Arvelige sygdomme - for fagfolk

​Information om arvelige sygdomme for fagfolk​

Definitioner og begreber

Arvelige (genetiske) sygdomme skyldes ændringer (mutationer) i arvemassen (genomet). Mutationer kan arves via en kønscelle eller være nyopstået i en kønscelle. ​

Mutationen findes i alle den pågældende persons celler. I visse tilfælde er mutationen dog opstået i tidlige embryonale celler (i fostertilstanden) efter befrugtningen (postzygotisk). Mutationen vil i dette tilfælde da kun findes i en del af cellerne. Dette kaldes mosaicisme. 

Mutationer kan være fra meget små, der vedrører blot et enkelt DNA basepar i et gen, til meget store, hvor et helt kromosom er overtalligt eller tabt.

Flere cancerformer skyldes klonale mutationer opstået i somatiske celler, som fører til abnorm funktion og vækst i et bestemt væv. Disse mutationer kan ikke videreføres til patientens børn.

 

"Arvelige sygdomme" anvendes i sædvanligt sprogbrug om monogene sygdomme, hvor der er mutation i et enkelt gen, førende til sygdom, som kan overføres til næste generation via en kønscelle. Der er for øjeblikket ca 5000 kendte monogene tilstande eller sygdomme, hvor den molekylærgenetiske basis er kendt. I disse tilfælde er gentestning med analyse af DNA mulig, og kan udføres fx på en blodprøve fra patienten. Se også under hjemmesiden "analyser".   Enkeltvis er sygdommene oftest sjældne. Monogene sygdomme arves med dominant, recessiv eller X-bunden arvegang, og gentagelsesrisikoen er ofte betydelig.

 

Genetiske syg​domme

Genetiske sygdomme er en samlebetegnelse for i kromosomsygdomme, monogene sygdomme, multifaktorielle sygdomme samt mitokondrie(DNA)sygdomme.

Kromosomafvigelser forekommer hos ca. ½ % af nyfødte. Ca. 3-5 % af børn har en medfødt misdannelse eller handicap, som kan være multifaktorielt  eller monogent betinget.

Omkring 1 % af befolkningen har en arvelig sygdom.

En gentagelsesrisiko i familien afhænger af sygdommens genetiske basis, og kan estimeres enten ud fra mutationstype og arvelovene, eller empirisk ud fra store kohorte undersøgelser.

 

Lægelige specialer med arvelige sygdomme – mistanke og henvisning

Stort set alle lægelige specialer har patienter med arvelige sygdomme, men der er ofte tale om relativt få patienter, hvorfor de indimellem  overses.  Der er arvelige (monogene) former for diabetes, Alzheimers sygdom, cancer, hjerte-kar sygdom, øjensygdomme, døvhed mm.

Hvis flere personer i slægten har samme sygdom/symptomer, kan det være (men er ikke nødvendigvis) en arvelig form. Usædvanlig tidlig forekomst af fx cancersygdom kan ligeledes indikere arvelig sygdom.  

Udviklingsforstyrrelser, misdannelser og autisme har ofte en påviselig genetisk årsag. Medfødt, kronisk sygdom med symptomer fra mange organsystemer er ligeledes ofte genetisk betinget.

Det skal understreges at varetagelse af arvelige sygdomme kræver
 tæt samarbejde mellem klinisk genetik og de relevante specialer.

Ambulante undersøgelser og rådgivning

Alle undersøgelser, udredning og rådgivning foregår ved ambulante besøg. Afdeling for Genetik modtager såvel patienter som raske familier med alle typer arvelige eller mistænkt arvelige sygdomme til udredning, diagnostik og genetisk rådgivning og risikovurdering.

Telefonrådgivning

Afdelingen tilbyder telefonrådgivning af andre klinikere, herunder praktiserende læger.

Tæt samarbejde med andre specialer

Afdelingen indgår i tværfaglige multidisciplinære teams og formaliseret samarbejde med andre relevante specialer, fx kardiologer, neurologer, pædiatere, øjen- og ørelæger. 

Gentestning

Korrekt diagnose er vigtig af hensyn til prognose, behandling og mulighed for evt. prænatal diagnostik.  Gentestning vil ofte indgå i udredningen, herunder præsymptomatisk testning samt anlægsbærertestning. I mange tilfælde er der i dag behandlingsmuligheder, som betydeligt kan afhjælpe tilstanden.

Henvisning og rådgivning

Lægen bør- sammen med patienten - overveje henvisning til genetisk udredning, tolkning og rådgivning ved:

 

 • Arvelige hørelidelser, arvelige øjensygdomme, herunder syndromiske former for døvhed og synsnedsættelse
 • Arvelige tarm-lever og galdevejssygdomme, herunder intrahepatisk cholestase og Wilsons sygdom
 • Arvelige blodsygdomme og immundefekter, samt vaskulære sygfomme, herunder fx hereditær hæmorragisk teleangiektasi
 • Arvelige stofskiftesygdomme, herunder medfødte enzymdefekter
 • Arvelige hudsygdomme, herunder ektodermale dysplasier, iktyosis, svær epidermiolysis bullosa, genodermatoser, fx xeroderma pigmentosum, ataksia teleangiektasia
 • Arvelig porfyri sygdom
 • Arvelig nyresygdom, herunder nefrotisk syndrom, Alports syndrom
 • Arvelige skelet- og bindevævssygdomme, herunder fx dværgvækst
 • Arvelige lungesygdomme, herunder fx cystisk fibrose
 • Arvelige hjertesygdomme, herunder kardiomyopatier, ionkanalsygdomme og lipidsygdomme, pluselig hjertedød. Varetages bl.a. i samarbejde med kardiologiske afdelinger for arvelige hjertesygdomme.
 • Arvelige neurologiske og neuromuskulære sygdomme, herunder muskeldystrofi, myopati, spinal muskelatrofi, polyneuropati, samt sent debuterende neurodegenerative tilstande, arvelig demens, ALS, spinocerebellar ataksi, hereditær spastisk paraplegi, Huntingtons sygdom
 • Disposistion til arvelig coloncancer, herunder hereditær non-polyposis colorektalcancer (HNPCC), familiær colonpolypose (FAP)
 • Disposition til arvelig brystcancer og arvelig bryst-- og ovariecancer (HBOC)
 • Disposition til arveligt malignt melanom, arvelig pancreascancer, arvelig nyrecancer
 • Andre arvelige komplekse cancersygdomme MEN, fæokromocytom, retinoblastom, Gorlins syndrom, Li Fraumeni syndrom , Vo Hippel Lindau syndrom
 • Kromosomsygdomme, som Down syndrom, Turner og Klinefelter syndrom samt mikrodeletionssyndromer som fx 22q11 deletion
 • Udviklingshæmning, medfødte misdannelser og autisme, herunder diagnostisk uafklarede og komplekse medfødte tilstande
 • Kønsudviklingsforstyrrelser, (disorders of sexual development, DSD), herunder adrenogenitalt syndrom, Morris syndrom, gonadedysgenesi

En del patienter med arvelig sygdom får først stillet en korrekt diagnose efter mange års uvished. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på muligheden af arvelig sygdom.

Ved henvisning

Når en patient henvises til rådgivning eller udredning, har vi brug for meget detaljerede og nøjagtige  oplysninger om:

 • Den pågældende sygdom
 • Diagnose(r)
 • Tidligere behandlingssteder
 • CPR på henviste og afficerede familiemedlemmer.

 

Redaktør