Ph.d.-projekter i Onkologisk Klinik

Der er mange ph.d.-studerende tilknyttet klinikken. Her kan du få et overblik over projekterne.

​​

​Disputatsprojekter i klinikken​

TitelDoktorandKort beskrivelse af projektet
Cardiovascular complications after treatment for Hodgkin lymphoma Cand. med., ph.d. Maja MaraldoFormålet er at undersøge risikoen for hjerte-kar komplikationer efter behandling af Hodgkin lymfom førhen, nu og i fremtiden.
Toxicity Attributed to Genetic Polymorphisms in Testicular Germ Cell Tumor SurvivorsCand. med. Jakob LauritsenProjektets formål er at undersøge om genetiske variationer kan forudsige senkomplikationer efter behandlingen hos patienter med testikelkræft​

Ph.d.-projekter​

ProjekttitelPh.d. studerendeKort beskrivelse af projektet
The Value of Biomarkers in Combination with Functional Imaging as a Prognostic Tool in Squamous Cell Carcinoma of the Head and Neck Cand. med. Gregers B.D. RasmussenProjektet har til formål at skabe et redskab til at vurdere prognosen for patienter med hoved-hals-kræft ud fra immunhistokemiske og genetiske biomarkører, samt at korrelere dem til FDG-optagelse på PET-scanninger på patienterne.
Diabetes Induced by Glucocorticoid in Cancer PatientsCand. med. Helga SchultzProjektets formål er at undersøge sukkersyge fremkaldt af behandling med binyrebarkhormon hos kræftpatienter, specielt med henblik på at forbedre behandlingen til patienter med tryk på rygmarven.

Personalized medicine in Phase 1 cancer research

 

Cand. med. Ida Elisabeth Viller TuxenProjektets formål er at undersøge den genetiske profil i tumorer hos patienter, der er henvist til Fase 1 Enheden, Onkologisk Klinik, med henblik på at udvælge patienter, som kunne have gavn af nye, målrettede behandlinger i prospektiv, ikke-randomiseret undersøgelse.
Functional Imaging in Head and Neck cancer: prognostic value and possible use in dose painting Cand. med. Jacob Høygaard RasmussenProjektets formål er at undersøge om FDG-PET/CT-scanning har prognostisk betydning for patienter med hoved-hals-kræft  når andre risikofaktorer tages med i betragtning, samt at undersøge om FDG-optagelse på planlægningsscanningen kan anvendes til at give såkaldt "dose painted" strålebehandling til disse patienter.
Liquid markers in radiotherapy Cand. scient. Jonas Scherman RydhögProjektets formål er at undersøge og udvikle flydende markører, der kan sprøjtes ind i kræftsvulster og anvendes som vejledning for præcisionsstrålebehandling
Paediatric photon and proton radiotherapy based on advanced imaging Cand. scient. Josefine Ståhl KornerupProjektets formål er at undersøge risikoen for senkomplikationer efter strålebehandling med hhv. protoner og røntgenstråling, samt at undersøge betydningen af FDG-PET-scanning og margener til svulstområderne.
Prognostic and predictive imaging biomarkers from flude-oxyglucose (FDG) PET in locally advanced non-small cell lung cancer Cand. med. Lotte NygårdProjektets formål er at undersøge den prognostiske og prædiktive betydning af SUV-værdier fra FDG PET-scanninger hos patienter med ikke-småcellet lungekræft. Projektet omfatter ligeledes et prospektivt studie af FDG PET-scanninger i frit og i holdt åndedræt hos patienter, der skal have strålebehandling.

Testis cancer treatment results, risk of second cancer and risk of second germ cell cancer  - a nationwide cohort study

 

Cand. med. Maria Gry Gundgaard Projektet består i opbygningen af en national database med patienter, der er behandlet for testiscancer, med det formål at undersøge behandlingsresultaterne og risikoen for sekundær cancer.
Stage I seminoma. Prognostic variables and relapse pattern Cand. med. Mette Saksø Mortensen Projektets formål er at undersøge prognostiske faktorer og recidivmønstret for patienter, der er behandlet for testiscancer af typen seminom i stadium I.
Image derived prediction of GBM response to chemo-radiation Cand. scient. Michael Lundemann JensenProjektets formål er et konstruere en rumlig risikomodel for patienter med aggressiv hjernekræft (glioblastoma multiforme) på basis af CT-,  PET- og MR-scanninger foretaget før star på behandling og tre måneder efter. Målet er at gøre det muligt at individualisere strålebehandlingen med hensyn til margener og dosisøgning.

