Kliniske makkerpar

En metode til oplæring og uddannelse af nye sygeplejersker

I Hjertecentret anvender vi ”kliniske makkerpar” som metode til at styrke og målrette læring og uddannelse af nyansatte sygeplejersker. Alle nyansatte sygeplejersker får derfor tildelt en klinisk makker i begyndelsen af ansættelsen i Hjertecentret.

Hvad er et klinisk makkerpar?

Et klinisk makkerpar skal forstås som en etableret relation mellem en nyansat og en erfaren sygeplejerske (en seniormakker) i den første tid af uddannelsesforløbet (inspireret af Pernille Bottrup, 2002). Metoden skal understøtte, at makkerparret i den første tid af ansættelsen har daglig, faglig dialog og samarbejde om udvalgte plejesituationer.

Hvad er formålene med kliniske makkerpar?

Formålene med at anvende kliniske makkerpar i oplæring og undervisning af nyansatte sygeplejersker er:

  • at styrke muligheden for at sygeplejerskerne udvikler de kvalifikationer og kompetencer, der er nødvendige for at kunne varetage sygeplejen på et højt fagligt niveau
  • at styrke sygeplejerskernes kompetencer til at træffe velovervejede og fagligt begrundede beslutninger ud fra patientens behov for sygepleje
  • at øge muligheden for faglig dialog, hvor makkerparret anvender hinandens ressourcer, viden og erfaringer på forskellige områder 
  • at videreudvikle et læringsmiljø, hvor der stilles og modtages spørgsmål samt hvor der reflekteres over egen praksis og denne evalueres 
  • at sikre at uddannelse og oplæring foregår i overensstemmelse med indholdet og intentionerne i uddannelsesprogrammet

Sådan sammensættes makkerparrene

Afdelingssygeplejersken er ansvarlig for at etablere det kliniske makkerpar på baggrund af den nyansatte sygeplejerskes faglige og personlige kvalifikationer og kompetencer og på baggrund af tjenestetidsplanen. Seniormakkerne vælges blandt afdelingens erfarne trin II sygeplejersker. Seniormakkeren skal have kendskab til afdelingens introduktions- og uddannelsesprogram, være interesseret i at indgå i en fortsat udvikling heraf, samt have interesse og motivation for opgaven.

Makkerpar-forløbet

I løbet af de første to uger af forløbet afholdes en forventningssamtale mellem den nyansatte sygeplejerske, den kliniske makker samt afdelingens kliniske sygeplejespecialist. 

Hensigten med samtalen er: 

  • at udveksle gensidige forventninger 
  • at aftale hvordan vejledning og oplæring skal foregå 
  • at tilpasse og individualisere uddannelsesprogrammet- og forløbet

Dette sker under hensyntagen til den nye sygeplejerskes forudsætninger. Desuden planlægges der samtaler, hvor det samlede læringsudbytte skal evalueres.
De øvrige kolleger orienteres om makkerparrets planer for dagen. Der afsættes tid til samtale og refleksion over dagens forløb, og der afrundes med en kort feedback og planlægning af det overordnede læringsfokus ved det næste makkerpar-møde.
Den kliniske sygeplejespecialist deltager og superviserer makkerparret i den videre oplærings- og uddannelsesplanlægning og deltager i uddannelsessamtalerne.

Den kliniske seniormakkers ansvar og opgaver

Den kliniske seniormakker har overordnet set medansvar for, at den nyansatte sygeplejerske udvikler de kvalifikationer og kompetencer, der er nødvendige for at kunne varetage sygeplejen til afsnittets patienter sikkert og på et højt fagligt niveau.

At skabe rammer for den nyansattes læring
Den kliniske seniormakker skal derfor medvirke til at skabe rammer og mulighed for, at der tilrettelægges læreprocesser for den nyansatte og medvirker til at sikre, at afsnittets uddannelsesprogram anvendes, kvalificeres og udvikles i forhold hertil.

Undervisningen og vejledningen struktureres ved, at den kliniske seniormakker udvælger og prioriterer aktuelle plejesituationer, der er egnede som læreprocesser for den nyansatte. Udvælgelsen sker på baggrund af seniormakkerens erfaring og hans/hendes overblik over patientforløb, kompleksitet i plejeopgaver samt personalets fremmøde

At sikre udvikling i læringsforløbet
Den kliniske makker skaber progression og retning i den nyansattes læring ved at udvælge undervisningssituationer og læringsområder med stigende kompleksitet. Struktureringen og tempoet i undervisningen og vejledningen planlægges og aftales mellem den nyansatte og seniormakkeren i forhold til den nyansattes kompetencer og selvstændighed indenfor de aktuelle læringstemaer. Den kliniske makker hjælper og vejleder den nyansatte med at skabe overblik og prioritere i de enkelte arbejdssituationer og tager udgangspunkt i litteraturen fra uddannelsesprogrammet i sin vejledning og undervisning.Redaktør