Forbedringsafdelingen

​Forbedringsafdelingen er en stabsafdeling, som understøtter de kliniske funktioners arbejde med at sikre kvalitet, patientsikkerhed, undgå spild, optimere arbejdstilrettelæggelsen og sikre sammenhæng på tværs af hospitalet, så patienterne oplever sammenhængende patientforløb.

Forbedringsafdelingens opgave er at understøtte afdelingernes daglige drift på Rigshospitalet. Derudover er vi tovholdere for større tværgående tiltag på hospitalet.

Vi assisterer, når afdelinger har brug for hjælp til opgaver, der vedrører patientsikkerhed, arbejdsmiljø, ledersparring, kvalitetsudvikling eller implementering af større tiltag.

Nogle af vores hovedopgaver

  • Vi er tovholdere for større tværgående tiltag – for eksempel Sundhedsplatformen, patientansvarlig læge, kvalitetsprogrammet og under indflytning i nybyggerier.
  • Vi hjælper med at gennemføre indsatser. 
  • Rådgivning om arbejdspladskultur, mobning, stress, vold og trusler, ergonomi og om fysisk arbejdsmiljø og arbejdsskader.
  • Statistisk bearbejdning af data til forbedringsarbejde.
  • Rådgivning om tværsektorielt samarbejde, for eksempel elektronisk kommunikation mellem hospital og kommuner.
  • Vi underviser i hjertestopkurser og ergonomi.

Se flere eksempler på hvad vi kan hjælpe med herunder

Kontakt

Mikael Buhl, stabschef Forbedringsafdelingen
Tlf.: 21 75 09 42, mikael.buhl@regionh.dk


Se medarbejdere i Forbedringsafdelingens sekretariat


Socialsygeplejerskerne

Socialsygeplejerskerne understøtter socialt udsatte patienter oftest hjemløse og patienter med overforbrug af stoffer og alkohol. De hjælper både under patientens indlæggelse og i ambulante forløb.

Det betyder, at de kan deltage i undersøgelser, ved samtaler og under behandling - som sparringspartner for både patient og personale Socialsygeplejerskerne samarbejder tæt med personalet på afdelingerne, med patienten, med de kommunale tilbud og NGO organisationerne for at sikre en god udskrivelse, og ordentlig opfølgning på behandling. Dette arbejde munder ofte ud i  brobygning fx til rusmiddelbehandling og botilbud.

Socialsygeplejerskerne følger patientens forløb på tværs af afdelingerne for at være med til at skabe tryghed og overblik, og samarbejder med lavtærskeltilbud som sundhedsklinikker, gadeplansmedarbejdere, væresteder osv. De har også indgående  viden om rusmiddelbehandling og tilbud, abstinensbehandling og smertebehandling til udsatte patienter

Socialsygeplejerskerne underviser også personale i sygepleje til socialt udsatte patienter.

Socialsygeplejerskerne forsøger at medvirke til at patienter på trods af udsathed og social sårbarhed kan modtage og gennemføre relevant behandling. Socialsygeplejerskerne arbejder på at mindske ulighed i sundhed og ulighed i behandling.Sundhedsaftale og samarbejde med kommunerne

Samordningskonsulenterne yder rådgivning og sparring i forhold til, hvordan sundhedsaftalen kan udmøntes i praksis.Elektronisk kommunikation mellem Rigshospitalet og kommunerne

Samordningskonsulenterne står også til rådighed for rådgivning og sparring i forhold til, hvordan den elektroniske kommunikation bør fungere mellem hospitalet og kommunerne.Genoptræningsplaner og rehabilitering

Samordningskonsulenterne yder rådgivning og sparring til at udforme genoptræningsplaner og til at sikre bedst mulig rehabilitering for hospitalets patienter.​Kursusportalen - rådgivning og vejledning

​Vi varetager centraladministratorrollen ved at rådgive og vejlede centre/klinikere om brug af Kursusportalen, vi faciliterer netværk og opretter kurser på hospitalsplan.​Arbejdsmiljø og ledelsesudvikling

Kontakt 

Morten W. Andersen, enhedschef
Tlf.: 24 42 87 09, morten.westerbjerg.andersen@regionh.dk

Se medarbejdere i Arbejdsmiljø og LedelsesudviklingSparring og indsatser til et bedre arbejdsmiljø

Vi giver sparring til ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljøgrupper og gennemfører indsatser i klinikker, der sigter på at styrke driften med et godt arbejdsmiljø. Det kan være som en enkelt workshop,  det kan være et længere forløb eller som telefonrådgivning.Ledersparring om den daglige drift

Vi giver sparring til ledere, lederpar og ledergrupper i tilknytning til udfordringer i den daglige drift. Det kan bestå af et enkelt møde eller det kan tilrettelægges som et længere forløb.Tværgående indsatser

Vi er tovholdere for tværgående indsatser, fx indflytning i Nordfløjen, TrivselOP, de løbende trivselsmålinger, Tjek på ergonomien og Lærende audit (forflytning.)Byggeprojekter og ombygninger - rådgivning

Vi bidrager med ekspertvurderinger og dialog - det kan være  tjek af tegninger og vurdering af ergonomi, pladsforhold og indretning i sammenhæng med hensigtsmæssige arbejdsgange og lovkrav.Arbejdsskader

Vi rådgiver om anmeldelse, forebyggelse og håndtering af arbejdsskader.Efteruddannelse for arbejdsmiljøorganisationen

​Vi gennemfører den årlige arbejdsmiljødag på Rigshospitalet, den supplerende arbejdsmiljøuddannelse og temadage for centrenes arbejdsmiljøorganisation.Kvalitet og patientsikkerhed

Se medarbejdere i Kvalitet og patientsikkerhed


Kvalitetsudvikling og forbedringsarbejde

Vi understøtter handle- og implementeringsplaner og medvirker til at udvikle og afprøve nye metoder indenfor forbedringsarbejdet. 

