Team for Uro- og nefropatologi (URO og NEFRO)

Teamet varetager diagnostik, uddannelse og forskning inden for det urologiske speciale omfattende prostata, testis, nyre, binyre, blære, penis og retroperitoneum samt det nefrologiske speciale omfattende medicinske nyresygdomme herunder transplantation. De har samlet tilknyttet 3,2 speciallægeressourcer til at varetage området, ingen i forskningsstilling, men 3 lektorer (1 uro/nefro, 1 uro/sarkom og 1 nefro/hud) og vi er løbende medvejledere på PhD-projekter p.t. 3 forløb. De deltager løbende i projekter med de kliniske afdelinger, herunder et mangeårigt samarbejde med ”Danish Prostate Cancer Center (CPC)” med fokus på histopatologiske parametre og prognostiske markører i prostatacancer og aktuelt med projekt vedr. cirkulerende tumor-DNA. Desuden med afdeling for vækst og reproduktion og onkologisk afdeling med fokus på testiscancer og forstadier samt aktuelt projekt vedr. blærecancer. Peniscancer er også i fokus med afsluttet lokalt og nationalt projekt samt helt aktuelt deltagelse i nationalt projekt i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse (KB). Desuden er vi repræsenteret i flg. DMCG´er: DAPROCA, DATECA og DAPECA.

Forskning i prostatacancer: 
Samarbejde med CPC om:  
  • oprettelse af Danish Prostate Cancer Registry med 2 afsluttede kliniske PhD-projekter bl.a. vedr. prognostiske histopathologiske parametre.  
  • undersøgelse af prognostiske vævsbiomarkører (TMPRSS2-ERG, ERG protein, pro-NPY, 5hmC, AZGP1) bl.a. i 2 afsluttede PhD-projekter som medvejleder, men yderligere validering mangler før evt. klinisk anvendelse.
  • Anvendelse af nyindkøbt QX200 ddPCR system til undersøgelse af androgen receptor splicevariant 7 (AR-V7) på cirkulerende tumor-DNA er i opstart med forventet betydning for behandling af metastatisk prostatacancer. 

Desuden medvejleder på PhD-projekt vedr. motion og prostatacancer udgået fra center for aktiv sundhed.
Forskning i peniscancer:
  • sentinel lymfeknude med deltagelse i national opgørelse (DAPECA-1, DAPECA-3) samt sentinel lymfeknude med deltagelse i national opgørelse (DAPECA-1, DAPECA-3) samt lokalt projekt vedr. histopatologisk håndtering af sentinel lymfeknuder hvor resultatet medførte ændring af national retningslinjeHPV-relation (og P16) til peniscancer
  • deltaget i nationale studier (DAPECA-6, DAPECA-7) 
  • metaanalyse samt aktuelt i projekt i samarbejde med Afdeling for Klinisk Biokemi hvor der ses på prognostisk betydning af HPV og P16-ekspression.

Forskning i testiscancer 
  • PhD-projekt vedr. prognostiske histopatologiske parametre i stadium 1 testiscancer hvor resultat kan få betydning for opfølgende behandling af udvalgte patienter som p.t. alle indgår i active surveillance. 
  • PhD-projekt vedr. sekundære cancere eller senrecidiv ved testiscancer hvor FISH-metode anvendes.

Forskning i binyre og blærecancer 
  • PhD-projekt ”Development of a predictive model for the risk of metastatic disease in PPGLs”.
  • Undersøgelse af PD-L1 ekspression og FGFR-mutation i blærecancerpatienter med metastaserende sygdom

Visioner for fremtidens forskning 

Sideløbende med det daglige kliniske arbejde initierer og deltager teamet i forskning med fokus på forbedret diagnostik, opfølgning og behandling overvejende inden for cancersygdomme med projekter inden for prostatacancer, peniscancer, testiscancer, binyre og blærecancer. Teamets ønske og visioner er i videst muligt omfang at bidrage med deres viden og forståelse for patologiske forandringer i væv inden for alle de områder de beskæftiger sig med og gerne også inden for områder som aktuelt ikke er i projekt herunder transplantation. Teamet erkender, at high impact forskning kræver samarbejde med specialiserede grupper og visionen er at kunne deltage i forskningssamarbejder med sådanne grupper og bidrage med adgang til væv og vores viden om vævsforandringer m.m. inden for teamets område. Da teamet arbejdsdag er fyldt op med klinisk arbejde, må deres deltagelse i forskning tage hensyn til ressourcer og i tilfælde hvor bidraget er udover det der kan forventes i en almindelig arbejdsdag, er teamet villige til frikøb af patologtid til projekter.


Kontaktoplysninger på fagansvarlig i teamet
Birgitte Grønkær Toft, 
lektor, overlæge.


Redaktør