Klinisk Genetisk Klinik og uddannelse

Prægraduat lægeuddannelse

Fagsøjlen klinisk genetik i Institut for Klinisk Medicin,​ under det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, har for øjeblikket tre kliniske professorer (heraf et vakant lærestolsprofessorat) og to kliniske lektorer, som underviser medicinstuderende både på bachelordelen (kursus i diagnostiske fag, 6. semester) og kandidatdelen (samordnet med pædiatri og gynækologi/obstetrik, 12. semester). Klinikkens speciallæger og kliniske laboratoriegenetikere deltager tillige i vejledning af studerende i bacheloropgaver og kandidatspeciale-projekter, med hovedvejleder tilknyttet det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Postgraduat lægeuddan​nelse

Klinisk Genetisk Klinik modtager ph.d.-studerende indskrevet ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Klinisk Genetisk Klinik​ har et antal uddannelsesstillinger i specialet klinisk genetik, fordelt som introduktionsstillinger og hoveduddannelsesstillinger. Hove​duddannelsesforløbet, der omfatter de to matrikler Blegdamsvej og Gl. Landevej, er etableret, ligesom der samarbejdes med andre klinisk genetiske afdelinger i Danmark. Der er ansat en postgraduat klinisk lektor, som er ansvarlig for speciallægeuddannelsen i videreuddannelsesregion Øst.

Målbeskrivelsen for speciallægeuddannelsen i klinisk genetik blev senest revideret i 2015, og uddannelsesprogrammerne er revideret i overe​​​nsstemmelse hermed.

Speciallæger og kliniske laboratoriegenetikere fra KGK underviser på specialespecifikke kurser i speciallægeuddannelserne i klinisk genetik, p​​​ædiatri, gynækologi/obstetrik, neurologi og radiologi.

Præ- og postgraduat uddannelse af andre akademik​​​ere

Klinikken deltager i undervisning af humanbiologer og modtager specialestuderende f.eks. fra det naturvidensk​​abelige fakultet, og klinikkens speciallæger underviser på kandidatuddannelsen for professionsbachelorer. Der foreligger endvidere et internt uddannelsesprogram for en 4-årig specialistuddannelse som klinisk laboratoriegenetiker for cand.scient.'er.

Andre faggrup​per

Klinikken deltager i undervisning af professionsbachelorer (jordemoder- og bioanalytikerstuderende) ved klinisk ophold eller laboratorieophold i Klinisk Genetisk Klinik samt undervisning på professionshøjskolen Metropol.
Klinikken bidrager løbende til uddannelsen af lægesekretær(/-elever) samt sundhedsservicesekretærer.

Klinisk Genetisk Klinik har ansat genetiske vejledere, som h​ar en mellemlang videregående sundhedsfaglig uddannelse som sygeplejerske eller bioanalytiker med relevant efteruddannelse.

Det tilstræbes, at alle faggrupper i Klinisk Genetisk Klinik​ ajourfører ​​deres viden og kompetencer ved efteruddannelse, herunder ved deltagelse i eksterne kurser og ved struktureret intern undervisning/møder i klinisk genetiske emner.


Redaktør