Rehabilitering af fysisk skadede veteraner og civile med benamputationer

Projektet har undersøgt, hvordan rehabiliteringen af benamputerede krigsveteraner og civile kan optimeres. Projektet undersøger gennem litteratur, interviews og observationer, hvilke faktorer der er afgørende for de amputeredes livskvalitet. Der udvikles derudover spørgeskemaer, der kan klarlægge benamputeredes livskvalitet og en armcykeltest til undersøgelse af den fysiske kapacitet. 106 borgere er inkluderet i projektet.
Hovedbeskrivelse/uddybning af projektet CopenHeart LT 

Baggrund, formål og metode

Danmark har siden 1992 ført en aktiv sikkerhedspolitik og deltaget i talrige internationale fredsbevarende og fredsskabende missioner over hele verden. Som en konsekvens heraf er behovet for rehabilitering af veteraner med komplekse traumatiske skader steget dramatisk, specielt krigene i Irak og Afghanistan har medført et hidtil uset antal patienter med benamputationer. Den eksisterende viden om rehabilitering af benamputerede stammer primært fra studier af ældre patienter, men da benamputerede veteraner adskiller sig herfra ved at være både yngre, i bedre form samt forventes at leve noget længere skal rehabiliteringen måske struktureres anderledes.

Formålet med de fire studier i denne Ph.d. var at:

  1. Undersøge hvilke fysiske og sociale faktorer som determinerer helbredsrelateret livskvalitet hos veteraner med uni- eller bilaterale benamputation(er) (studie I).

  2. Undersøge hvorledes den militære identitet influerer på organiseringen af rehabilitering, herunder hvorledes det tværfaglige samarbejde mellem sektorer og instanser påvirker rehabiliteringen af danske fysisk skadede soldater samt at undersøge hvilke faktorer som har betydning for succesfuld rehabilitering (studie II).

  3. Oversætte og kulturelt adaptere Prosthesis Evaluation Questionnaire (PEQ) til dansk og efterfølgende evaluere de psykometriske egenskaber ved spørgeskemaet hos patienter med benamputationer (studie III). 

  4. Evaluere om en fysisk test, specielt designet til yngre benamputerede, er test-retest reliabel.
På nuværende tidspunkt er der kun lavet en økonomisk beregning på gruppen af
hjerteklappatienter, som viser, at omkostningerne til rehabilitering tjente sig selv ind gennem et efterfølgende mindre forbrug af sundhedsrelaterede ydelser. Hvorvidt det samme gør sig gældende for de andre grupper af patienter med komplekse hjertesygdomme ønskes undersøgt. Patienterne udviste stor forbavselse over dette resultat, og udtrykte samtidigt et ønske om, at der blev foretaget samfundsøkonomiske evalueringer af omkostningerne ved at implementere rehabilitering til alle grupper af komplekse hjertepatienter i Danmark.

Ny viden

De primære fund fra studierne viste, at fysisk funktion, rygsmerter, amputations niveau, længde og sværhedsgrad af fantomsmerter, uddannelsesniveau og deltagelse i sportsaktiviteter var afgørende for den helbredsrelaterede livskvalitet hos veteraner med benamputationer (studie I). Veteraner med benamputationer skifter aktivt mellem identiteterne som handicappet, såret soldat og atlet afhængigt af, hvilken social kontekst de befinder sig i. Endvidere er skellet mellem det militære mindset og det civilie mindset en medvirkende årsag til frustrationer for veteranerne, som i sidste ende fører til følelsen af et usammenhængende rehabiliteringsforløb (studie II). PEQ subskalererne Social burden, Apperence, Well-being, Utility and Frustration viste konsistent acceptabel reliabilitet, varierende resultater blev fundet for subskalaerne Residual Limb Health, Percieved Response og Ambulation, mens subskalen Sounds viste konsistens ikke-acceptabel reliabilitet (studie III). For den fysiske test fandtes acceptabel test-retest for power målt i Watt (ICC=0.73) og testtid (ICC=0.74), mens der fandtes ikke-acceptabel test-retest reliabilitet for VO2peak (ICC=0.51) og maximal puls (ICC=0.64) (studie IV).

Til sammen giver de ny viden om, hvordan rehabiliteringen af veteraner og civile med benamputationer kan optimeres.


Testcyklen i aktion


Bagom forskningsprojektet

Redaktør