Medicinsk - optisk defineret varig øjenlidelse

Her kan du læse om, hvad en medicinsk-optisk varig øjelidelse er

Medicinsk-optisk defineret varig øjenlidelse

Begrebet medicinsk-optisk defineret, varig øjenlidelse blev indført for at kompensere en lille gruppe personer med øjenlidelser, som ofte har behov for særlig udgiftskrævende specialbriller og specialkontaktlinser, og som forudsætter en høj grad af specialoptisk fagkundskab ved udmåling og tilpasning.

Der kan således ikke ydes hjælp efter servicelovens §112 til briller og kontaktlinser på ren optisk indikation, dvs. hvis behovet for briller og kontaktlinser alene skyldes langsynethed, nærsynethed, bygningsfejl eller forskellig optisk styrke på øjnene. Under denne gruppe hører også personer opereret for énsidig/dobbeltsidig grå stær erhvervet som voksen (18 år eller ældre).

I disse tilfælde kan der evt. søges støtte efter § 82 i lov om en aktiv socialpolitik om hjælp til sygebehandling, medicin m.v. Folkepensionister og førtidspensionister tilkendt pension efter reglerne før 1. januar 2003 kan efter pensionslovgivningen søge om udvidet helbredstillæg til tilskud til briller, som der ikke ydes tilskud til efter sundhedsloven.

Nedenstående opregning af øjenlidelser i Social – og Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 740 af 13/6 2016  om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter Serviceloven, bilag 2 dækker langt de fleste situationer, hvor støtte til briller eller kontaktlinser kan komme på tale. Der vil dog kunne forekomme andre øjenlidelser af tilsvarende sværhedsgrad, som efter en konkret vurdering vil kunne berettige til støtte. Afgørelse træffes i disse tilfælde efter indstilling fra Øjenklinikken Kennedy Centret, Gl. Landevej 7, 2600 Glostrup.

Indikationer for hjælp til briller og kontaktlinser, jf. § 15 stk. 1, bilag 2.

Efter hver punkt er der indsat link til illustration af øjenlidelsen

1. Uregelmæssig hornhinde (irregulær astigmatisme) ved fx keratokonus,                          hornhindear m.v. 

2. Defekter i regnbuehinden, fx aniridi, kolobom, albinisme, samt følger efter fx               skader eller operation 

3. Løs øjenlinse (ektopi), følger efter operation i barnealderen for grå stær (afaki)
 
4. Smertende øjenlidelser, fx blærer på hornhinden (keratitis bullosa) eller 
        øjekronisk hornhindesår 

5. Stærkt skæmmende øjenlidelser 
        Link til illustration af øjenlidelsen her

6. Sygdomsbetinget dobbeltsyn uden mulighed for operativ korrektion 
        Link til illustration af øjenlidelsen her

7. Sygdomsbetinget lysoverfølsomhed ved øjenlidelser i nethinden eller                               brydende medier. 
        Link til illustration af øjenlidelsen her
        
8. Ekstreme optiske synsfejl karakteriseret ved at etableringen af forbedret                     synsfunktion kun kan opnås med specialfremstillede brilleglas eller                               kontaktlinser 

9. Børn og unge registreret i synsregisteret ved Øjenklinikken Kennedy Centret. 
        Link til illustration af øjenlidelsen her

10. Afaki kombineret med synsfeltsdefekter efter indstilling fra Øjenklinikken                   Kennedy Centret 

11. Myopi større end eller lig med -7 kombineret med kikkertssynsfelt på 10 grader          eller derunder 

12. Hængende øjenlåg (ptose)
 
13. Hypermetrop > +7 i højst brydende plan til børn indtil 10 år 

14. Andre medicinsk-optisk definerede, varige øjenlidelser af tilsvarende                           sværhedsgrad efter indstilling fra Øjenklinikken Kennedy Centret.
        Link til illustration af øjenlidelsen herRedaktør