaden.

Foruden de nye rammer i Nordfløjen, Rigshospitalet råder centret over 2.500 kvadratmeter med audiologisk udredning og høreapparatbehandling i udefunktionen på Bispebjerg Hospital.

I Center for Hørelse og Balance diagnosticeres og behandles børn med hørenedsættelse og døvhed og voksne inden for specialområder som Cochlear Implant og benforankrede høresystemer (BAHS). Og der tilbydes behandling for svimmelhedssygdom, herunder behandling af komplicerede tilfælde af øresten.  

Desuden er centret førende inden for forskning vedrørende hørelse og balance.  Behandling af børn


I udredningen af hørenedsættelse hos børn fra 0-18 år indgår undersøgelser så som rescreening af spædbørn, elektrofysiologiske målinger (ABR/ASSR), lægeundersøgelse, børneaudiometriske målinger og evt. genetisk udredning.

Behandlingen af høretabet består blandt andet af aftryk til ørepropper, tilpasning af høreapparater (HA), Cochlear Implant (CI) eller benforankret høresystem (BAHS) hos en audiologopæd. 

For en stor del af børnenes vedkommende indgår AVT (Auditiv Verbal Terapi) som en del af behandlingen udført af AVT-kvalificerede terapeuter. 

Auditiv Verbal Terapi (AVT)

AVT er et effektivt redskab i arbejdet med sprogudvikling hos børn med høretab. AVT-programmet, der særligt gavner børn med dobbeltsidigt behandlingskrævende høretab (enten med Cochlear implant eller høreapparat), er en internationalt anerkendt metode, der fokuserer på at stimulere barnets auditive sans.

Børn og unge 6-18 år med CI tilbydes ét år med AVT. Børn 0- 5 år med dobbeltsidigt CI, HA eller BAHS og et høretab over 40dB tilbydes tre år med AVT. Du kan læse mere om det treårige AVT-forløb på decibel.dk/AVT.

Børnene følges og testes regelmæssigt i afdelingen. Behov og hyppighed vurderes individuelt.Behandling af voksne


Udredningen af hørenedsættelse hos voksne, som ikke kan behandles med høreapparater, består af lægeundersøgelse, audiometriske målinger, elektrofysiologiske målinger, scanning og evt. samtale med en audiologopæd samt undersøgelse af balancefunktionen.

Voksne behandlet med CI eller BAHS følges regelmæssigt i afdelingen. Behov og hyppighed vurderes individuelt.

For yderligere information om behandling henvises til vores patientpjecer.Behandling af svimmelhed

I Center for Hørelse og Balance tilbydes behandling af komplicerede tilfælde af øresten (= krystalsyge) med den særlige Epley Omniax-stol. Med Epley Omniax-stolen kan man blandt andet behandle øresten, der er en af de hyppigste årsager til svimmelhedssygdom.

Fakta om øresten

Øresten går også under navnet 'godartet positions svimmelhed' (Benign Paroxysmal Positions Vertigo - BPPV). Uvist hvorfor vil løsrevne kalkkrystaller en gang imellem hos nogle patienter bevæge sig ind i en af det indre øres tre buegange og dermed hindre buegangens naturlige væskebevægelser, når hovedet roteres. Det betyder, at der registreres et forkert signal fra det indre øre, og at man bliver svimmel. 

Henvisning til behandling

Hvis man har bopæl uden for Region Hovedstaden, skal man henvises fra speciallæge i øre-næse-halssygdomme eller fra en øre-næse-halsafdeling. Vi gør opmærksom på, at mange tilfælde af sygdommen vil kunne behandles effektivt i speciallægeregi eller på speicalafdeling.
Har man bopæl i Region Hovedstaden, kan man henvises direkte fra praktiserende læge. Centrets forskningsområderCentret forsker i en lang række emne inden for øresygdomme, audiologi og vestibulogi, blandt andet i tæt samarbejde med DTU, industrien, Københavns Universitet og patientforeninger. 

