​Arbejdsmiljø og ledelsesudvikling

Du kan finde informationsmateriale om:

Psykologisk tryghed

Psykologisk tryghed i arbejdsfællesskaber

Teams med høj psykologisk tryghed er mere succesfulde, effektive og præget af arbejdsglæde. Denne guide handler om at skabe psykologisk tryghed, så medarbejderne stiller spørgs¬mål, er åbne omkring fejl og tør komme med idéer og forslag. 
Hent drejebogen

Feedback

Klar tale 

GUIDE TIL FEEDBACKVÆRKTØJET - Klar Tale er et værktøj til at øve sig i at få sagt de svære ting, hvad enten de er positive eller negative. Det egner sig særligt som forberedelse til feedback, fx på en medarbejders performance eller feedback til en nyuddannet kollega. 


Lommekort til klar tale

LOMMEKORT TIL FEEDBACKVÆRKTØJET - Praktiske lommekort, som husker dig på de vigtigste elementer i Klar Tale.Spilleregler for feedback

SPILLEREGLER – Konkrete og praktiske regler, som sikrer en tryg og konstruktiv feedback. Feedbackkultur på Rigshospitalet

EN GUIDE TIL LEDEREN - En god feedbackkultur er en, hvor alle ansatte sammen udvikler evnen til at skabe nye svar på de ofte komplekse udfordringer, som præger et moderne hospital. 


Feedback i mindre grupper

GUIDE TIL FEM KONKRETE METODER – Trin-for-trin beskrivelse af fem metoder, som man kan bruge til at give feedback i mindre grupper, fx feedback på en konkret situation. Hent guidenFeedback i hele personalegruppen

DREJEBØGER TIL PERSONALEMØDER – Redskaber til at indføre feedbackmetoder i hele afsnittet eller enheden.


Tag godt imod de nye

Tag godt imod de nye

Det kræver ressourcer at modtage nye medarbejdere, men det er en god investering.
Tag godt imod de nye sygeplejersker

Det kræver ressourcer at modtage nye medarbejdere, men det er en god investering.Modtagelse og introduktion af nye læger

- inspiration til et godt arbejds- og læringsmiljø for læger på Rigshospitalet
Ledelse

Bliv bedre til at lede forandringer

Denne guide har til formål at støtte dig i, hvordan du som leder kan agere i de forandringer, som hverdagen på Rigshospitalet er præget af.
Hent vejledning
 


Konflikter blandt medarbejdere

Denne vejledning er udarbejdet til dig, som er leder og oplever konflikter mellem to eller flere medarbejdere i dit afsnit eller din enhed. Den kan også give inspiration til arbejdsmiljørepræsentanter (AMiR) og tillidsrepræsentanter (TR). Hovedvægten i vejledningen ligger på isolerede konflikter mellem to medarbejdere.

Realistiske forventninger til din lederrolle

Har dine medarbejdere realistiske forventninger til, hvad du kan udrette som leder? Har du? Og har medarbejderne realistiske forventninger til, hvad de selv skal bidrage med?
Hent vejledning
 


 

Drejebog til dialogmøde om modtagelse

Hvordan tager vi imod nye medarbejdere? Med udgangspunkt i videoen Ny på Rigshospitalet.
Ergonomi

Ergonomi i sundhedsplatformen

FAKTA-ARK – De nye 23-tommers skærme og mobile arbejdsstationer stiller krav til indretning og brug. Her kan du læse om, hvordan du bruger dem ergonomisk korrekt.
 


Vejledning om forflytning på Rigshospitalet

VEJLEDNING - Måden vi organiserer og udfører forflytning og mobilisering på har stor betydning for personalets arbejdsmiljø og forebyggelsen af arbejdsskader og nedslidning. Den har samtidig stor betydning for behandlingen og plejen af patienterne, særligt i forhold til forebyggelsen af tryksår.


Samarbejde

Dialogmøde om klinikkens samarbejde

DREJEBOG TIL LEDEREN – Opskrift på et møde, hvor I får konkretiseret, hvad der styrker, og hvad der svækker samarbejdet i afdelingen. Kortlægning af faggruppernes bidrag

DREJEBOG TIL LEDEREN – Formålet er at skabe en fælles forståelse af kerneopgaven og blive klar over, hvor samarbejdet mellem faggrupper eller team bør forbedres for at sikre en bedre opgaveløsning. 


Kortlægning af relationel koordinering i grupper

DREJEBOG TIL LEDEREN – Formålet med dialogmødet er at få et billede af samarbejdsevnen i afdelingen, og hvor der bør sættes ind for at forbedre samarbejdet. 
Fokusgruppeinterview
DREJEBOG TIL LEDEREN OG INTERVIEWEREN – Formålet er at få et mere dybtgående kendskab til et tema og eventuelle ideer til forbedringer. Fokusgruppeinterviewene åbner op for flere perspektiver og synspunkter på et tema. Udvikling af løsninger med Fisk og Pil
DREJEBOG TIL ARBEJDSGRUPPEN – Fisk og Pil er en metode til at udvikle løsninger i en arbejdsgruppe. 
Sæt ord på visionerne

DREJEBOG TIL LEDEREN – En metode til at få skabt pejlemærker og handlingsplaner for udviklingen af jeres arbejdsplads. Det kan fx være det gode arbejdsmiljø, det gode samarbejde eller det gode patientforløb. 


