Om enheden

​På denne side kan du læse mere om baggrund og ambition for forskninigsenheden IMPACT samt enhedens kerneopgaver.

Forskningsenhed for klinisk sygepleje: IMPACT - Research & Care

Forskningsenheden for klinisk sygepleje i Hjertecentret IMPACT er etableret for at styrke forskning i klinisk sygepleje. IMPACT gennemfører forskning inden for klinisk sygepleje af høj international faglig standard. I enheden finder forskning sted inden for flere områder: forberedende fase, kvalitative studier, registerstudier, surveys, pilotforsøg, samt klinisk kontrollerede forsøg inkl. multicenterstudier. Der benyttes og fastholdes kompetencer inden for både kvalitativ forskning, kvantitativ forskning, registerforskning og translationel forskning. Forskningen i enheden fokuserer på at udvikle viden inden for forebyggelse, behandling samt pleje som kommer patienter med hjerte-, kar-, lunge- og infektionssygdomme til gavn. 

Baggrund:
Forskningsenheden for klinisk sygepleje IMPACT blev etableret i 2019 med det formål at stimulere og organisere forskning i sygepleje således, at forskningen inden for klinisk sygepleje styrkes i kvalitet og omfang i Hjertecentret.

Ambition:
Forskningsenheden har flere forskningsprogrammer, som er patientinddragende, tværfaglige og tværsektorielle med stort potentiale for klinisk impact og konkrete mål for sundhedsoutcomes samt samfundsmæssige fordele. Der er tænkt virkning, mening, betydning, robust og målrettet praksisudvikling samt implementering ind i programmerne. Forskningsenheden har en understøttende funktion ift. uddannelse, kompetence- og karriereudvikling. Der bruges og integreres forskellige forskningsmetoder i programmerne. Forskningsenheden har en tydelig infrastruktur som fremmer fælles samarbejde og forskning. Der en gennemsigtig ansvarsfordeling og integrering af opgaver blandt enhedens forskere og øvrige medlemmer. Enheden har struktureret metode- og emnegrupper. Enheden arbejder på højt internationalt niveau tæt på klinikken.

Enhedens kerneopgaver
Forskning i klinisk sygepleje skal styrkes til gavn for patienterne. I de kommende år koncentrerer forskningsenheden indsatsen om følgende kerneopgaver:

1. Højkvalitetsforskning på internationalt niveau
Forskningsenheden gennemfører forskning inden for klinisk sygepleje af høj international faglig standard. Alle interessenter, særligt patienterne, involveres i udvælgelsen af faglige problemstillinger og forskningsprocessen. Både virkning og mening for patienterne tænkes ind i forskningsprojekterne. Forskningsprojekterne tager udgangspunkt i kliniske problemstillinger samt impact, og implementeringen er tænkt ind i hele processen. Forskningsprojekter, som er veldesignede, der kan have en effekt eller betydning for klinisk praksis prioriteres. I enheden finder forskning sted inden for flere områder: forberedende fase, kvalitative studier, registerstudier, surveys, pilotforsøg samt klinisk kontrollerede forsøg inkl. multicenterstudier. Der benyttes og fastholdes kompetencer inden for både kvalitativ-, kvantitativ, register- og translationel forskning. 
Centret ønsker at initiere og indgå i multicenterforskning for at kvalificere forskningsresultaterne, når det er nødvendigt. Forskningen i enheden fokuserer på at udvikle viden inden for forebyggelse, behandling samt pleje og kommer patienter med hjerte-, kar-, lunge- og infektionssygdomme til gavn. 

2. Eksterne fondsmidler
I enheden prioriteres det at søge eksterne fondsmidler således at større forskningsprojekter kan finansieres. Enheden vil søge midler til større forskningsprogrammer og vil indbyrdes koordinere ansøgningerne til de forskellige fonde. I enheden prioriteres fælles forskningsprojekter, hvor kræfter samles om større projekter og kvalitet forbedres, når der trækkes på forskellige kompetencer. 

3. Strategier og planer for implementering i klinisk praksis
I enheden arbejdes med konkrete processer (symposier, organisationsanalyser) efter publicering af forskningsresultater for at opnå højere klinisk impact. 

4. Uddannelse af kollegaer i forsknings- og uddannelsesarbejdet
Alle forskningsprojekter som initieres af ansatte uden formel forskningskompetence, modtager vejledning af en ph.d.-uddannet fra forskningsenheden. Der vejledes også på andre sygeplejefaglige forsknings- og udviklingsprojekter, som udføres af kliniske sygeplejespecialister, kliniske undervisere, ledere, sygeplejersker og andre. Der kan tilknyttes interne, eksterne og tværfaglige vejledere med formel forskningskompetence efter behov og tilgængelighed. Centrets professor i sygepleje kan være behjælpelig med at finde relevant vejleder og sammensætning af forskningsteams. Enheden modtager og vejleder desuden studerende fra relevante bachelor- og kandidatuddannelser.

5. Gribe samt løfte klinisk sygepleje problemstillinger
Enhedens forskere interagerer med centrets øvrige sygeplejersker for at opdage udvikling- og forskningspotentialer i klinisk praksis. Forskningsenheden har ansvaret for at prioritere blandt disse i forhold til hvad, der skal blive til egentlige forskningsprojekter. 

6. Etablere netværks – nationalt og internationalt
Enheden medtænker andre partnere (nationale og internationale) i hvert forskningsprojekt for at opnå stor forskningshøjde, kompetencer og impact. I forskningsprojekterne inkluderes måske forsøgsdeltagere fra flere sites og tværprofessionelle samarbejdspartnere er med fra idegenerering og designfasen af forskningsprojektet.

7. Formidling & faglig branding
Det er både et mål at få viden ind i centret og at få viden ud af centret. Forskningen skal komme patienterne til gavn, og derfor må resultaterne fra udviklings- og forskningsprojekter formidles. Resultater fra forskningsprojekter offentliggøres i videnskabelige tidsskrifter nationalt og internationalt, og udviklingsprojekter og andre faglige artikler formidles i relevante tidsskrifter. Enheden ønsker at styrke sin forskningsposition gennem deltagelse på konferencer i ind- og udland. Der formidles bredt og på et alment befolkningsniveau og enhenden stiller viden til rådighed i faglige sammenslutninger og offentligt via f.eks. medier. IMPACT er med til at sætte en sundhedsfaglig dagsorden. 

8. Styrkelse af mono- og tværfaglighed
Enheden skal dyrke og promovere forskning i sygeplejefaglige problemstillinger. Tværfaglig samarbejder skal initieres for at problemstillingerne imødekommes på bedst mulig vis således at de forskellige perspektiver komplementerer hinanden i løsningen af de sundhedsfaglige problemstillinger.

9. First movers, spotte trends/reagere på samfundskrav
I enheden prioriteres kongresser med henblik på at spotte nye trends og for at blive inspireret af andre forskningsenheder og -netværks. Enheden inviterer ca. en gang om året f.eks. en frontfigur inden for forskning/samfund til workshops, foredrag eller lignende. Enheden er forpligtet til at reagere på samfundskrav både for at understøtte og forholde sig kritisk til disse.Redaktør