Medicinsk-optisk defineret varig øjenlidelse

Her kan du læse om, hvad en medicinsk-optisk varig øjelidelse er.

Medicinsk-optisk defineret varig øjenlidelse

Begrebet medicinsk-optisk defineret, varig øjenlidelse blev indført for at kompensere en lille gruppe personer med øjenlidelser, som ofte har behov for særlig udgiftskrævende specialbriller og specialkontaktlinser, og som forudsætter en høj grad af specialoptisk fagkundskab ved udmåling og tilpasning.

Der kan således ikke ydes hjælp efter servicelovens §112 til briller og kontaktlinser på ren optisk indikation, dvs. hvis behovet for briller og kontaktlinser alene skyldes langsynethed, nærsynethed, bygningsfejl eller forskellig optisk styrke på øjnene. Under denne gruppe hører også personer opereret for énsidig/dobbeltsidig grå stær erhvervet som voksen (18 år eller ældre).

I disse tilfælde kan der evt. søges støtte efter § 82 i lov om en aktiv socialpolitik om hjælp til sygebehandling, medicin m.v. Folkepensionister og førtidspensionister tilkendt pension efter reglerne før 1. januar 2003 kan efter pensionslovgivningen søge om udvidet helbredstillæg til tilskud til briller, som der ikke ydes tilskud til efter sundhedsloven.

Nedenstående opregning af øjenlidelser i Social- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1247 af 13/11 2017  om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter Serviceloven, bilag 2 dækker langt de fleste situationer, hvor støtte til briller eller kontaktlinser kan komme på tale. Der vil dog kunne forekomme andre øjenlidelser af tilsvarende sværhedsgrad, som efter en konkret vurdering vil kunne berettige til støtte. Afgørelse træffes i disse tilfælde efter indstilling fra Øjensygdomme, Kennedy Centret, Gl. Landevej 7, 2600 Glostrup.


Pkt. 1

Uregelmæssig hornhinde (irregulær astigmatisme) ved fx keratokonus, hornhindear m.v.
Hjælpemidlet vil ofte være en specialfremstillet kontaktlinse.

Pkt. 2

Defekter i regnbuehinden, f.eks. aniridi, kolobom, albinisme, samt følger efter fx skader eller operation
Hjælpemidlet vil ofte være en specialfremstillet farvet kontaktlinse eller diafragmalinse/irislinse.

Pkt. 3

Løs øjenlinse (ektopi), følger efter operation i barnealderen for grå stær (afaki).
Hjælpemidlet vil ofte være en specialfremstillet kontaktlinse.

Pkt. 4

Smertende øjenlidelser, fx blærer på hornhinden (keratitis bullosa) eller kronisk hornhindesår.
Hjælpemidlet vil ofte være en bandagelinse med protektiv virkning med eller uden styrke.

Pkt. 5

Stærkt skæmmende øjenlidelser.
Hjælpemidlet vil ofte være en påmalet kontaktlinse eller øjenprotese.

Pkt. 6
Sygdomsbetinget dobbeltsyn uden mulighed for operativ korrektion. Der skal minimum være tildelt i alt 7 prismer horisontalt eller 2 prismer vertikalt. Prismer kan fordeles på begge øjne.

 Det drejer sig om påvirkning og lammelse af øjenmusklerne. Der ydes ikke støtte ved konvergensinsufficiens eller følge af dekompenseret fori. Hjælpemidlet vil ofte være enten en okklusionskontaktlinse eller briller med prismevirkning.

Pkt. 7
Sygdomsbetinget lysoverfølsomhed ved øjenlidelser i nethinden eller brydende medier.

 Det drejer sig f.eks. om udtalt blænding, udtrætning, adaptationstid eller diskomfort. Hjælpemidlet vil ofte være filterglas eller farvede kontaktlinser efter en individuel afprøvning af en fagperson.

Pkt. 8
Ekstreme optiske synsfejl karakteriseret ved, at etableringen af forbedret synsfunktion kun kan opnås med specialfremstillede brilleglas eller kontaktlinser. Den styrkemæssige grænse for specialfremstillede brilleglas eller kontaktlinser er på +/- 16 dioptrier i højst brydende snit eller 5 dioptrier i cylinderværdi.

Det drejer sig om borgere med ekstrem nærsynethed, langsynethed eller bygningsfejl.

Pkt. 9
Børn og unge registreret i Synsregisteret ved Øjenklinikken Kennedy Centret.

Det drejer sig om synshandicappede børn og unge, der indtil de fylder 18 år er registreret i synsregisteret ved Øjenklinikken Kennedy Centret, jf. Servicelovens §153 stk. 4. Kriteriet for at blive registreret i Synsregisteret er en synsstyrke på højst 6/18 (0,3) på bedste øje. Til denne gruppe børn og unge er der brug for et bredt spektrum af synshjælpemidler, herunder korrigerende optik i form af briller og kontaktlinser.

Pkt. 10
Afaki kombineret med synsfeltsdefekter efter indstilling fra Kennedy Centeret.

Hjælpemidlet vil ofte være en kontaktlinse, da en afakibrille er ekstra invaliderende ved bortfald af dele af synsfeltet (synsfeltsdefekter).

Pkt. 11
Myopi større end eller lig med -7 kombineret med kikkertsynsfelt på 10 grader eller derunder.

Hjælpemidlet vil ofte være en kontaktlinse, da briller, der korrigerer for excessiv myopi, er ekstra invaliderende ved kikkertsynsfelt.

Pkt: 12
Hængende øjenlåg (ptose)

Hjælpemidlet vil ofte være en specialfremstillet brille og/eller kontaktlinse, som løfter øjenlåget.                  

Pkt. 13

Hypermetropi > +7 i højst brydende plan til børn indtil 10 år.

Hjælpemidlet vil ofte være en brille, der har til formål at forebygge blivende synsnedsættelse (amblyopi) ved at optimalt korrigere langsynethed i den periode, hvor synsfunktionen stadig er påvirkelig.

Pkt. 14

Andre medicinsk-optisk definerede, varige øjenlidelser af tilsvarende sværhedsgrad efter indstilling fra Kennedy Centret.


    

Redaktør