Værdibaseret styring i Hjertecentret

Patientens forløb og behov er i fokus, når Rigshospitalets Hjertecenter i perioden 2017-2019 arbejder med værdibaseret styring.


Rigshospitalets Hjertecenter er af Region Hovedstaden udvalgt som et højt specialiseret forsøgslaboratorium for værdibaseret styring.  Værdibaseret styring bliver afprøvet i perioden fra 2017-2019, og Hjertecentret er i denne periode fritaget for takststyring, dvs. betaling for de enkelte behandlinger og ambulante besøg. I stedet vil vi i den 3-årige periode få et fast rammebudget.

I Hjertecentret ønsker vi, at patienternes forløb og behov i højere grad er styrende for den måde, vi tilrettelægger behandling og pleje. En fritagelse fra takststyring giver os mulighed for at tænke patientforløbene anderledes og mere sammenhængende – uden at det får negative konsekvenser for vores budget. Samtidig skal Hjertecentret fortsat beholde og udvikle sin status som Danmarks og Nordeuropas førende højt specialiserede hjertecenter.

Arbejdet med værdibaseret styring er endnu i sin indledende fase, og først fra 2018 og frem sker der konkrete ændringer i Hjertecentret.

Formål med værdibaseret styring

Værdibaseret styring i Rigshospitalets Hjertecenter har som overordnet formål at bidrage til:

  • Øget faglig kvalitet med udgangspunkt i patientnære kvalitetsmål
  • Forbedret sammenhæng i patientforløbet
  • Øget patienttilfredshed og styrket patientinddragelse
  • Effektiv ressourceudnyttelse

Værdibaseret styring - indsatsområder og patientnære kvalitetsmål

Værdibaseret styring er et projekt, som kræver forandringer – både ledelsesmæssigt, organisatorisk og kulturelt. Projektets forbedringsinitiativer bliver forankret i Hjertecentret, også efter projektperiodens afslutning. Projektet udgør således en hjørnesten i Hjertecentrets strategi og fremadrettede profil.

I projektperioden arbejder vi med følgende 4 indsatsområder:

  1. Afprøvning af en værdibaseret styringsmodel
  2. Re-design af patientforløb
  3. Styrket samarbejde med visiterende og modtagende hospitaler
  4. Patientinddragelse

I et tæt samarbejde udvælger patienter og medarbejdere i Hjertecentret en række patientnære kvalitetsmål, der systematisk følges og styres efter – fx overlevelse, re-operation, smerter, funktionsevne og patienttilfredshed. På den måde sikrer vi, at målene er meningsfulde for både patienterne og medarbejderne, som skal drive forandringsprocessen.

Værdibaseret styring bliver afprøvet både regionalt og nationalt

Værdibaseret styring i Hjertecentret er et regionalt satsningsområde, og på politisk niveau er projektet forankret i sundhedsudvalget og IT- og afbureaukratiseringsudvalget i Region Hovedstaden. Projektet vil blive eksternt evalueret, så erfaringerne fra Hjertecentret kan bidrage til det videre arbejde med værdibaseret styring – både i Region Hovedstaden og på nationalt niveau.

For at sikre faglig sparring bliver der nedsat et eksternt advisory board. Gruppen vil være bredt sammensat af eksperter og repræsentanter fra relevante patientforeninger og interesseorganisationer. 

Hjertecentret indgår også i det nationale arbejde med værdibaseret styring i regi af Danske Regioner. Her er Hjertecentret projektleder for en tværregional arbejdsgruppe for iskæmisk hjertesygdom.Redaktør