For fagfolk

​Funktioner, behandlinger, og sygeplejefagligt arbejde.

I Hepatologisk Klinik varetager vi følgende funktioner og behandling.

  • Basisfunktion for Rigshospitalets lokale optageområde vedr. udredning og behandling af patienter med leversygdomme.
  • Lands- og landsdelsfunktion i hepatologi. Udredning og behandling af henviste patienter med uafklaret sygdomsbillede inden for hepatologien.
  • Behandling af ko​mplikationer til cirrhose (portal hypertension med variceblødning), ascites og coma hepaticum.
  • Vurdering af og udredning af patienter med henblik på evt. levertransplantation.
  • Behandling af fulminant leversvigt.
  • Udredning og behandling af sjældne, arvelige sygdomme (f.eks. morbus Wilson).
  • Medicinsk behandling af levercancer hos patienter, som ikke kan tilbydes kirurgisk behandling.
  • Behandling af kronisk hepatits B og C. 
  • Ambulant kontrol af ovennævnte patientgrupper.


Inden for forskningsområdet ønsker vi at udvikle og forbedre undersøgelser og behandling af leversygdomme. 

Læs om klinikken som uddannelsessted her
Læs om vores forskning her


Sygeplejefagligt

Sygeplejen i afdeling 3163 spænder vidt, idet vi har patienter med kronisk såvel som akut leversygdom. 
Patienter har forskellige behov. Nogle er oppegående og selvhjulpne, mens andre er intensivt pleje- og behandlingskrævende. Plejeformen er tildelt patientpleje. Der tages på denne måde højde for både kompetencer hos afdelingens sygeplejersker og for kontinuiteten i plejen. Der er forskelligartede opgaver i afdelingen, som afdelingen vægter ud fra valgte områder inden for sygeplejen. 

Ernæring
Afdelingen arbejder med ernæring til leverpatienter, da det er et område, som har afgørende betydning for patienternes overlevelse. Det er sygeplejerskernes ansvar, at patienterne bliver ernæringsscreenet ved indlæggelsen. Det er ofte sygeplejerskernes ansvar, at patienterne får dækket deres ernæringsbehov, hvilket sker isamarbejde med patienten. Kræves der ernæringsintervention i form af sondemad eller parenteral ernæring, ordineres det i samråd med læge og afdelingens diætist.

Mobilisering
Vi fokuserer på mobilisering for at forebygge sengelejekomplikationer og faldulykker. Vi samarbejder dagligt med fysioterapeuter og bruger forskellige hjælpemidler for at sikre patienternes mobilisering.
Patienterne faldscreenes ved indlæggelsen således at der kan iværksættes handlinger, der kan forebygge fald.

Vejledning og information
Vejledning og information til vores patienter er en vigtig del af sygeplejen i afdelingen.Vi har pjecer og informationspapirer som vi udleverer i forbindelse med undersøgelse, behandling, pleje og udskrivelse. 
Udover den skrevne information, benytter vi mundtlig information og samtaler.

Dokumentation
Sygeplejen i afdelingen bliver dokumenteret elektronisk i OPUS efter VIPS-modellen. En dokumantationgruppe arbejder løbende på, hvorledes dokumentationen kan forbedres.

Levertransplantation
Patienter bliver henvist til os med henblik på levertransplantation. De har særlige behov for sygepleje. Derfor har afdelingen sygeplejersker, med ansvar for disse patienters forløb. Det betyder at de er med til at planlægge patienternes indlæggelsesforløb, og at de har særlige forpligtelser i forhold til undervisning og samtale med patienterne og oplæring af personale. 

Alkoholsamtaler
En alkoholgruppe, bestående af sygeplejersker, opsøger nyeste viden om behandling og tilbud til alkoholikere. Sygeplejerskerne i alkoholgruppen afholder samtaler med patienter der har behov for det, da der ikke er tilknyttet socialrådgivere eller psykologer til afdelingen.​Redaktør