Skab arbejdsglæde

DREJEBOG TIL MØDELEDEREN – Formålet med mødet er at fokusere på, hvad der skaber arbejdsglæde og finde frem til, hvordan I kan udvikle den sammen og hver især. Tjekliste til styring af projekter

TJEKLISTE TIL PROJEKTLEDEREN - Brug tjeklisten både inden I går i gang med en indsats/et projekt på jeres arbejdsplads og undervejs i projektforløbet, fx når I gør status eller følger op. 
Stress

Forebyggelse og håndtering af stress

VEJLEDNING:  Denne vejledning er primært skrevet til dig, der er leder, arbejdsmiljørepræsentant eller tillidsrepræsentant i en klinik eller et afsnit, som har fokus på at forebygge og håndtere stress. 
I kan derfor bruge vejledningen, både hvis I har alvorlige problemer med stresssygemeldinger og hvis I generelt har trivsel i opgaveløsningen, som I ønsker at fastholde.
Hent vejledningen

Ingen stress: alles ansvar

FILM: Det er en sejlivet myte, at stress er selvforskyldt og kun rammer de svage og perfektionisterne. Rigshospitalets nye, håndtegnede stressfilm punkterer myten og lægger op til en diskussion af stress hos jer, fx på et afdelingsmøde.
Se filmen


Stress – hvad er der på spil?

Et kortspil som sætter gang i en dialog i arbejdsfællesskabet med udgangspunkt i filmen ”Ingen stress – alles ansvar”.

Kom i gang med prioriteringstrappen 

DREJEBOG: Ved hjælp af fælles, klare prioriteringer af arbejdsopgaverne og et simpelt system med grønne, gule og røde dage, får I en effektiv måde at håndtere ekstraordinær travlhed, så den ikke skaber kaos og stress. 


Plakater til prioriteringstrappen

PROCES- OG FORMIDLINGSVÆRKTØJ: Kan printes ud eller trykkes i stort format. Procesplakaten kan I bruge i jeres prioriteringsproces, formidlingsplakaten kan I bruge til at gøre prioriteringerne kendt. 


Håndtering af høje følelsesmæssige krav

LEDERGUIDE: Til klinikker og afsnit, som har fået påbud fra Arbejdstilsynet eller som har brug for at håndtere høje følelsesmæssige krav, fx i forbindelse med opfølgning på TrivselOP. 


Håndtering af stor arbejdsmængde og tidspres

LEDERGUIDE: Til klinikker og afsnit, som har fået påbud fra Arbejdstilsynet eller som har brug for at håndtere stor arbejdsmængde og tidspres, fx i forbindelse med opfølgning på TrivselOP. 
Mobning og omgangstone

Håndtering af mobning på Rigshospitalet

VEJLEDNING: Støtte til ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter på Rigshospitalet, som har behov for hjælp til at håndtere og forebygge situationer, hvor ansatte oplever at blive mobbet på arbejdspladsen. 


Forebyg mobning – Styrk tilliden 

FILM: Filmen forklarer en ny forståelse af mobning, som ikke handler om de svage og de stærke men om en uhensigtsmæssig håndtering af utryghed, mistillid og usikkerhed i arbejdsfællesskaber. Egner sig som udgangspunkt for diskussion på afdelingsmøde m.v. 


Mobning – hvad er der på spil?

Et kortspil som sætter gang i en dialog i arbejdsfællesskabet med udgangspunkt i filmen ”Forebyg mobning – styrk tilliden”.

Mobning – findes det hos os?

DREJEBOG TIL DIALOGMØDE:  Kan fx bruges, hvis jeres TrivselOP viser tegn på mobning. Tager udgangspunkt i filmen Forebyg mobning – Styrk tilliden.Det er ikke lige meget, hvordan vi taler til hinanden

GUIDE:  Guiden tager udgangspunkt i nogle spilleregler for god omgangstone og viser, hvordan man kan arbejde med dem.Kort om mobning

INFORMATION TIL MEDARBEJDERNE – En kort introduktion til mobning, det tager udgangspunkt i, at det ikke handler om de onde og de svage men om kulturen i hele personalegruppen. Det kan du gøre, hvis du oplever at blive mobbet

RÅD TIL MEDARBEJDEREN – Beskriver de enkelte skridt, du som medarbejder kan tage. 
V
ejledning om seksuel chikane
VEJLEDNING – En kort vejledning til lederen og medarbejderrepræsentanterne af de vigtigste skridt i håndteringen af seksuel chikane. Sådan håndterer du samtaler om krænkende adfærd

GUIDE TIL LEDERE OG TILLIDSREPRÆSENTANTEN – En kort og praktisk guide til en vanskelig samtale. 
Bedre møder

Sådan skaber du et vellykket møde

PLANLÆGNINGSGUIDE TIL LEDEREN - Det skal overraskende lidt til for at gøre møderne bedre, og denne guide er et godt sted at begynde. Den sætter fokus på din planlægning, fordi det er her du lægger grunden til det vellykkede møde.  


