Medicinsk-optisk defineret varig øjenlidelse

Her kan du læse om, hvad en medicinsk-optisk varig øjelidelse er.

Medicinsk-optisk defineret varig øjenlidelse

Begrebet medicinsk-optisk defineret, varig øjenlidelse blev indført for at kompensere en lille gruppe personer med øjenlidelser, som ofte har behov for særlig udgiftskrævende specialbriller og specialkontaktlinser, og som forudsætter en høj grad af specialoptisk fagkundskab ved udmåling og tilpasning.

Der kan således ikke ydes hjælp efter servicelovens §112 til briller og kontaktlinser på ren optisk indikation, dvs. hvis behovet for briller og kontaktlinser alene skyldes langsynethed, nærsynethed, bygningsfejl eller forskellig optisk styrke på øjnene. Under denne gruppe hører også personer opereret for énsidig/dobbeltsidig grå stær erhvervet som voksen (18 år eller ældre).

I disse tilfælde kan der evt. søges støtte efter § 82 i lov om en aktiv socialpolitik om hjælp til sygebehandling, medicin m.v. Folkepensionister og førtidspensionister tilkendt pension efter reglerne før 1. januar 2003 kan efter pensionslovgivningen søge om udvidet helbredstillæg til tilskud til briller, som der ikke ydes tilskud til efter sundhedsloven.

Nedenstående opregning af øjenlidelser i Social- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1247 af 13/11 2017  om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter Serviceloven, bilag 2 dækker langt de fleste situationer, hvor støtte til briller eller kontaktlinser kan komme på tale. Der vil dog kunne forekomme andre øjenlidelser af tilsvarende sværhedsgrad, som efter en konkret vurdering vil kunne berettige til støtte. Afgørelse træffes i disse tilfælde efter indstilling fra Øjensygdomme, Kennedy Centret, Gl. Landevej 7, 2600 Glostrup.

Indikationer for hjælp til briller og kontaktlinser, jf. § 15 stk. 1, bilag 2.


1. Uregelmæssig hornhinde (irregulær astigmatisme) ved fx keratokonus, 
         hornhindear m.v. 

2. Defekter i regnbuehinden, fx aniridi, kolobom, albinisme, samt følger efter fx 
        skader eller operation 

3. Løs øjenlinse (ektopi), følger efter operation i barnealderen for grå stær (afaki)
       
 
4. Smertende øjenlidelser, fx blærer på hornhinden (keratitis bullosa) eller 
        øjekronisk hornhindesår 

5. Stærkt skæmmende øjenlidelser 
       

6. Sygdomsbetinget dobbeltsyn uden mulighed for operativ korrektion. 
        Der skal minimum være tildelt i alt 7 prismer horisontalt eller 2 prismer 
        vertikalt. Prismer kan fordeles på begge øjne.

7. Sygdomsbetinget lysoverfølsomhed ved øjenlidelser i nethinden eller
        brydende medier. 
       
8. Ekstreme optiske synsfejl karakteriseret ved at etableringen af forbedret
        synsfunktion kun kan opnås med specialfremstillede brilleglas eller 
        kontaktlinser. Den styrkemæssige grænse for specialfremstillede brilleglas 
        eller kontaktlinser er på +/- 16 dioptrier i højst brydende snit eller 5 dioptrier i
        cylinderværdi. 

9. Børn og unge registreret i Synsregisteret ved Øjensygdomme, Kennedy Centret. 
       

10. Afaki kombineret med synsfeltsdefekter efter indstilling fra Øjensygdomme, Kennedy Centret 

11. Myopi større end eller lig med -7 kombineret med kikkertssynsfelt på 10 
        grader eller derunder 

12. Hængende øjenlåg (ptose)

13. Hypermetrop > +7 i højst brydende plan til børn indtil 10 år 

14. Andre medicinsk-optisk definerede, varige øjenlidelser af tilsvarende
        sværhedsgrad efter indstilling fra Øjensygdomme, Kennedy Centret.
      

Redaktør