Oftalmologisk ordbog

​​Ordbog der oversætter fra dansk til Engelsk og Latin eller græsk​.
Aldersrelateret maculadegeneration Age-related macular degeneration Degeneratio maculae senilis

Abducensparese Abducens paresis/paralysis, sixth cranial nerve paresis Paresis nervi abducentis

Adduktion, indaddrejning af øjet Adduction Adductio

Afaki Aphakia Aphakia 

Alderdomsbue Arcus senilis Arcus senilis, gerontoxon

Akkomodation Accomodation Accomodatio

Akkomodationssvækkelse Shortsightedness, presbyopia Presbyopia

Akkomodationslammelse Cycloplegia Cycloplegia

Akromatopsi Achromatopsia Achromatopsia 

Albinisme Albinism Albinismus

Amblyopi, dovent øje Amblyopia Amblyopia

Aniridi Aniridia Aniridia

Antimetropi (langsynethed på det ene øje, nærsynethed på det andet) Antimetropia Antimetropia

Astenopi (abnorm trætbarhed ved fx læsning) Astenopia  Asthenopia

Autoperimetri (automatiseret perimetri) Automated perimetry perimetria automatica

Bindehinden, konjunktiva Conjunctiva Conjunctiva

Bindehindebetændelse, konjunktivit Conjunctivitis Conjunctivitis

Bindevævsovervækst på hornhinden Pterygium Pterygium

Blinde plet, fysiologiske blinde plet Blind spot, physiological blind spot punctum coecum

Blindhed (fuldstændig), sort stær Amaurosis, blindness Amaurosis, caecitas

Blindhed, social Functional blindness caecitas socialis

Blindskrift, punktskrift Braille scriptura Braille

Bygkorn Hordeolum, sty Hordeolum

Bygningsfejl, astigmatisme Astigmatism Astigmatismus

Bølgefront Wavefront 

Central serøs chorioretinopati Central serous chorioretinopathy Retinopathia central serosae

Centralvenetillukning på nethinden Central retinal vein occlusion Occlusio venae centralis retinae

Centrocøkal (rækkende fra synsfeltcentrum til fysiologisk blind plet) Centrocecal Centrocoecal

Ciliær (adj., som vedrører strålelegemet) Ciliary ciliaris

Blæreagtig hævelse Cystoid edema Oedema cystoides

Deuteranopi Deuteranopia Deuteranopia

Diabetisk nethindesygdom/retinopati Diabetic retinopathy Retinopathia diabetica

Dovent øje, amblyopi Amblyopia Amblyopia

Druse (flertal druser el. drusen) Drusen Drusen

Efterbillede After image Optogram

Efterstær Secondary cataract Cataracta secundaria

Ektropion, udadkrænget øjenlåg Ectropion Ectropion

Elektroretinografi, ERG Electroretinography, ERG Electroretinographia

Epiretinal fibrose Epiretinal fibrosis, macular pucker Fibrosis epiretinalis

Farveblindhed Color blindness Dyschromatopsia, achromatopsia

Flyvende myg, fluer for øjnene Floaters Muscae volitantes (mouches volantes)

Formforvrængning Metamorphopsia metamorphopsia, visus defiguratus

Glaslegeme Vitreous, vitreous body Corpus vitreum

Glaukom, grøn stær Glaucoma glaucoma

Grenvenetillukning på nethinden Branch retinal vein occlusion Occlusio rami venae centralis retinae

Grøn stær, glaukom Glaucoma Glaucoma

Grå stær, katarakt Cataract Cataract

Grå stær-operation ved sønderdeling af linsen Phacoemulsification 

Phakoemulsificatio

Haglkorn Chalazion Chalazion 

Herpesinfektion i hornhinden, herpeskeratit Herpetic keratitis Keratitis herpetica

Hemeralopi, dagblindhed Hemeralopia, day blindness Hemeralopia

Hornhindebetændelse Keratitis Keratitis

Hulbetinget nethindeløsning Rhegmatogenous retinal detachment Ablatio retinae rhegmatogenosa

Hævelse af nethindens gule plet Macular edema Oedema maculae

Indadskelen, esotropi Esotropia esotropia, strabismus convergens

Indadkrængning af øjenlåg Entropion Entropion

Indre øjeninfektion Endophthalmitis Endophthalmitis

Injektion , konkunktival (øget blodfylde i bindehindens kar) Conjunctival hyperemia

Hyperaemia conjunctivalis

Intraokulærlinse Intraocular lens Pseudophakos

Irit, iritis, iridocyclit, gul stær Iritis, iridocyclitis Iritis, iridocyclitis

Kampimetri Tangent screen examination Campimetria 

Kognition (tænkning og erkendelse) Cognition Cognitio

Lammelse af akkomodationen, medikamentel, cycloplegi Cycloplegia Cycloplegia

Langsynethed, medfødt; hypermetropi Hypermetropia, hyperopia Hypermetropia, hyperopia 