Læs mere om centrets forskningsprojekter:

Igangværende projekter

Afsluttede ph.d.-projekter


På Center for Hørelse og Balance bygger vi bro mellem den kliniske behandling i hospitalsverdenen og verdensførende medikoteknisk forskning. En hjørnesten i dette nye forskningscenter er et langvarigt samarbejde mellem klinikere på CHBC og ingeniører fra DTU Hearing Systems. Dette er rodfæstet i delte stillinger mellem DTU og RH og dedikerede højteknologiske forskningsfaciliteter.

Mange mennesker ved, hvor svært det kan være at kommunikere, når man har et hørehandicap – især i støjende omgivelser. Vi ønsker at forstå, hvorfor det er sådan. Vi arbejder på en tværfaglig måde, så at vi arbejder samtidig med hørelse, audiologi og digital signalbehandling. Vi laver uvildig grundforskning samt anvendt klinisk forskning og er økonomisk støttet af DTU, Region Hovedstaden samt offentlige og private fonde, heraf fra flere høreapparatvirksomheder.

Vores arbejde er typisk opdelt i projekter og de fleste involverer forsøg med både hørehæmmede og normalthørende personer. I vores forskning bruger vi flere forskellige målemetoder, bl.a.:

  • Psykoakustiske målinger, hvor vi via hovedtelefoner eller højttalere præsenterer for nogle lyde (fx toner, støj, tale eller melodier) og typisk skal patienten svare på spørgsmål via en computer.

  • Taleproduktionsoptagelse, hvor patienten bliver bedt om at udtale ord eller sætninger, som optages via en mikrofon.

  • Kognitive og audiovisuelle målemetoder, hvor patienten præsenteres for auditive, visuelle eller audiovisuelle stimuli mens fx øjenbevægelser og pupilstørrelse måles.

  • Otoakustiske emissioner, som er svage signaler genereret i vores indre øre, som måles ved at placere en probe med en lille højttaler og en mikrofon i øregangen.

  • Auditory-evoked potentials, hvor små højttalere placeres i øregangen og hjerneaktiviteten optages ved hjælp af flade elektroder placeret på hovedbunden eller i øregangen.

  • Functional near-infrared spectroscopy (fNIRS), hvor hjerneaktiviteten optages ved hjælp af optoder placeret på hovedbunden.

  • Functional magnetic resonance imaging (fMRI), hvor hjerneaktiviteten optages ved hjælp af en magnetic resonance imagine maskine, som finder sted på MR-forskningssektionen ved Hvidovre Hospital.

  • Spørgeskemaer og onlineundersøgelser, hvor patienten typisk skal svare på forskellige spørgsmål relateret til deres hørelse.

 
Desuden forskes der i øresten, Menières sygdom, Cochlear Implant og visse syndrompatienter. Centret indgår også i et sensu-neuro-CAG (Clinical Academic Group) samarbejde med forskere i Region Sjælland. 

Vores målsætning er at opnå en bedre forståelse af, hvordan hørelsen fungerer, både hos normalthørende og hos folk med høretab. Vores forskning bidrager bl.a. til udvikling af målemetoder, der kan give en mere specifik beskrivelse af det individuelle høretab, hvilket derved giver mulighed for bedre udvikling og tilpasning af høreapparater og cochlear implantater til både voksne og børn.

 

Læs mere om samarbejdet > DTU-forskere lytter til patienterne
Om Center for Hørelse og Balance


Center for Hørelse og Balance samler behandlingen og forskningen i høre- og balancesygdomme i Region Hovedstaden og bygger på et unikt samarbejde mellem DTU, Københavns Universitet, patientforeninger og Region Hovedstaden.

Udover de nye rammer i Nordfløjen, råder centret også over 2.500 kvadratmeter med audiologisk udredning og høreapparatbehandling på Audiologisk afdeling, Bispebjerg Hospital.

Centret er støttet med 40 mio. kr. af William Demant Fonden, hvoraf de 10 mio. kr. øremærket forskning og går til ansættelse af ph.d.-studerende og post.doc.-forskere, mens de resterende 30 mio. kr. er gået til byggeriet af centret som led i fase 2-opførelsen af Nordfløjen på Rigshospitalet.


Redaktør