Vi varetager desuden projektledelse af større tværgående og strategiske projekter  og indsatser, som er prioriteret af hospitalets ledelse. 

Vi hjælper med audits, afsnitsbesøg og tracere og medvirker til at understøtte tværgående og lokale problemløsninger.Analyser, statistik og databearbejdning

Vi kan analysere og bearbejde data statistisk, så det kan bruges som udgangspunkt for klinikkens forbedringsarbejde.

Vi producerer, validerer og præsenterer data på alle organisatoriske niveauer, Via Rigshospitalets monitoreringsplan skaber vi overblik og fremdrift på prioriterede indsatsområder, et eksempel er monitorering af kræftpakkeoverholdelse gennem "SMaK" (Struktureret Monitorering af Kræftpakker). Dybdegående dataanalyser ved komplekse ledelsesmæssige problemstillinger

​Vi behandler komplekse ledelsesmæssige problemstillinger med mange interagerende faktorer. Analyserne tilpasses opgavestillers behov, og kan spænde fra deskriptiv statistik til prædiktive modeller. Til sidstnævnte anvendes både simuleringsteknik, såsom discrete event simulering og system dynamics, samt machine learning algoritmer. Bedre patientsikkerhed

​Vi understøtter arbejde med at højne patientsikkerheden, blandt andet  gennem samarbejde om utilsigtede hændelser, ved at gennemføre  analyser og ved opsamling af erstatningssager og hændelser. Nationale kliniske databaser

​Vi deltager i koordinering, udvikling af -og support til ledelser og klinikers arbejde med de nationale kliniske databaser.Vejledninger, instrukser og politikker (VIP)

Vi fungerer som koordinator, rådgiver og vedligeholder af VIP-systemet, og bidrager til at alle tværgående vejledninger er entydige, opdaterede og tilgængelige. Ved enkelte særlige behov, afholder vi workshops og undervisning i VIP systemet. 

Vi yder assistance til lokale tilføjelser og til de tværregionale(SP), regionale og tværgående Rigshospitals-VIP'er.

Endelig vurderer vi ændringsforslag til VIP'er i samarbejde med de enkelte klinikker og tager stilling til videre proces og evt. videre behandling (ved Regionens Kvalitet- og Patientsikkerheds Enhed).Undervisning i hjerte-lungeredning

Vi er ansvarlige for at afholde den obligatoriske undervisning i hjerte-lungeredning (HLR), som alle kliniske medarbejdere skal udføre hvert andet år. Udover vores undervisning ved fremmøde, tilbyder vi også  mulighed  for at træne HLR på selvtræningsdukken.

Vi tilbyder desuden undervisning til alle eller flere medarbejdere på et afsnit eller i en klinik. Det kan være i forbindelse med møder, temadage eller andet.Digitalisering

Kontakt 

Christian Koerner, enhedschef
Tlf: 23 70 03 27, christian.koerner@regionh.dk

Se medarbejdere fra Digitalisering


Sundhedsplatformen

Vi koordinerer hospitalets indsats for at forbedre brugen af Sundhedsplatformen. Vi yder bl.a. assistance til at introducere Sundhedsplatformen til personalet i klinikken, vi hjælper med at tilpasse arbejdsgange omkring platformen og identificerer generelle problemstillinger.Bedre patientforløb og drift

Er der brug for at styrke patientens forløb gennem hospitalet, eller for at optimere driften ved at ændre på arbejdsgange, så kan vi hjælpe med at facilitere en god og konstruktiv drøftelse og arbejdsproces.Optimering af kræftpakker

Vi kan hjælpe med at styrke datagrundlaget i jeres arbejde med kræftpakker og kaste lys over de muligheder, klinikken har for at sikre overholdelse af kræftpakketiderne.Nye bygninger, nye arbejdsgange

Vi kan hjælpe med at udvikle nye arbejdsgange, når  der skal tages nye bygninger i brug. Det kan for eksempel være gennem simuleringstests, der kan vise, hvordan fremtidige arbejdsgange kan fungere. Det er metoder og test, vi allerede har brugt ved nybyg som fx Sterilcentralen og Nordfløjen.Tilrettelæggelse og afvikling af forbedringsprojekter

Vi kan hjælpe med at tilrettelægge og afvikle forbedringsprojekter, når I vil styrke klinikken med et forbedringsprojekt, oftest som temadage eller arbejdsmøder hvor vores rolle som regel vil være at skræddersy et konkret forbedringsforløb, afholde arbejdsmøder i klinikken og at følge implementering til dørs. Innovation – vi hjælper gode ideer videre

Vi kan hjælpe gode ideer videre, så de bliver nyttiggjort. Blandt andet ved at rådgive og ved at hjælpe med at skabe gode kontakter til de rette samarbejdspartnere.
Redaktør