CO-forgiftning - visitation til trykkammer

Vejledning i visitation til trykkammer i forbindelse med CO-forgiftning/kultilteforgiftning.

​​

Rationale
CO binder sig til hæmoglobin, myoglobin, cytochromer og den oxidative fosforylering med en faktor 300 gange kraftigere end oxygen. Konsekvensen er at den iltbærende kapacitet i blodet reduceres. Herved opstår en vævshypoxi, som accentueres ved at der indtræder en karkontraktion på arteriole og kapillærniveau. Hertil kommer en blokering af stofskiftet i alle celler. 

Virkningen indtræder først og kraftigst i organerne med den største gennemblødning, dvs. hjerne og hjerte.
HBO virker ved at øge det fysisk bundne ilt i blodet, hvilket reducerer hypoxæmien. HBO genskaber den normale NO-inducerede vasodilatation og formentlig ved sin massevirkning normaliserer den oxidative fosforylering.

Lovgrundlag
Behandlingen er beskrevet i vejledning fra Sundhedsstyrelsen, juni 1995, og Sundhedsstyrelsens brev 17. august 2000.

Visitation
Patienter, som har været udsat for CO og fremviser et eller flere af følgende karakteristika:

  1. Neurologiske abnormiteter, som er kraftigere end almindelig hovedpine
  2. Pt. er eller har været bevidstløse
  3. Pt. med hjertearrytmier eller kardiodepression
  4. Gravide
  5. CO-Hb over 25 procent, uagtet symptomer

 

Visiterende læge er HBO-lægen.

Opmærksomhed henledes på, at flere patienter kan komme fra samme uheld.

Optageområde
Hele Danmark, - hvis der tale om komplicerede tilfælde med behov for assistance af behandler i kammeret. I Østdanmark visiteres alle pt. til RH. Aarhus KH modtager ukomplicerede tilfælde fra Vestdanmark.

Primær behandling
Ilt på maske 15 liter pr. minut.
EKG ved tegn på hjertepåvirkning

Transport
Kørsel 1, kun lys og horn ved trafikproblemer. Helikopter fra området og situationer, hvor det vurderes at nedsætte transporttiden.

Indvisitation til Rigshospitalet
Patienten modtages i Traumecentret, hvor patienten undersøges af HBO-læge. Der tages EKG, a-punktur, thrombcytter, nyretal, levertal, amylase, myoglobin, coronarenzymer, og SE-100. Der tages stilling til, om patienten skal paracenteres. Rtg. af thorax tages kun på indikation.

Patienten undersøges neurologisk af HBO - lægen, og der udføres svajtest med åbne og lukkede øjne før og efter behandling.

HBO behandlingsprofil
90 minutter på 2,8 ATA. ren ilt. Der gives 3 behandlinger inden for de første 24 timer, herefter 2 gange i følgende døgn. Behandlingen indstilles, når der ikke længere er fremgang, eller patienten er uden symptomer. Afvigelse fra behandlingsplanen med 5 behandlinger indenfor 48 timer kræver væsentlig begrundelse.

Mellem behandlingerne skal patienterne have 100% oxygen på maske i de første 24 timer.

Behandlingsdokumentation
De neurologiske fund noteres i journalen. Om muligt udfyldes “Søværnets” neurologiske skema. Kvantitativ Romberg udføres før og efter den enkelte behandling.

Overvågningsniveau
Pt. indlægges normalt i brandsårsafdeling S regi.
Respiratorisk og cirkulatorisk stabile patienter:
Første døgn i overvågningsafsnit: EKG-monitorering, pulsoximetri, BT måling og generel observation af sensorium. Andet og senere døgn: Patienten oppegående/sengeliggende i almindelig afsnit iflg. individuel ordination.
Cirkulatorisk ustabile patienter og/eller
Respiratorisk ustabile patienter, patienter med røgskade lunger:
Visiteres til CKO-intensiv og kræver fuld intensiv behandling.

Efterbehandling
Medgives informationsskrivelse om risiko for tardive symptomer.​

Kode: T 58.9 Kulilteforgiftning


 

 

Redaktør