Biomarkers in Cancers of the Bile Ducts and the Pancreas

 

Cand. med. Mie GrunnetProjektets formål er at undersøge biomarkører, der kan anvendes som prognostiske faktorer ved kræft i bugspytkirtel og galdeveje
Computational modeling of MR/PET in brain tumor patients for optimized radiation therapy planningCand. scient. Mikael AgnProjektets formål er at udvikle modeller ud fra MR/PET-scanninger, som kan bruges til at forbedre strålebehandlingen af hjernesvulster.
Target definition, delineation and treatment of metastatic spinal cord compression with stereotactic radiotherapy Cand. med. Morten Hiul SuppliProjektets formål er at udvikle og forbedre strålebehandlingen af patienter med tumortryk på rygmarven ved anvendelse af stereotaktisk strålebehandling
Microenvironment of colorectal liver metastases: angiogenesis, inflammation and proteolysis Cand. med. Rikke Løvendahl Eefsen Projektets formål er at undersøge mikroomgivelserne omkring levermetastaser fra tyktarms- og endetarmskræft med hensyn til karnydannelse, betændelsesreaktion og proteinnedbrydning.
Skræddersyet postoperativ kemoterapi baseret på biomarkører ved radikalt opereret ikke småcellet lungecancer (NSCLC) stadie IB Cand. med. Sandra WallerekProjektets formål er at undersøge biomarkører, der kan bruges til at individualisere behandling efter radikalt opereret ikke-småcellet lungekræft.
IGRT of moving thoracic tumors, with focus on reduction of lung toxicity Cand. med. Steen Riisgaard MortensenProjektets formål er at undersøge ny, flydende markør til brug for billedvejledt strålebehandling af ikke-småcellet lungekræft og spiserørskræft. Desuden åndedrætstilpasset strålebehandling til ikke-småcellet lungekræft og brug af MR-scanning som supplement til indtegning af spiserørskræft. Endvidere vurdering af langtids lunge- og hjertetoksicitet hos patienter behandlet med stereotaktisk strålebehandling for lokaliseret ikke-småcellet lungekræft.
Sensitivity of colorectal cancer and liver-metastasis to chemotherapy evaluated by in vitro-test, early imaging and exom-sequencing of tissue from primary tumor and liver-metastasisCand. med. Marie Benzon MogensenProjektets formål er at undersøge om det er muligt med FLT-PET/CT-scanning efter en serie kemoterapi at forudse om patienter med tyktarms- og endetarmskræft med levermetastaser vil reagere på 1. linie kemoterapi. Desuden at undersøge ved exom-sekventering af tumorer og levermetastaser om de er forskelle imellem dem.

Signs and symptoms of hypogonadism in testicular cancer survivors

 

Cand. med. Mikkel BandakProjektets formål er at undersøge tegn på hypogonadisme hos tre grupper af langtidsoverlevere efter behandling for testikelkræft, samt at undersøge effekten af testosteron substitution hos langtidsoverlevere med kompenseret hypogonadisme.
Optimization and dosimetric validation of radiation dose-painting based on recurrence risk in head and neck cancerFysiker Katrin HåkanssonProjektets formål er at undersøge hvorvidt det er muligt at optimere og validere strålebehandlingsplaner til såkaldt "dose-painting" til patienter med hoved-hals-kræft under anvendelse af data vedr. recidivrisikoen inden for de enkelte tumorer.
Deltagelse i fase 1 forsøg – en landsdækkende og populationsbaseret undersøgelseCand. med. Katrine Toubro GadProjektets formål er: 1 )Opgørelse af karakteristika for 1500 kræftpatienter fra fase I enheden på Rigshospitalet over en periode på 10 år ved at bruge de danske registre. 2) Udforskning dialogen mellem læge, patient og pårørende for at undersøge patient og pårørendes forståelse og fortolkning af oplysninger. 3) Prospektiv kohorteundersøgelse vedrørende patienternes og de pårørendes forventninger til deltagelse i forsøg og forløbet i fase I enhed.

Prediktion af Glioblastoma Multiforme respons og resistens til Bevacizumab behandling

 

Cand. med. Thomas Urup

Projektet har til formål at identificere kliniske faktorer og biomarkører, som kan forudsige bevacizumab behandlingsrespons i patienter med glioblastoma multiforme (GBM). Dette vil blive gjort retrospektivt ved at analysere kliniske patientoplysninger og biomarkører i GBM væv i forhold til relevante endepunkter, som afspejler behandlingsrespons.

 

Ekspression og regulering af EGFRvIII i human glioblastomCand. scient. Mikkel Staberg

Projektet vil undersøge hvordan en muteret form af EGF-receptoren, benævnt EGFRvIII, er udtrykt og reguleret af en specifik cancercelle population med stamcelle-egenskaber i GBM tumorer. Det vil undersøges om disse såkaldte hjernecancer stamceller, der er involveret i behandlingsresistens og tumorigenese, specifikt udtrykker EGFRvIII og deraf kan identificere denne population, og hvorledes EGFRvIII er reguleret under hypoxi og differentiering.

 

Screening for onkogener i en klinisk relevant model for glioblastoma multiforme (GBM)Cand. scient Signe Regner Michaelsen

I projektet vil ekspressionsprofiler på GBM cellekulturer blive anvendt til at identificere angiogenese-relaterede gener som er opreguleret under hypoxiske eller differentierende forhold. Disse vil blive undersøgt for deres funktionelle betydning for GBM cellers vækst i kultur og som xenografts på mus. Ses betydelig effekt undersøges desuden genernes rolle for væsentlige GBM relaterede karakteristika for at afdække deres terapeutiske potentiale .

