Strategi 2015-2017

​Strategiplanen for Onkologisk Klinik er udarbejdet med baggrund i Region Hovedstadens vision og mission og tager herunder udgangspunkt i Rigshospitalets og Center for Kræft og Organsygdommes strategiske indsatsområder​​​.

​​​​Vision

Den overordnede vision for Onkologisk Klinik er, at patienterne altid tilbydes behandling og pleje på højeste internationale niveau - og at der i alle sammenhænge tages højde for det enkelte menneskes særlige situation, behov og ønsker.

Vores kliniske og eksperimentelle kræftforskning skal have national og international gennemslagskraft.

Forskning og udvikling indgår i daglig klinisk praksis som naturlige og nødvendige indsatser med inddragelse af alle personalegrupper - og ny viden skal hurtigst muligt komme patienterne til gode.

Kræftpatienters sygdoms - og behandlingsforløb er komplekse og langvarige med involvering af mange forskellige fagpersoner, specialer og enheder. Dette kræver systematik og professionalitet i planlægning, koordinering og samarbejde.

Forudsætningen for en høj faglig kvalitet er, at personalet har de nødvendige kompetencer. Dette kræver prioritering af fortløbende uddannelse på alle niveauer.

Vi skal sikre en god uddannelseskultur, anerkende og prioritere talent og sikre såvel rekruttering som fastholdelse af dygtige medarbejdere.

Onkologisk Klinik skal være præget af et stærkt fagligt fællesskab, faglig stolthed, idealisme og arbejdsglæde.

Indsatsområder 2015-17

Indsatsområderne i Onkologisk Klinik omfatter både den faglige, den patientoplevede og den organisatoriske kvalitet.

  • Faglig kvalitet
    Faglig kvalitet indebærer, at behandling, pleje, forskning og uddannelse er af høj international klasse.
  • Patientoplevet kvalitet
    Patientoplevet kvalitet indebærer, at patienter og pårørende er tilfredse med deres forløb og at de oplever sig mødt med respekt, inddraget, hørt og set.
  • Organisatorisk kvalitet
    Organisatorisk kvalitet indebærer, at patientforløbene er veltilrettelagte og gennemskuelige, at ressourcerne anvendes på en hensigtsmæssig måde, og at arbejdsgange fortløbende bliver vurderet og ved behov ændret, så forløbene opleves sammenhængende, effektive og meningsfulde for patienter, pårørende og personale.​
Redaktør