Kompetenceudvikling for sygeplejersker i Hjertecentret

I Hjertecentret arbejder vi målrettet og kontinuerligt med kompetenceudvikling på tværs af centret, der gør det muligt for den enkelte at agere professionelt i egen praksis og i mødet med den enkelte patient og pårørende.

Fagligt miljø

Vi tilbyder et stærkt fagligt miljø med mulighed for udviklende og interessante arbejdsopgaver.

Du skal som sygeplejerske selvstændigt varetage de daglige arbejdsopgaver, herunder identificere, planlægge, udføre og evaluere sygeplejen til afsnittes patienter. Vi lægger vægt på, at du deltager aktivt i de aktiviteter og opgaver, der arbejdes med i dit afsnit. Det kan fx være  implementering af ny viden og nye arbejdsprocesser, sygeplejekonferecer, journal club, undervisning, faglig sparing i et klini​sk makkerpar med en anden sygeplejerske.

Karriereveje og udviklingsmuligheder i den kliniske hverdag

Du har mulighed for at specialisere dig inden for et fagligt område og/eller en speciel patientgruppe.

Som erfaren sygeplejerske kan en del af din karriereplan være varetagelse af et særligt ansvar for et klinisk felt, fx ernæring, mobilisering, smerte, tværsnitsstudiet og dokumentation.

Der aftales individuel funktionsbeskrivelse og uddannelsesprogram med din afdelingssygeplejerske. I programmet indgår aktiviteter, der styrker de faglige, analytiske og praktiske kompetencer i relation til ansvarsområdet.

Metoder til kompetenceudvikling

​​​Hjertecentret tilbyder sygeplejersker forskellige aktiviteter og metoder til at styrke og vedligeholde deres kompetencer. Vi anvender i praksis disse metoder i sygeplejerskers kompetenceudvikling:

Uddannelsesprogrammer
Hjertecentret anvender forskningsbaserede uddannelsesprogrammer i oplæring og uddannelse af nyansatte sygeplejersker for at sikre, at de udvikler faglige og organisatoriske kompetencer til at varetage plejen på et højt fagligt niveau efter centrets visioner og faglige perspektiv samt gældende retningslinjer og klinisk praksis.​

​Læs mere om metoden her.​​​

Klinisk makker for nyansat sygeplejerske
Hjertecentret anvender kliniske makkerpar i uddannelses- og oplæringsforløbet for nye sygeplejersker. Klinisk makkerpar er en etableret relation mellem en nyansat og en mere erfaren sygeplejerske (seniormakker) i den første tid af uddannelsesforløbet. ​

Læs mere om metoden her.​

Klinisk ansvarsområde
Hjertecentret anvender kliniske ansvarsområder som metode til at forbedre kvaliteten i plejen og behandlingen til patienterne, dvs. som metode til at få udført konkrete opgaver eller mindre projekter. Et klinisk ansvarsområde kan fx være ernæring, implementering af ny vejledning om forebyggelse af tryksår, ny viden eller ny teknologi, så som nye smertepumper, PDA’er eller ernæringsscreening.

Læs mere om metoden her.​

Pædagogisk refleksionsmodel (PRM)
Hjertecentret anvender den pædagogiske refleksionsmodel som metode til at styrke sygeplejerskers faglige og organisatoriske kompetencer til at fortolke og vurdere kliniske situationer, anvende forskellige vidensformer samt beslutte relevante handlinger i relation til en konkret patientsituation.

Læs mere om metoden her.​

Kompetenceudviklingsforløb​

Ud over kompetenceudvikling i klinisk praksis kan sygeplejersker deltage i kompetenceudviklingsforløb på tværs af centret:​

Kompetenceforløb for sygeplejersker, der fungerer som klinisk makker
Dette forløb har fokus på at styrke sygeplejerskens viden, kunnen og kompetencer til ​at varetage rollen og opgaven som klinisk makker for nye sygeplejersker. ​

Læs mere om forløbet her.​

Kompetenceforløb for sygeplejersker, der varetager et ansvarsområde
Forløbet giver sygeplejersken mulighed for at dygtiggøre og fordybe sig inden for et klinisk område.  

Læs mere om forløbet her.​

Miniforløb - uddannelses- og træningsforløb
Forløbet styrker sygeplejerskernes generelle kompetencer til at indgå i såvel faglige som organisatoriske forandringsprocesser i eget afsnit. Under forløbet anvender vi teorier og metoder fra centrets et-årige uddannelses- og træningsforløb for at sikre sammenhæng mellem det, der læres på de to forløb.​

Læs mere om forløbet her.​​

Centr​ets 1-årige uddannelses- og træningsforløb
Centerets 1-årige uddannelses- og træningsforløb er rettet mod erfarne sygeplejersker, som ønsker at kvalificere sig til at kunne varetage ansvaret for kvaliteten og udviklingen i sygeplejen inden for et specifikt område. Udvælgelse og prioritering til forløbet sker i samråd med afdelingssygeplejersken og den kliniske sygeplejespecialist.

Læs mere om forløbet her. 
Redaktør