Organisering af Afdeling for Infektionssygdomme

Afdelingsledelsen består af cheflæge Åse Bengård Andersen og chefsygeplejerske Lone Siersbæk-Hansen

Afdelingen har 2 sengeafsnit med i alt 30 senge og 1 klinik. Hvert sengeafsnit og klinikken ledes af en afdelingssygeplejerske og en overlæge, der sammen udgør enhedens tværfaglige teamledelse. Chefsekretæren er leder for sekretærgruppen. Enhed for Cystisk Fibrose er integreret i Afdeling for Infektionssygdomme.   

Afdelingen huser også V​accination, klinik 8622, som er placeret i klinikken. Til afdelingen er desuden knyttet en klinisk forskningsenhed med dertil hørende laboratoriefaciliteter.​

Læger

I Afdeling for Infektionssygdomme og Enhed for cystisk fibrose er der tilknyttet 13 speciallæger i afdelingslæge- eller overlægestillinger med forskellige kliniske forpligtelser i afdelingen. 

En overlæge er ansat i BørneUngeKlinikken i Juliane Marie Centret med særlig fokus på patienter med Cystisk Fibrose. Seks overlæger har professorater inden for forskellige infektionsmedicinske emneområder og flere af over- og afdelingslægerne er lektorer ved Københavns Universitet. Der er 4-6  læger i hoveduddannelsesforløb og 5 læger i introduktionsstillinger. 

Herudover er der som regel en reservelæge under uddannelse i dermatologi eller mikrobiologi ansat i 3 - 6 måneders forløb på afdelingen.

Sygeplejen 

Afdeling for Infektionssygdomme har ca. 50 stillinger fordelt på sengeafsnit og klinikker. Her varetages sygeplejen af: 

  • ​​3 afdelingssygeplejersker
  • 2 klinisk sygeplejespecialister
  • 1 klinisk underviser
  • 3 projektsygeplejersker
  • sygeplejersker
  • social- og sundhedsassistenter 
  • sygehjælpere
  • fysioterapeut
  • samarbejde med ergoterapeuter og diætist
  • psykolog og socialrådgiver

Lægesekretærer

I alle sengeafsnit og klinikker arbejder lægesekretærer tæt sammen med læger og sygeplejersker.



Redaktør