Langsynethed, aldersbetinget; presbyopi Presbyopia, shortsightedness Presbyopia 

Linsen (øjets naturlige linse, øjestenen, lens crystallina) Lens, crystalline lens Lens crystallina

Lysglimt, mekanisk fremkaldt i øjet, fotopsier Photopsia Photopsia, visus lucidus

Macula (den gule plet) Macula Macula luteae

Maculahul Macular hole Foramen foveae

Mangelfuld lukning af øjets embryonale fissur, kolobom Coloboma Coloboma

Mangelfuld udvikling, dystrofi Dystrophia Dystrophia

Manglende linse, afaki Aphakia Aphakia

Manglende øje, anoftalmi Anophthalmia Anophthalmia

Melanom i årehinden Choroidal melanoma Melanoma choroideae

Migræne, hemikrani Migraine Hemicrania

Mørkeadaptation Dark adaptation Tenebris accommodatio

Nethindeløsning Retinal detachment Ablatio retinae, amotio retinae 

Natteblindhed Night blindness Nyctalopia 

Nærsynethed (manglende evne til at se skarpt), myopi Myopia Myopia

Objektagnosi Object agnosia Agnosia

Oftalmologi, læren om øjensygdomme Ophthalmology Ophthalmologia

Buftalmi (okseøje v. medfødt grøn stær ) Buphthalmia Buphthalmia

Ordblindhed, dysleksi Dyslexia Dyslexia

Papil, synsnervepapil Optic disk, optic nerve head Papilla nervi optici

Papilgrube Optic pit Malformatio disci nervi optici

Pingvekel Pingueculum Pingueculum

Parallakse Parallax Parallaxis

Prosopagnosi, svigtende evne til at genkende ansigter trods normalt syn 

Prosopagnosia Prosopagnosia

Protanopi Protanopia Protanopia

Pupil Pupil Pupilla (flertal pupillae)

Regnbuehinden Iris Iris

Regnbuehindebetændelse, irit Iritis Iritis

Retinoblastom Retinoblastoma Retinoblastoma

Serøs nethindeløsning Serous retinal detachment Ablatio retinae serosae

Sjæleblindhed, visuel agnosi Visual agnosia Agnosia optica, agnosia visualis

Skelen Strabismus Strabismus

Slapt øvre øjenlåg Ptosis Ptosis palpebrae superioris

Slap øjenlågshud Blepharochalasis Blepharochalasis

Snæver øjenlågsspalte Blepharophimosis Blepharophimosis

Strålelegemet Ciliary body Corpus ciliare

Syn Vision, sight Visus

Synsbarken Visual cortex, striate cortex Area striata, area 17 (Brodman) 

Synsfelt Visual field Campus visionis

Synsfeltundersøgelse Visual field examination Campimetria/perimetria

Synsnervebetændelse, opticusneuritis Optic neuritis Neuritis nervi optici

Synsnervesvind, synsnerveatrofi Optic atrophy Atrophia nervi optici 

Synsstyrke Visual acuity Visus, acuitas visualis

Tapmonokromasi Rod monochromacy Monochromasia 

Trakom, egyptisk øjensygdom Trachoma Trachoma

Tritanopi Tritanopia Tritanopia

Tunge øjenlåg, blefarokalase Blepharochalasis Blepharochalasis

Tårekirtelbetændelse Dacryoadenitis Dacryoadenitis

Tåresæksbetændelse Dacryocystitis Dacryocystitis

Udadskelen, exotropi Exotropia Exotropia, strabismus divergens

Udstående øje Exophthalmus, proptosis Exophthalmus, proptosis, protrusio bulbi

Øje Eye Ops, ophthalmos (gr.), oculus (lat.)

Øjenbryn Eyebrow Supercilium

Øjenbaggrunden Fundus Fundus oculi

Øjenhule Orbit Orbita

Øjenlåg Eyelid Blepharon (gr.), palpebra (lat.)

Øjenlågsbetændelse Blepharitis Blepharitis

Øjenlågskrampe Blepharospasm Blepharospasmus

Øjenlågslammelse Lagophthalmos Lagophthalmos

Øjenvipper Eyelashes Ciliae (ental cilium)

Øjeæblet Eyeball Bulbus oculi

Årehindebetændelse Choroiditis Choroiditis

Årehinde-,  strålelegeme- og regnbuehindebetændelse Uveitis, panuveitis Uveitis, panuveitis

Årehindemelanom Choroidal melanoma Melanoma choroideae

© Michael Larsen, 2010​
Redaktør