Ph.d.-projekter i Onkologisk Klinik

Der er mange ph.d.-studerende tilknyttet klinikken. Her kan du få et overblik over projekterne.

​​

​Disputatsprojekter i klinikken​

TitelDoktorandKort beskrivelse af projektet
​Toxicity Attributed to Genetic Polymorphisms in Testicular Germ Cell Tumor Survivors
​Cand. med. Jakob Lauritsen
​Projektets formål er at undersøge om genetiske variationer kan forudsige senkomplikationer efter behandlingen hos patienter med testikelkræft​
Cardiovascular complications after treatment for Hodgkin lymphoma Cand. med., ph.d. Maja MaraldoFormålet er at undersøge risikoen for hjerte-kar komplikationer efter behandling af Hodgkin lymfom førhen, nu og i fremtiden.
Signs and symptoms of hypogonadism in testicular cancer survivors
Cand. med. Mikkel Bandak
Projektets formål er at undersøge tegn på hypogonadisme hos tre grupper af langtidsoverlevere efter behandling for testikelkræft, samt at undersøge effekten af testosteron substitution hos langtidsoverlevere med kompenseret hypogonadisme.

Ph.d.-projekter​

Projekttitel
Ph.d. studerende​Kort beskrivelse af projektet
The risk of depression in men with prostate cancer and their partners – nationwide population-based studies
​Cand. Med. Anne Sofie Friberg
​Projektet er register-baseret og har til formal at undersøge om mænd med prostatacancer og deres partnere er i øget risiko for depression i forhold til mænd uden kræft og deres partnere. Vi vil undersøge om særlige socio-økonomiske eller kliniske faktorer kendetegner de patienter og partnere, der er i øget risiko mhp. information, screening, tidlig opsporing og intervention i klinikken.
​Radiotherapy delivery to pediatric and adolescent patients. Optimizing treatment to reduce the risk of late effects
​Cand. med. Anni Young Lundgaard
​Projektets formål er at undersøge om strålebehandling i dybt holdt åndedræt kan implementers i behandlingen af børn med kræft i alderen 5-17 år
​YKL-40 in Brain Tumor Stem Cells and Treatment of Glioblastoma
​Cand. med. Camilla Bjørnbak Holst 
​Projektets formål er at undersøge glykoproteinet YKL-40 i hjerneudvikling, som prognostisk biomarkør hos patienter med hjernekræft og som target for behandling af hjernekræft i prækliniske forsøg.  
​Children and adolescents with life-threatening and –limiting diagnoses in Denmark.
​MHP, Spl., Camilla Lykke 
​Children and adolescents with life-threatening and –limiting diagnoses in Denmark.
​Individualized optimization of radiotherapy for intraocular tumors
​Cand. scient. Charlotte Alfast Espensen
​Projektets formål er at udvikle individualiseret strålebehandling for patienter med intraokulært malign melanom. Dette opnås ved at etablere og evaluere risikomodeller for både tumorrecidiv og normalvævskomplikation.
​Genomic profiling and precision medicine in glioblastoma - a prospective study
 
 

