Uddannelse af læger i Hæmatologisk Klinik

De kliniske opgaver i hæmatologi er velegnede for uddannelse på flere niveauer og indenfor hver af de syv lægeroller. Hæmatologisk Klinik prioriterer uddannelse højt på hverdage som i vagt, hvilket bidrager til et stimulerende lærings miljø, karakteriseret ved nøgleord som tid og tillid, supervision og feedback.  

Hæmatologisk Klinik varetager uddannelse af lægestuderende i klinisk ophold på 1. semester kandidatdel, for læger i klassificerede stillinger i introduktionsuddannelsen i intern medicin (6-12 måneder) samt speciallæge uddannelsen i hæmatologi (24 måneder), klinisk farmakologi og klinisk biokemi (6 måneder).  

Postgraduatuddannelsen 

Postgraduat lægeuddannelse er integreret i klinikkens funktioner, og uddannelseslæger deltager i hele patientforløbet, fra modtagelse af akutte patienter på mistanke om alvorlig hæmatologisk sygdom, udredning og diagnosesamtaler, til konferencer med planlægning af behandling, akut behandling af bivirkninger, og efterfølgende ambulant kontrol. Uddannelsen tager udgangspunkt i den officielle målbeskrivelse og de godkendte uddannelsesprogrammer.

Uddannelsesaktiviteterne omfatter planlagt undervisning tre dage ugentligt efter morgen konferencen, hvor uddannelseslæger også selv underviser. Der vil være journalclub, faglige patientkonferencer, daglig supervision og klinisk makkerskab i ambulatoriet, samt samtaler og feedback fra din kliniske vejleder og den uddannelsesansvarlige overlæge. Din uddannelse på klinikken vil også indeholde psykologsupervision for yngre læger med drøftelse af svære kliniske situationer.

Sammen med vejlederen lægges en individuel uddannelsesplan for hvilke kompetencer, der skal opnås frem til næste uddannelsessamtale. Det sikrer progression i uddannelsen og professionel udvikling. De obligatoriske kompetencer attesteres efter strukturerede interviews. Derudover bliver alle læger under uddannelse vurderet ved 360 graders evaluering, og den uddannelsesansvarlige overlæge vil supervisere stuegang eller ambulatorium, og give feedback. 

Alle læger på Hæmatologisk Klinik bidrager til undervisning og uddannelse, både formlet og uformelt. Du kan få adgang til at deltage i mindre forskningsprojekter, herunder forskningstræning, og ved journalclub fremlægger de ph.d.-studerendes deres forskningsaktiviteter. 

Arbejdsplanlægningen tager så vidt muligt hensyn til kontinuitet i opgaverne, og du vil være tilknyttet samme Team i længere perioder.

Prægraduatudda​nnelsen

Prægraduat lægeuddannelse i semestermånederne følger seks ugers klinisk ophold med tildeling af opgaver på sengeafdeling eller i ambulatorium, og gerne også ved at følge vagthavende. Det er vigtigt som lægestuderende at opnå erfaring med grundlæggende patientkontakt for medicinske opgaver, klinisk undersøgelse og kommunikation, teamsamarbejde og fortrolighed med opgaverne på en medicinsk specialiseret afdeling. Det handler meget lidt om blodsygdomme, men specialet er rammen for et klinisk ophold med meget udfordrende indhold. Klinikkens tutor sender materiale om uddannalsen til dig på mail inden fremmøde og introduktion den første dag. Vi anbefaler, at du er på samme enhed under hele opholdet, men det kan aftales individuelt efter ønske, ligesom der er mulighed for at følge Knoglemarvsbiopsiholdets opgaver.  For de hold, der afslutter semestret på Hæmatologisk Klinik afholdes eksamen, med censor fra Karkirurgisk Klinik. 


Redaktør