 

Long-term psychological consequences of early parental lossCand. scient. san. Charlotte Appel

Hvad betyder det at miste en forældre før man er fyldt 30 år (?) I denne store register undersøgelse identificere vi alle børn og unge, der har mistet en forælder og belyser om de oftere bliver indlagt med en psykisk sygdom eller oftere får antidepressiv medicin. Gennem spørgeskemaer undersøger vi desuden om de behandlingstilbud der er i Danmark rent faktisk virker på de problemer som de unge oplever.

 

Dyadic coping, relationship quality and depressive symptoms of couples dealing with breast cancer: longitudinal studies based on the Danish Couples and Breast Cancer CohortCand. psych. Nina RottmannVi ved kun ganske lidt om hvordan en kræftpatient og den nærmeste pårørende har det sammen når kvinden får brystkræft. I denne undersøgelse følger vi omkring 800 kvinder i et år fra de får stillet diagnosen brystkræft og deres samlever. Vi udsender spørgeskemaer tre gange og belyser hvordan parret sammen og hver for sig håndterer sygdommen.
Psychological couple intervention for women newly diagnosed with breast cancer and their partners. A randomized controlled trialCand. scient. san. Anne Nicolaisen

Når en kvinde får brystkræft påvirker det også hendes ægtefælle. Her undersøger vi om vi gennem et struktureret forløb hos en psykolog kan hjælpe parret med at komme igennem den krise som brystkræft sygdom og behandling medfører. De par, som kommer i vores eksperimentelle behandling gennemgår 4 – 6 parsamtaler hos psykolog. For at gøre vores psykologisk støtte så ensartet som mulig har vi udarbejdet en manual for psykologens arbejde før vi påbegyndte undersøgelsen.

 

Music & Cancer. Live music during chemotherapy – a randomized studyKoncertpianist Margrethe Langer Bro

Vi er interesseret i om levende musik under kemoterapi indgift reducerer forekomsten af angst og visse fysiske symptomer relateret til at modtage kemoterapi. Patienter trækker lod mellem almindelig kemoterapi miljø, båndet musik eller levende musik og bestemmer selv musikkens art. Interventionsgruppen lytter til musik ved indgift af kemoterapi for behandling af lymfom. Enten ved at lytte til en båndoptager eller ved at en solist eller flere musikere spiller mens patienterne får kemoterapi.

 

The effect of psychosocial intervention for childhood cancer survivors and their families: A randomized controlled trialCand. psych. Hanin Salem

Når en familie oplever at et barn får kræft belaster det alle medlemmer af familien. Ved udskrivelse efter endt behandling er det ofte svært at få familien tilbage på sporet. I denne undersøgelse afprøver vi om psykologisk familie intervention til familier, hvor et barn har afsluttet primær behandling for kræft, kunne styrke familien. Interventionen består af en række besøg hvor hele familien deltager. For at gøre vores psykologisk støtte så ensartet som mulig har vi udarbejdet en manual for psykologens arbejde før vi påbegyndte undersøgelsen.

 

Do genetic factors explain depression after cancer?Cand. med. Nis Palm Suppli

Det er i en række tidligere undersøgelser vist, at der måske er nogle genetiske forhold der spiller en rolle for at få depression. Ved at koble informationer om kræftpatienter, som vi har identificeret i en stor kost undersøgelse og ved at finde oplysning om depression hos disse kræftpatienter vil vi undersøge om det også gør sig gældende for de omkring 20 % af kræftpatienterne der får en klinisk behandlings krævende depression.

 

Use of computer-based patient-reported data to assess long term and late effects of head and neck cancer at the point-of-careCand. scient. san. Trille Kjær

Kontrolleret undersøgelse. Mange kræftpatienter oplever, at de glemmer at få snakket om de problemer der er vigtigst for dem selv, når de kommer til kontrol. Igennem en udvikling og afprøvning af et elektronisk redskab som skal hjælpe klinikere med at screene for senfølger i den daglige klinik blandt hos hoved-hals kræft patienter, som bliver udfyldt i venteværelset på ambulatoriet, håber vi at hjælpe patienterne med at få undersøgt og gjort noget ved de problemer, der fylder mest i hverdagen efter at behandlingen for kræftsygdommen er afsluttet

 

Informal caregivers of patients with terminal cancer – from palliative care through bereavement

 

Cand. psych. Annika Berglind von Heymann-Horan

Palliative Care: Caregiver anxiety and depression – effects of a combined palliative care and dyadic psychological intervention in end-of-life care

Del af "The DOMUS Study: A randomized clihnical trial of accelerated transition from oncological treatment to continuing palliative care at home"

 

Palliative Care: Receiving the preferred place of deathCand. pharm. Mie Nordly

Del af "The DOMUS Study: A randomized clihnical trial of accelerated transition from oncological treatment to continuing palliative care at home"

 

Palliative Care: Factors contributing to all-cause hospital admission in incurable cancer: Results of a randomized controlled trialSygeplejerske (Cand. scient. san.) Kirstine Skov-BenthienDel af "The DOMUS Study: A randomized clihnical trial of accelerated transition from oncological treatment to continuing palliative care at home"


Redaktør