​Cand.med. Dorte Schou Nørøxe
​Genomisk profilering, inkl subklassificering af nydiagnosticerede glioblastom patienter og igen når de får deres tilbagefald og skal reopereres. Det linkes til kliniske data inkl. overlevelse og progressionsfri overlevelse. Dette mhp om der findes subtyper, der skal behandles på en anden måde for fremtidige patienter. Vi kigger også på resistensudvikling, tumor mutations byrde samt cellefrit DNA i blodet præoperativt, under onkologisk behandling og til 1. progression.
​Microbiome in cancer patients
​Cand. med. Emma Illet
​The Value of Biomarkers in Combination with Functional Imaging as a Prognostic Tool in Squamous Cell Carcinoma of the Head and Neck
​Cand. med. Gregers B.D. Rasmussen
​Projektet har til formål at skabe et redskab til at vurdere prognosen for patienter med hoved-hals-kræft ud fra immunhistokemiske og genetiske biomarkører, samt at korrelere dem til FDG-optagelse på PET-scanninger på patienterne.
​Patient-reported outcomes in bladder cancer; a randomized trial on the effect on chemotherapy completion
​Cand. med. Gry Assam Taarnhøj
​In three clinical trials we aim to assess the feasilibity and effect of using patient-reported outcomes in bladder cancer patients with muscle-invasive disease, T2-T4NxMx, undergoing chemo- or immunotherapy.
​The use of opioids for chronic pain
​MPH, Hanne Birke
​Projektets formål er at undersøge mønstret i opioidforbrug blandt kroniske smertepatienter, prædiktorer for udvikling af langtidsopioidforbrug, ko- medicineringen, og sammenhæng mellem seksuelle problemer, kroniske smerter og opioidforbrug.
​Tidlig responsevaluering med FDG-PET og liquid biopsy hos patienter med ikke-småcellet lungecancer i behandling med kemoterapi eller immunterapi
​Cand. med. Heidi Ryssel
​I projektet undersøges muligheden for med PET-scanning og blodprøver tidligere end normalt at kunne forudsige, om immunterapi eller kemoterapi er effektiv behandling for den enkelte patient
​Personalized medicine in Phase 1 cancer research
​Cand. med. Ida Elisabeth Viller Tuxen
​Projektets formål er at undersøge den genetiske profil i tumorer hos patienter, der er henvist til Fase 1 Enheden, Onkologisk Klinik, med henblik på at udvælge patienter, som kunne have gavn af nye, målrettede behandlinger i prospektiv, ikke-randomiseret undersøgelse.
​Optimizing radiotherapy for lymphomas: Cure with minimal risk of long-term side effects
​Cand. med. Karin Nielsen
​Projektets formål er at analysere recidivlokalisationer hos patienter med Hodgkin lymfom og diffust storcellet non Hodgkin lymfom, samt at analysere betydningen af det metaboliske tumorvolumen på PET-scanninger, for at gøre det muligt at afgrænse det område der skal strålebehandles hos den enkelte patient, og dermed minimere strålebehandlingen og nedsætte risikoen for senfølger
​Deltagelse i fase 1 forsøg – en landsdækkende og populationsbaseret undersøgelse
​Cand. med. Katrine Toubro Gad
​Projektets formål er: 1) Opgørelse af karakteristika for 1500 kræftpatienter fra fase I enheden på Rigshospitalet over en periode på 10 år ved at bruge de danske registre. 2) Udforskning dialogen mellem læge, patient og pårørende for at undersøge patient og pårørendes forståelse og fortolkning af oplysninger. 3) Prospektiv kohorteundersøgelse vedrørende patienternes og de pårørendes forventninger til deltagelse i forsøg og forløbet i fase I enhed.
​Advanced techniques to minimize side effects in young radiotherapy patients treated in the thoracic region
​Fysiker Laura Ann Rechner
​This project is investigating the impact of techniques such as deep inspiration breath hold and proton therapy on the risk of side effects for young radiotherapy patients, with a focus on lymphoma
​Individualized optimization of radiotherapy based on risks of recurrence and radiation-induced toxicity
​Line Bjerregaard Stick
​Projektet har til formål at etablere evidensbaseret modeller til at estimere individuelle risici for sygdomstilbagefald og stråleinduceret normalvævstoxicitet i brystkræftpatienter samt patienter med levermetastaser. Modellerne vil bl.a. blive brugt til at identificere patienter til protonterapi
​Cirkulerende tumor DNA som markør for behandlingsrespons og resistensudvikling i forbindelse med skræddersyet kræftbehandling
​Cand. scient. Lise Barlebo Ahlborn
​Projektets formål er at undersøge cirkulerende tumor DNA som markør for behandlingsrespons ved targeteret kræftbehandling i fase 1 regi
​The fragile bladder cancer patient
​Cand. med. Lise Brehm Høj
​Projektets formål er at beskrive patienter med dissemineret blærekræft med fokus på kliniske profiler og behandlingsmønstre i Danmark, årsager til afståelse fra systemisk onkologisk behandling samt betydningen af muskelfunktion for behandling med kemoterapi i denne patientgruppe
​Prognostic and predictive imaging biomarkers from flude-oxyglucose (FDG) PET in locally advanced non-small cell lung cancer
​Cand. med. Lotte Nygård
​Projektets formål er at undersøge den prognostiske og prædiktive betydning af SUV-værdier fra FDG PET-scanninger hos patienter med ikke-småcellet lungekræft. Projektet omfatter ligeledes et prospektivt studie af FDG PET-scanninger i frit og i holdt åndedræt hos patienter, der skal have strålebehandling.
​Engaging the older cancer patient; Patient Activation through Counseling, Exercise and Mobilization – pancreatic, biliary tract and lung cancer (PACE-Mobil-PBL)