Tips & tricks til bedre møder på Rigshospitalet

TIPS & TRICKS TIL MØDELEDEREN - Her er samlet 31 tips og tricks, som du kan bruge i din planlægning, under møderne og i opfølgningen. Brug dem eventuelt sammen med guiden Sådan skaber du et vellykket møde.
Arbejdsmiljøgruppen

Håndbog for arbejdsmiljøgruppen

Håndbogen gennemgår opgaverne, uddannelsen og valg til gruppen. Desuden er der tip til samarbejdet og råd om rollefordelingen.Arbejdsmiljørepræsentantens opgaver

En kort introduktion (to sider) til opgaverne som arbejdsmiljørepræsentant.


Natarbejde

Giv nattevagten et servicetjek

INSPIRATION - Pjecen fokuserer på, hvad du som leder og I som arbejdsmiljøgruppe kan gøre for at forbedre arbejdsmiljøet på nattevagterne. Det handler blandt andet om lederfokus, indflydelse og anerkendelse og meningsfuldt arbejde. Trusler og vold

Forebyggelse af trusler og vold på Rigshospitalet

VEJLEDNING - Alle afsnit med patientkontakt skal udarbejde en lokal instruks, som supplerer hospitalets overordnede instruks på området. Denne vejledning hjælper jer til at udarbejde instruksen på den mest hensigtsmæssige måde. Desuden er der hjælp til at udarbejde en forebyggelsesplan.


Defusing efter traumatiske hændelser

GUIDE - En defusing er en delvist struktureret gruppesamtale med de medarbejdere, der har været involveret i en episode af en traumatiserende karakter. Guiden viser trin for trin, hvordan I kan gennemføre defusingen.


Tre actioncards til opslagstavlen

ACTIONCARDS – Tre actioncards om trusler og vold, som du kan printe ud og hænge op. Det tager udgangspunkt i tre situationer: Hvis du selv bliver udsat for trusler og vold, hvis det går ud over din kollega eller hvis du er leder, og det går ud over én af dine medarbejdere.


Rigshospitalets procedure ved trusler og vold

INSTRUKS – En procedure, der gælder for hele hospitalet i situationer, hvor medarbejdere i egenskab af ansatte på Rigshospitalet udsættes for vold eller trusler fra patienter, pårørende eller andre. 


Politik om trusler og vold

POLITIK - Vold og trusler er ofte et udtryk for afmagt, frustration eller fortvivlelse, som kan være knyttet til eget eller en pårørendes sygdomsforløb. Uanset baggrunden accepterer Rigshospitalet ikke vold og trusler fra patienterne og de pårørende eller for den sags skyld fra kolleger. 


IPLS

Interprofessionel Læring og Samarbejde

INTRODUKTION - Interprofessionel læring og samarbejde, IPLS, går ud på, at medarbejderne udover deres egen faglighed har en viden om andre faggruppers kunnen og bruger den i samarbejdet omkring pleje og behandlingen af patienten på en måde, hvor patientens stemme altid bliver hørt. 


Involverende stuegang 

METODE – Dette dokument fra Sundhedsstyrelsen beskriver den involverende stuegang, baseret på IPLS. Det bygger på erfaringer fra det daværende Glostrup Hospital. 
Forstyrrelser

Færre forstyrrelser i hverdagen

VÆRKTØJ OG INSPIRATION – Pjecen er en samling eksempler på, hvad afdelinger på Rigshospitalet har gjort for at minimere forstyrrelser. Desuden er der eksempler på metoder.
Hent pjecen


Bedre arbejdsgange/5S

5S – orden og overblik

LEANVÆRKTØJ – en metode til hvordan man systematisk kan rydde og holde orden og på den måde skabe et mere effektivt arbejdsmiljø med færre forstyrrelser. 
Social kapital

Bedre samarbejde med fokus på kerneopgaven

INTRODUKTION TIL SOCIAL KAPITAL – Social kapital er en ressource, vi kan styrke og bruge til at blive mere effektive, levere bedre kvalitet og skabe bedre trivsel på arbejdet. 


Dilemmaer

Lav jeres egen Mads & Monopolet

DREJEBOG - Hverdagen på Rigshospitalet er fuld af dilemmaer, og det kan være svært at få tid til at tale om dem på en konstruktiv måde. Denne guide viser, hvordan I kan få hul på snakken ved at arrangere en dilemmadebat i stil med radioprogrammet Mads & Monopolet. Sorg

Når en medarbejder er i sorg

LEDERGUIDE:  Guide til ledere, der har en medarbejder i sorg og krise i forbindelse med dødsfald eller alvorlig sygdom hos et barn, en ægtefælle eller en anden person, som står vedkommende nær. Redaktør