Med kvalitetsorganisationen på ​Rigshospitalet ønsker direktionen og centerledelseskredsen at styrke kvalitetsudvikling og arbejdet med patientsikkerhed ved en strategisk ledelsesmæssig indsats og forankring.

Rigshospitalets kvalitetsråd er sammensat af direktionen, en centerledelsesrepræsentant fra hvert center og direktionens stabschefer. Hjertecentret er repræsenteret ved centerchefsygeplejersken. Kvalitetsudvikling i centret vil, med afsæt i Rigshospitalets og Hjertecentrets visioner 2020, understøtte og forbedre den faglige kvalitet, den patientoplevede kvalitet og den organisatoriske kvalitet i centret. Kvalitetsarbejdet skal understøtte deltagelse i Rigshospitalets tværgående indsatsområder og centerspe​cifikke indsatsområder.

Den nye kvalitetsorganisation på Rigshospitalet, hvor ansvaret for arbejdet med kvalitet og patientsikkerhed placeres i centrene, giver mulighed for at overveje organisering og nytænke arbejdet med kvalitet og patientsikkerhed i centrene.

Hjertecentret ønsker en organisering for kvalitetsudvikling og patientsikkerhed, der k​an styrke den ledelsesmæssige forankring og skabe klarhed og gennemskuelighed om de ledelsesmæssige beslutninger og præmisser. Herunder prioriteringer af indsatsområder og ressourceforbrug. Det vil vi gøre ved at samkøre og integrere kvalitetsudvikling og patientsikkerhed i centrets øvrige ​ledelsesmæssige og driftsmæssige opgaver.

Det betyder, at centret organiserer og varetager kvalitetsarbejdet og arbejdet med patientsikkerhed i driftsorganisationen, og i ledelsesstrukturen overordnet hos centerledelse og afdelingsledelserne.

Mål med kvalitetsarbejdet i centret

 • at skabe kvalitet, sikkerhed og det gode patientforløb internt i centret og på tværs af centre og sektorer.
 • at skabe sammenhæng, dele viden og sikre retning i forhold til Rigshospitalets ​overordnede strategier og tværgående indsatsområder.

​Organisering i centret

 • Arbejdet organiseres overordnet hos centerledelsen og afdelingsledelserne i den eksisterende mødestruktur. Dvs. afdelingsledelsesmøderne med deltagelse af kvalitets- og leankonsulenten.
 • Centerchefsygeplejersken har som medlem af Rigshospitalets kvalitetsråd til opgave at formidle og koordinere viden, indsatsområder og projekter i centret, og at kommunikere uhensigtsmæssige beslutninger og aktiviteter til kvalitetsrådet.
 • Kvalitets- og Leankonsulentens opgave er at sortere, formidle og koordinere information og viden til afdelinger/klinikkerne og at bistå afdelingsledelser og teamledelser i prioriterede aktiviteter, udviklings- og leanprojekter. Kvalitets- og Leankonsulenten deltager i Rigshospitalets kvalitetsorganisations netværk og arbejdsgrupper for at sikre sammenhæng og synergi i centret og på tværs af centre.
 • Afdelingsledelserne organiserer kvalitetsarbejdet lokalt i afdelingerne/klinikkerne med deltagelse af kvalitets- og leankonsulenten. 

Mødets form i afdelingsledelsesmødet
 • Kvalitetsarbejdet og patientsikkerhed som emne på afdelingsledelsesmøde
 • Med særskilt invitation og dagsorden (uddybet dagsorden)
 • Hver 2. måned planlægges med 45 minutter i starten af mødet og ad hoc ved behov
 • Kvalitets- og Leankonsulenten har til opgave at tilvejebringe beslutningsgrundlag i form af oplæg, data, audit etc., så der kan træffes kvalificerede beslutninger i forhold til valg af indsatsområder, prioritering og implementering
 • CCS og Kvalitets- og Leankonsulenten er ansvarlig for tilrettelæggelsen af mødet
 • Kvalitets- og Leankonsulenten er sekretær for gruppen
 • CCS er mødeleder
 • Ad hoc deltagere – interne og eksterne

Spilleregler for mødedeltagere
 • Vi deltager aktivt i dialog og beslutning
 • Vi taler respektfuldt til hinanden, og lytter når andre taler
 • Vi hjælper hinanden til at holde drøftelserne på sporet
 • Vi møder forberedt
 • Vi starter og slutter til tiden
 • Vi tager kun ordet, når vi har noget nyt at bidrage med​

 Mødets mål
 • Skabe energi, inspiration og fremdrift i kvalitetsarbejdet og skabe synergi og sammenhæng mellem de forskellige initiativer
 • Træffe strategiske og konkrete beslutninger, prioritere indsatsområder, træffe beslutning om implementeringsmåder, planer og monitorering
 • Involvere den samlede ledelse i afdelings- og tværgående centerprojekter

Mødets indhold
 • Strategiske og konkrete beslutninger på basis af oplæg og drøftelse
 • Drøftelse og prioritering af indsatsområder på baggrund af audit og data fra kliniske databaser og lokale udtræk
 • Beslutning om implementeringsmåder og - planer
 • Opfølgning på projekter og resultater – gennembrudsklinik, udviklingsprojekter, kerneårsagsanalyser, DDKM mm.
 • Videndeling og erfaringsudveksling om afdelingernes/klinikkernes projekter og aktiviteter

Information og opgaver​, der håndteres udenfor afdelingsledelsesforum
 • Information, der ikke kræver drøftelser og beslutninger. Sendes ud på infoark, så informationerne er tydelige og overskuelige
 • Distribution af VIP’er, der ikke kræver drøftelse
 • Efterretninger af simpel art
 • Referat fra Rigshospitalets kvalitetsråd sendes ud til afdelingsledelserne
 • Væsentlige informationer skrives i infoark​

​For ansatte i Region Hovedstaden

Er du ansat i Region Hovedstaden, kan du læse mere om kvalitetsarbejdet på Rigshospitalets intranet​​​ (linket virker kun, hvis du tilgår det via Region Hovedstadens netværk)