​Cand.scient.san. Marta Kramer Mikkelsen
​Formålet med projektet er at undersøge effekten af en multimodal træningsbaseret intervention til ældre patienter (+65 år) med bugspytkirtel-, galdevejs- eller lungekræft som behandles med palliativ kemoterapi, immunterapi eller targeteret behandling
​PROM in testicular cancer patients
​Cand. med. Michael Kreiberg
​Image derived prediction of GBM response to chemo-radiation
​Cand. scient. Michael Lundemann Jensen
​Projektets formål er et konstruere en rumlig risikomodel for patienter med aggressiv hjernekræft (glioblastoma multiforme) på basis af CT-,  PET- og MR-scanninger foretaget før star på behandling og tre måneder efter. Målet er at gøre det muligt at individualisere strålebehandlingen med hensyn til margener og dosisøgning.
​Computational modeling of MR/PET in brain tumor patients for optimized radiation therapy planning
Cand. scient. Mikael Agn
​Projektets formål er at udvikle modeller ud fra MR/PET-scanninger, som kan bruges til at forbedre strålebehandlingen af hjernesvulster.
​Improved treatment visualization through novel image acquisition and radiation response assessment in radiotherapy
​Mikkel Skaarup
​Projektets formål er at udvikle dual energy teknikken til cone-beam CT og undersøge mulighederne denne teknik giver i forhold til strålebehandling. Projektet undersøger også om diffusion tensor MR kan bruges til at sammenholde relativ hiologisk effektivitet af protonstråling med ordineret stråledosis på et voksel-for-voksel niveau
​Deep inspiration breath hold for radiotherapy for patients with lung cancer
​Cand. polyt. Mirjana Josipovic
​Projektets formål er at undersøge patient compliance og geometriske og dosimetriske usikkerheder, når man strålebehandler patienter med lokal avanceret lungekræft i dybt holdt åndedræt
​IGRT of moving thoracic tumors, with focus on reduction of lung toxicity
​Cand. med. Steen Riisgaard Mortensen
​Projektets formål er at undersøge ny, flydende markør til brug for billedvejledt strålebehandling af ikke-småcellet lungekræft og spiserørskræft. Desuden åndedrætstilpasset strålebehandling til ikke-småcellet lungekræft og brug af MR-scanning som supplement til indtegning af spiserørskræft. Endvidere vurdering af langtids lunge- og hjertetoksicitet hos patienter behandlet med stereotaktisk strålebehandling for lokaliseret ikke-småcellet lungekræft.
​Risk factors for febrile neutropenia in cancer patients
​Cand. med. Theis Aagaard
​Molecular imaging with FLT-PET and DW-MRI for noninvasive tumor characteristics of small cell lung cancer and diagnosis of relapse in patients with irradiated lung cancer
​Cand. med Tine Nørh Christensen
​Ved hjælp af nye typer af PET- og MR-scanninger undersøges det, om man hurtigere og mere sikkert kan påvise tilbagefald efter stråleterapi af lungekræft
​Prospective analysis of tumor infiltrating lymphocytes' (TILs) reactivity and predictive markers for effect of checkpoint inhibitors in patients with metastatic cancer. 
​Cand.med. Vinicius Araujo B. de Lima
​Assessment of changes in T cells reactivity during treatment with check-point inhibitors both at tumor site and in peripheral blood. Evaluation of genetic features such as tumor mutational load, copy number alterations and transcriptomic changes as putative markers for clinical outcome.
​Music & Cancer. Live music during chemotherapy – a randomized study
​Koncertpianist Margrethe Langer Bro
​Vi er interesseret i om levende musik under kemoterapi indgift reducerer forekomsten af angst og visse fysiske symptomer relateret til at modtage kemoterapi. Patienter trækker lod mellem almindelig kemoterapi miljø, båndet musik eller levende musik og bestemmer selv musikkens art. Interventionsgruppen lytter til musik ved indgift af kemoterapi for behandling af lymfom. Enten ved at lytte til en båndoptager eller ved at en solist eller flere musikere spiller mens patienterne får kemoterapi.
​The effect of psychosocial intervention for childhood cancer survivors and their families: A randomized controlled trial
​Cand. psych. Hanin Salem
​Når en familie oplever at et barn får kræft belaster det alle medlemmer af familien. Ved udskrivelse efter endt behandling er det ofte svært at få familien tilbage på sporet. I denne undersøgelse afprøver vi om psykologisk familie intervention til familier, hvor et barn har afsluttet primær behandling for kræft, kunne styrke familien. Interventionen består af en række besøg hvor hele familien deltager. For at gøre vores psykologisk støtte så ensartet som mulig har vi udarbejdet en manual for psykologens arbejde før vi påbegyndte undersøgelsen.
​Informal caregivers of patients with terminal cancer – from palliative care through bereavement
​Cand. psych. Annika Berglind von Heymann-Horan
​Palliative Care: Caregiver anxiety and depression – effects of a combined palliative care and dyadic psychological intervention in end-of-life care
Del af "The DOMUS Study: A randomized clihnical trial of accelerated transition from oncological treatment to continuing palliative care at home"

​The immune and endocrine systems in chronic non-malignant pain patients treated with opioid effects: Effects on cognition, paint quality of life
​Stud. med. Pernille Døssing
​En klinisk tværsnitsundersøgelse som ønsker at undersøge om længerevarende opioid behandling påvirker immunforsvaret og hormonproduktionen hos patienter med kroniske smerter


Redaktør