Afdeling for Genetik og uddannelse

Prægraduat lægeuddannelse

Fagsøjlen klinisk genetik i Institut for Klinisk Medicin, under det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, har for øjeblikket tre kliniske professorer og fire kliniske lektorer, som underviser medicinstuderende både på bachelordelen (kursus i diagnostiske fag, 6. semester) og kandidatdelen (samordnet med pædiatri og gynækologi/obstetrik, 12. semester). Afdelingens speciallæger og kliniske laboratoriegenetikere deltager tillige i vejledning af studerende i bacheloropgaver og kandidatspecialeprojekter, med hovedvejleder tilknyttet det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Postgraduat lægeuddannelse

Afdeling for Genetik modtager ph.d.-studerende indskrevet ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Afdeling for Genetik har et antal uddannelsesstillinger i specialet klinisk genetik, fordelt som introduktionsstillinger og hoveduddannelsesstillinger. Uddannelseslægerne arbejder primært på matriklen på Blegdamsvej. Der er ansat en postgraduat klinisk lektor, som er ansvarlig for speciallægeuddannelsen i videreuddannelsesregion Øst.

Uddannelsesprogrammerne følger målbeskrivelsen for speciallægeuddannelsen i klinisk genetik.

Speciallæger og kliniske laboratoriegenetikere fra Afdeling for Genetik underviser på specialespecifikke kurser i speciallægeuddannelserne i klinisk genetik, pædiatri, gynækologi/obstetrik, dermatologi, neurologi og radiologi.

Postgraduat uddannelse af kliniske akademikere

Klinisk Genetik har et nationalt uddannelsesprogram for en 4-årig specialistuddannelse som klinisk laboratoriegenetiker for kliniske akademikere. Som udgangspunkt skal alle nyansatte kliniske akademikere indgå i uddannelsesprogrammet. Uddannelsesprogrammerne følger målbeskrivelsen for uddannelsen til kliniske laboratoriegenetiker og giver direkte adgang til at søge om europæiske certificering som ”European registered Clinical Laboratory Geneticist”.

Præ- og postgraduat uddannelse af andre akademikere

Afdelingen deltager i undervisning af humanbiologer og modtager specialestuderende f.eks. fra det Naturvidenskabelige og det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, og afdelingens speciallæger og kliniske akademikere underviser på kandidatuddannelsen for professionsbachelorer.

Bioanalytikeruddannelsen

Afdeling for Genetik modtager bioanalytikerstuderende fra Københavns Professionshøjskolen Metropol. Bioanalytikeruddannelsen veksler mellem undervisning på uddannelsesstedet og klinisk praktik og afsluttes med et bachelorprojekt. Der er ansat en bioanalytikerunderviser i afdelingen, der tilrettelægger og vejleder bioanalytikerstuderende i afdelingen samt deltager i vejledning af studerendes bacheloropgave. 

Den kliniske undervisning er tilrettelagt efter uddannelsens semesterbeskrivelser og vil være praksisnært med kobling af den teoretiske viden ved bl.a. laboratorieøvelser, perspektivering og refleksionsopgaver.

Afdelingen deltager i undervisning af bioanalytikerstuderende på Københavns Professionshøjskolen Metropol.

Andre faggrupper

Afdelingen deltager i undervisning af jordemoderstuderende ved klinisk ophold i Afdeling for Genetik samt ved undervisning på Københavns professionshøjskole Metropol.

Afdelingen bidrager løbende til uddannelsen af lægesekretær og sundhedsservicesekretærer.

Afdeling for Genetik har ansat genetiske vejledere, som har en mellemlang videregående sundhedsfaglig uddannelse som sygeplejerske eller bioanalytiker med relevant efteruddannelse.

Det tilstræbes, at alle faggrupper i Afdeling for Genetik ajourfører deres viden og kompetencer ved efteruddannelse, herunder ved deltagelse i eksterne kurser og ved deltagelse i struktureret intern undervisning eller møder i klinisk genetiske emner.Redaktør